Jednoducho ALEX!

Na začiatku roka sme si mohli prečítať v časopise Fakulty informatiky a informačných technológii STU Bratislava – SPEKTRUM nasledujúce informácie: 22. novembra 2022 pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa v Aule Magna na FIIT STU uskutočnilo slávnostné oceňovanie najlepších študentov za uplynulý akademický rok. Po dvoch on-line rokoch si študenti mohli prevziať ocenenia z rúk dekana osobne. Boli udelené za najlepšie záverečné práce, výskumnú činnosť, účasť a úspechy v súťažiach, športové i umelecké úspechy, odborné a organizačné činnosti pre fakultu…Alexander Valach, ktorý je študentom tretieho ročníka doktorandského stupňa štúdia na FIIT STU, bol za akademický rok 2021/22 ocenený rektorom STU ako Študent roka 2022, zároveň získal cenu dekana FIIT STU za výborné výskumné výsledky v doktorandskom štúdiu. (čítaj viac na: https://spektrum.stuba.sk/sk/blogy/dekan-ocenil-najlepsich-studentov-fiit?fbclid=IwAR1cEDOrJTHV4fkLhOOSEfj7Ulyd49Ri0lDHDK9e63lX6ExFFGmbsufP4nQ)

Alexander VALACH. Náš amaveťák, ktorý na súťaž Junior Internet (JI) prišiel, zvíťazil, stal sa kvalitnou súčasťou dobrovoľníkov AMAVET-u a „zostal“ študovať tam, kde aj súťažil – na FIIT-ke. Alex, ako ho všetci amaveťáci voláme, naďalej víťazí a zberá ovocie svojej svedomitej kvalitnej práce! Spomenul si na neho v predchádzajúcom rozhovore aj dlhoročný predseda odbornej hodnotiacej komisie Junior Internet-u Ľuboš Demovič, a to už určite nie je náhoda!

Ja som Alexa oslovil s tým, že by som chcel uverejniť jeho pocity z významného ocenenie rektora a dekana. Odpoveď som dostal, ale predtým ako si ju prečítate vám musím povedať, že stále zostáva skromný a pri zemi! To je príjemné cítiť – jednoducho Alex!

„V rámci svojej činnosti na fakulte a v práci sa venujem trom úzko prepojeným oblastiam a to sieťovým technológiám, kybernetickej bezpečnosti a zariadeniam Internetu vecí.

V prvom rade som ocenenie nečakal, keďže sa snažím o to, čo každý rok a to riešiť zaujímavú oblasť problematiky a nebyť v nej sám, to znamená vtiahnuť aj mladších kolegov do toho, aké problémy v praxi často riešime. O to viac ma to potešilo.

Ocenenie sa udeľuje za výskumné a publikačné výsledky a pôsobenie na univerzite. Celkovo je s tým spojené zvyšovanie povedomia o oblasti vyššie spomínanej problematiky.

V rámci fakulty sa venujem okrem doktorandského štúdia aj rôznym aktivitám. Medzi známejšie patrí organizácia a učenie v rámci Sieťovej akadémie na FIIT STU a vedenie a moderovanie seminárov informačnej bezpečnosti, ale dnes už aj webových technológií. A každý rok si veľmi rád nájdem čas na podujatie organizované AMAVET-om a to súťažnú konferenciu Junior Internet.

A práve Junior Internet AMAVET mi ešte na strednej škole otvoril dvere na FIIT STU v Bratislave, kam som aj o rok neskôr nastúpil. Keďže JI sa koná na pôde našej fakulty, tak som mal možnosť vidieť priestory a vytvoriť si prvý dojem aj na základe stretnutia s miestnymi učiteľmi a študentmi.

Na našej fakulte veľmi tlačíme na technickú stránku problémov, ale to vo väčšine prípadov v praxi nestačí. Napríklad rozpočet, dostupné kapacity, aktivita kolegov alebo legislatíva. A práve Junior Internet mi otvoril dvere do AMAVET-u.

Tesne po súťaži mi napísal koordinátor súťaže, Dávid Richter, či by som mu nechcel ako dobrovoľník v AMAVET-e pomáhať. To bolo jednak veľmi milé a mal som vtedy ešte ako stredoškolák veľký rešpekt, aj ma to veľmi povzbudilo. Ten pocit, keď niekto rozumný príde za Vami, že sa mu páči ako fungujete a chcel by Vám dať možnosť realizovať sa, je veľmi príjemný.

A ruka v ruke to šlo tak, že som najprv absolvoval krátky kurz pre animátorov, kde sme okrem iného mali aj základy pedagogiky. Neskôr som sa zúčastnil denných táborov v Rači, potom letných táborov v Chorvátsku. A stal som sa súčasťou Junior Internetu AMAVET, najprv ako dobrovoľník, neskôr moderátor a v súčasnosti člen hodnotiacej komisie.

Čo vnímam ako veľké plus AMAVET-u je orientácia na prácu s mladými a podnecovanie záujmu o vedu a techniku, čo sú veľmi zaujímavé a tvorivé oblasti. Toto je veľmi ťažké začať si pestovať až na vysokej škole, aj keď niekedy stačí sa mladým trochu povenovať tak, aby trávili s nami čas pri rôznej práci, ktorej sa na fakulte venujeme. A najväčším plusom sú pre mňa ľudia. Či už veľmi aktívni členovia AMAVET-u alebo samotní účastníci podujatí alebo táborov.

Aby som to skrátil, tak ocenenie podľa mňa nie je za pôsobenie v rámci minulého roka, ale je to ovocím dlhej 8-ročnej cesty, na ktorej ma ľudia z AMAVET-u sprevádzajú už od začiatku v rámci aktivít a v mnohých ohľadoch inšpirujú.“

Spracoval Ján Nemec