Grantový systém AMAVET 2019

Grantový systém AMAVET

Žiadosť pre udelenie finančnej dotácie klubom AMAVET

2019

Na základe Programu finančnej podpory aktivít pre mládež na roky 2014 – 2020, zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva Školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uzavretej v zmysle zákona 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerozdelí AMAVET finančnú dotáciu v roku 2019 aj na základe podaných projektov jednotlivých klubov v rámci grantového programu AMAVET.

Žiadosť pre udelenie finančnej dotácie cez grantový program AMAVET klubom AMAVET sa uskutoční prostredníctvom vyplneného FORMULÁRA. Na stiahnutie: MS Word. FORMULAR 2019

Kluby AMAVET môžu podať žiadosť pre udelenie finančnej dotácie prostredníctvom klubového projektu do 8.3.2019 formou vyplneného formulára grantového systému AMAVET odoslaním na email  vaculciakova@amavet.sk a podpísaný formulár na adresu:

AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Hagarova 4
831 52  Bratislava

Prosíme o dodržanie oboch spôsobov doručenia projektu (elektronicky aj poštou).

AMAVET v roku 2019 prerozdelí dotáciu z MŠVVaŠ SR na priamu činnosť s deťmi a mládežou na základe schválenia Valným zhromaždením v percentuálnom pomere 80:20. Na základe bodového hodnotenia klubovej činnosti za kalendárny rok dostanú kluby dotáciu vo výške 80% z dotácie a Grantový systém AMAVET bude tvoriť 20% z dotácie.

Podaný projekt napĺňa ciele, ktoré sú zverejnené v Stanovách OZ AMAVET, čl. 2. a ciele, princípy a podmienky PROGRAMU PRE MLÁDEŽ 2014-2020.

Rozpočet podaného projektu sa riadi Internou smernicou (na stiahnutie): 1/2010 a 2/2010. Výška žiadanej dotácie je  maximálne do 500 €.

Grantová komisia začne svoju činnosť po zverejnení výšky dotácie pre AMAVET z MŠVVaŠ SR na rok 2019 a vyhodnotí projekty do 29.3.2019. Grantová komisia má právo vyjadriť sa k špecifickým požiadavkám. Taktiež má právo dodatočne dožiadať ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa podaného projektu. Grantová komisia bude pri hodnotení prijatých projektov a rozhodovaní brať v úvahu aj tieto kritériá:

1. aktivity v oblasti vedy, techniky, výskumu a vývoja

2. zamerianie na cieľovú skupinu podľa podmienok PODPORA

3. zrozumiteľnosť a prehľadnosť projektu

V prípade schválenia projektu budú bezprostredne po prijatí finančnej dotácie na účet AMAVETu kluby vyzvané k podpísaniu zmluvy, ktorá im bude zaslaná poštou. Po podpísaní zmluvy budú finančné prostriedky prevedené do 14 dní bezhotovostne na bankový účet klubu AMAVET. Vo výnimočných prípadoch, tzn. ak klub nemá zriadený účet budú finančné prostriedky poslané poštovou poukážkou na meno vedúceho klubu.

Tešíme sa na Vaše podnetné projekty.

Predsedníctvo AMAVET

Jozef Ristvej

Marián Giba

Gabriela Kukolová

Vybavuje: Denisa Vaculčiaková (0905 506 312)

 

FORMULÁRE:

Formulár na vyúčtovanie projektu

Vyhlásenie o realizovaní projektu

 

PREHĽAD SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV:

Prehlad schvalenych projektov 2019

Prehľad schválených projektov 2018

Prehľad schválených projektov 2017

Prehľad schválených projektov 2016

Prehľad schválených projektov 2015

Prehľad schválených projektov 2014