Krajský Festival vedy a techniky AMAVET po tretíkrát v Partizánskom Trenčiansky kraj
               

Krajský Festival vedy a techniky AMAVET po tretíkrát v Partizánskom Trenčiansky kraj

Dátum: 16.11.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Veda a technika sú neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Preto od malička vytvárame pre nasledujúcu generáciu vzťah k vedeckému poznaniu sveta prostredníctvom vedecko-technických hračiek, v ktorých sú skryté základne zákonitosti nášho hmotného sveta. Svoj vzťah k vede a technike si môže mladá generácia vytvárať v rôznych prírodovedných a technických krúžkoch, ktoré pracujú nielen v školách, ale i pri centrách voľného času. Výsledky činnosti jednotlivých krúžkov alebo tvorivých skupín sú vystavované na rôznych  súťažiach. Jednou z dlhoročných súťaží je Festival vedy a techniky AMAVET. Asociácia pre mládež, vedu a techniku, ako nezisková mládežnícka organizácia, usporadúva Festivaly vedy a techniky AMAVET ako súťažné prehliadky vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl a záujmových útvarov centier voľného času. Krajské kolo tohto festivalu v Trenčianskom kraji sa uskutočnilo 20. októbra 2017 v priestoroch Domu kultúry v Partizánskom. Do krajského kola sa prihlásilo celkove 39 mladých ľudí, ktorí prezentovali na 25 posteroch projekty z ôsmych vedeckých kategórií. 

Žiaci prihlásili svoje projekty v nasledujúcich kategóriách: Biológia, Elektrina a mechanika, Energia a transport, Environmentálne vedy, Fyzika a astronómia, Chémia, Informatika a počítačové inžinierstvo, Medicína a zdravotníctvo. Úlohou odbornej poroty bolo spomedzi týchto projektov vybrať tie najlepšie. Vybrala projekty, ktoré sú inovatívne, progresívne a v neposlednom rade môžu dôstojne reprezentovať náš región na celoslovenskom finále festivalu a prípadne aj na medzinárodných súťažiach.

Jedinečné stretnutie mladých ľudí, záujemcov o vedecké poznatky a ich aplikácie do techniky bolo príležitosťou podiskutovať si z rovesníkmi, ale i členmi poroty, o možnostiach ich aplikácie vo vyučovacom procese na oživenie hodín prírodných vied. Podujatie dalo mladým „vedátorom“ možnosť prezentovať výsledky svojej výskumnej a pozorovateľskej práce širokej verejnosti. Festival vedy a techniky AMAVET je súťaž, ktorá formou individuálnych a kolektívnych aktivít rozvíja tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s využitím poznatkov vedy a techniky.  Účastníci podujatia svoj vzťah k vede a technike prezentovali pred členmi hodnotiacej komisie, ktorá posudzovala  vedomosti a schopnosti žiakov vyjadriť verbálne, obrazom a výstavným projektom  základnú myšlienku svojho projektu. Hodnotiaca komisia pod vedením Mgr. Františka Štetiara, mala z dôvodu dobrej úrovne projektov veľmi ťažkú úlohu - vybrať maximálne 10+1 projekt do celoštátneho finále súťaže. A ktoré projekty budú reprezentovať nielen autorov vedeckých prác, ale i náš kraj v celoslovenskom finále? Biológiu zastupuje projekt Tatiany Mečiarovej, Spojená škola Nováky, „Vnútrobunkový mechanizmus využitia flavonoidov v reakcii na  oxidačný stres rastlín“. Oblasť Elektrina a mechanika bude reprezentovať práca Adriana Kaštíla zo súkromnej ZŠ v Novej Dubnici  „Využitie 3D tlačiarne na optimalizáciu súčiastok pre RC model“. Igor Michalec zo ZŠ Školská, Považská Bystrica, bude prezentovať „Loď na zbieranie odpadu na riekach“. Najmladší účastník podujatia, žiak 5. ročníka Benjamín Trokan, ZŠ Kubranská z Trenčína, predstaví v rámci kategórie Energia  a transport „Hyperloop“. Študentky miestneho gymnázia Romana Králiková a Kristína Kosnovská v kategórii Fyzika a astronómia budú obhajovať svoj projekt „Extrasolárne planéty“. Študent Martin Stroka z Gymnázium Považská Bystrica bude vysvetľovať svoj vzťah k fyzike a astronómii v práci „Čo je to vesmír?“.  „Cukor ako hrozba“ bola témou práce  Antona Mozolu a  Jakuba Nemca, ZŠ s MŠ Valentína Beniaka Chynorany. Druhá práca z kategórie Chémia „Antioxidačné látky v koreninách“, študentiek Nikoli Paľakovej a Natálie Hercegovej, bude reprezentovať Strednú odbornú školu v Partizánskom. Informatiku a počítačové inžinierstvo budú reprezentovať projekty „Hologramy“ autora Patrika Bašu, ZŠ Kubranská Trenčín a Gymnázium v Partizánskom reprezentujú bratia Martin a Lukáš Hošekovci so svojim projektom „TREZOR NUT 2017“. Prezentácia študentov Strednej odbornej školy Stará Turá Juraja Frolu a Matúša Ševčíka „Strojové videnie“ je jedenástou prácou, ktorá svojim obsahom zaujala hodnotiacu porotu a postúpila do celoslovenského kola festivalu.

Realizáciou podujatia  organizátori AMAVET klub č. 808 a Hvezdáreň v Partizánskom prispeli k zvýrazneniu vzdelania mladých ľudí v oblasti vedy a techniky,  ako cesty k vedomostiam a technickej zručnosti.

Text a foto :  Vladimír Mešter