Spod pokrievky AMAVET klubov
               

Spod pokrievky AMAVET klubov

Dátum: 16.11.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Mnohé AMAVET kluby, ktorých je po celom Slovensku 56, sú veľmi aktívne, ale o svojej nadpráci vo voľnom čase po vyučovacom procese nehovoria, nepíšu, jednoducho sa nechvália. Intenzívne pracujú so žiakmi a rozširujú ich obzor poznania najmä v oblasti vedy a techniky. Preto sme sa rozhodli, že vám sprostredkujeme ich aktivity a možno budú pre vás inšpiráciou. Jedným takým je aj AMAVET klub 655 pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove, klub elektroniky, automatizácie a robotiky.

Korene klubu siahajú do roku 1990, kedy sa začali zaoberať najmä elektronikou, ktorú neskôr vystriedala počítačová technika, lego a alternatívne energie. Pracovali s modelmi elektromobilov na vodík a kyslík. Konštruovali slnečné batérie, veterné rotory a s pomocou Akadémie vied Českej republiky zhotovili aj funkčný kyslíko-vodíkový palivový článok. Tradíciou boli účasti na Festivaloch vedy a techniky AMAVET a odborné exkurzie do Akadémie vied a blízkych elektrární. Aktuálne sa zaoberajú využívaním energie vetra, elektronikou a nanotechnológiami. 
Oboznamujú sa s princípmi elektroniky, skúšajú základné zapojenia elektronických súčiastok na prepájacích poliach, učia sa kresliť elektrotechnické schémy pomocou počítačových programov, navrhovať a vyrábať plošné spoje a spájkovať súčiastky. Vyrobili už aj funkčné Grätzelove slnečné články z oxidu titaničitého s obsahom nanočastíc a prírodného organického farbiva. Ich snahy smerujú ku konštrukcii autonómneho robota, spĺňajúceho podmienky pre súťaž v najvyššej kategórii RoboRave. Prvé úspešné kroky už vykonali. Ak chcete pracovať v bardejovskom klube, jednoducho sa prihláste. Pravidelné stretnutia členov klubu sa konajú podľa tém, ktorý je prístupný iba pre registrovaných členov po prihlásení. V nasledujúcom období pripravujú tematické stretnutia na témy Praktické základy elektroniky, Stavba robota pre RoboRave, Nanoveda a nanotechnológie.

Klub založil v roku 1990 vyučujúci fyziky Miroslav Vojtek po inicializácii Jonatanom Balážom, vtedajším riaditeľom Základnej školy v Marhani v okrese Bardejov. Prvými členmi klubu boli všetci žiaci elektronického krúžku. Pripravovali zahraničné vedecko-technické poznávacie zájazdy. Cieľom boli najmä La Villette Paríž, Deutschesmuseum Mníchov a Naturhistorischemuseum Viedeň.

Prvá zahraničná cesta nášho klubu - Paríž 1991 (Louvre a Versailes)

Neskôr sa k elektronike pridala aj počítačová činnosť. Najprv to boli osembitové počítače MAŤO (slovenskej výroby) a asi o rok aj kompatibilné s IBM PC/AT 286. Zúčastňovali sa pravidelne súťaží a festivalov. Na podujatí INVENCE2000, organizovanom českým AMAVET-om v Kongresovom centre v Prahe, prvýkrát videli funkčný palivový článok na vodík. Palivový článok bol zdrojom elektrickej energie pre motorček s ventilátorom. Palivový článok premieňal chemickú energiu vodíka, uskladneného v balóne s Pokemónom, na elektrickú energiu. To ich zaujalo tak, že v nasledujúcich rokoch sa v klube AMAVET zaoberali konštrukciou a pokusmi s palivovými článkami. Prvé výsledky propagovali na Festivale vedy a techniky AMAVET v roku 2002 v Bratislave a na podujatí INVENCE 2002 v Kongresovom centre v Prahe. 

Po prechode vedúceho klubu Miroslava Vojteka na cirkevné gymnázium do Bardejova, sa zmenilo aj sídlo klubu. Pokračovali v práci s počítačovým legom RCX, ale aj v energetike a elektronike. Navštevovali pravidelne Festivaly vedy a techniky AMAVET a aktívne sa zúčastnili aj podujatí Dni vedeckej mládeže 2005 v Bratislave, Věda v ulicích 2005 a 2006 v Prahe. 

V súčasnosti klub pracuje na Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove - pri Strednej odbornej škole polytechnickej. Členmi klubu sú prevažne žiaci odboru mechanik-elektrotechnik. Činnosť smeruje ku konštrukcii robotov a spoznávaniu tajomstiev elektroniky, automatizácie a programovania.