Grantový systém AMAVET

Žiadosť pre udelenie finančnej dotácie klubom AMAVET

Žiadosť pre udelenie finančnej dotácie cez grantový program sa uskutoční prostredníctvom vyplneného FORMULÁRA ŽIADOSTI.

Oprávnení žiadatelia: AMAVET kluby.

Výška žiadanej dotácie je  maximálne do 500 €.

Žiadosti o grant (formuláre) zasielajte do 22.3.2021. Elektronicky na vaculciakova@amavet.sk. Poštou na adresu:

AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku

Hagarova 4

831 52  Bratislava

Prosíme o dodržanie oboch spôsobov doručenia projektu (elektronicky aj poštou).

AMAVET kluby budú informované o výsledkoch výzvy do 9.4.2021.

Grantový systém AMAVET 

Na základe Programu finančnej podpory aktivít pre mládež na roky 2014 – 2021, zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prerozdelí AMAVET finančnú dotáciu aj na základe podaných projektov jednotlivých klubov v rámci grantového programu AMAVET.

AMAVET prerozdelí dotáciu z MŠVVaŠ SR na priamu činnosť s deťmi a mládežou na základe schválenia Valným zhromaždením v percentuálnom pomere 80:20. Na základe bodového hodnotenia klubovej činnosti za kalendárny rok dostanú kluby dotáciu vo výške 80% z dotácie a Grantový systém AMAVET bude tvoriť 20 % z dotácie.

Podaný projekt napĺňa ciele, ktoré sú zverejnené v Stanovách OZ AMAVET, čl. 2. a ciele, princípy a podmienky PROGRAMU PRE MLÁDEŽ 2014-2021.

Rozpočet podaného projektu sa riadi Internou smernicou (na stiahnutie): 1/2010 a 2/2010.

Grantová komisia vyhodnotí projekty do 9.4.2021. Grantová komisia má právo vyjadriť sa k špecifickým požiadavkám. Taktiež má právo dodatočne dožiadať ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa podaného projektu. Grantová komisia bude pri hodnotení prijatých projektov brať v úvahu tieto kritériá:

1. aktivity (prezenčná a dištančná forma) v oblasti vedy, techniky, výskumu a vývoja, napríklad:

  • kurzy, školenia, semináre pre učiteľov a mládež na tému „Motivácia mládeže k mimoškolskej činnosti s akcentom na vedu a techniku“
  • festivaly s prezentáciou projektov
  • cesty za vedou (návšteva vedeckých inštitúcií)
  • bádateľské aktivity
  • materiálne zabezpečenie k robotickej súťaži…

2. zameranie na cieľovú skupinu podľa podmienok PROGRAMU PRE MLÁDEŽ 2014 – 2021 (deti, mládež, pracovníci s mládežou),

3. zrozumiteľnosť a prehľadnosť projektu.

V prípade schválenia projektu budú bezprostredne po prijatí finančnej dotácie na účet AMAVET-u kluby vyzvané k podpísaniu zmluvy, ktorá im bude zaslaná poštou. Po podpísaní zmluvy budú finančné prostriedky prevedené do 14 dní bezhotovostne na bankový účet klubu AMAVET. Vo výnimočných prípadoch, tzn. ak klub nemá zriadený účet budú finančné prostriedky poslané poštovou poukážkou na meno vedúceho klubu.

Tešíme sa na Vaše podnetné projekty.

Denisa Vaculčiaková, 0905 506 312.

 

PREHĽAD SCHVÁLENÝCH SÚM K PROJEKTOM:

Prehľad schválených súm k projektom 2021

Prehľad schválených projektov 2020

Prehlad schvalenych projektov 2019

Prehľad schválených projektov 2018

Prehľad schválených projektov 2017

Prehľad schválených projektov 2016

Prehľad schválených projektov 2015

Prehľad schválených projektov 2014