Deformujúce zrkadlá… ktoré nedeformujú

Niektoré zrkadlá deformujú obraz predmetov: sú vypuklé (konvexné) alebo duté (konkávne). Aj napriek tomu môžu tieto zrkadlá odrážať nedeformovaný obraz.

Alobal pripevnite na škatuľu konzervy. Pracujte opatrne. Povrch alobalu musí byť hladký ako zrkadlo. Toto konvexné zrkadlo položte na list papiera. A teraz ide o to, nakresliť na papier horizontálne a vertikálne (vodorovné a zvislé) čiary tak, aby v zrkadle vytvorili šachovnicu.

Na list papiera narysujte kružnicu zhodnú s priemerom konzervy. Naznačte stred kruhu a jeden bod, ktorý je v polovici medzi stredom a kružnicou. Tento bod voláme východiskový. Pomocou pravítka nakreslite niekoľko priamok prechádzajúcich východiskovým bodom. Na narysovanú kružnicu položte konzervu. Nakreslené čiary vytvoria na alobale zvislé rovnobežné čiary.

Ak však chcete vytvoriť šachovnicu pomocou kružidla, ktorého stred je vo východiskovom bode, nakreslite viacero oblúkov. Potom vybrané políčka vyfarbite tak ako na šachovnici. Na alobale konzervy sa vám objaví presný obraz šachovnice.

Podobný výsledok dostanete aj s konkávnym zrkadlom. Pozrime sa ako.

Lepiacou páskou spojte dva neohybné kartóny tak, aby vytvárali pravý uhol. Na udržanie 90° uhla použite papierový trojuholník.

Tvrdý papier prilepte na jeden koniec pevného kartónu. Zohnúc ho do stredu pripevnite ho aj na druhý koniec. Z alobalu opatrne vystrihnite pásik o niečo širší ako preliačený kartón. Lepiacou páskou ho opatrne pripevnite na kartón tak, aby ste ho nepokrčili. Toto konkávne zrkadlo položte na list papiera.

Zrkadlo vytvára časť predstavovanej kružnice. Na papier nakreslite takúto kružnicu. Potom označte stred medzi stredom kružnice a zrkadlom. Bude to potenciálny ohniskový bod. Narysujte priamky prechádzajúce týmto bodom.

Odzrkadľované priamky budú rovnobežné. Na vodorovné priamky použite kružidlo. Hrot zapichnite do potencionálneho ohniskového bodu a naneste niekoľko kružníc. Pozrite sa na obrázok v zrkadle. Podaril sa vám ? Pokúste sa nakresliť rôzne obrázky tak, aby kresby odrážané zrkadlami neboli deformované. Veľa šťastia !