Grantový systém AMAVET

Žiadosť pre udelenie finančnej dotácie klubom AMAVET

Žiadosť pre udelenie finančnej dotácie cez grantový program sa uskutoční prostredníctvom vyplneného online FORMULÁRA ŽIADOSTI v systéme VIVANT.

Oprávnení žiadatelia: AMAVET kluby.

Výška žiadanej dotácie je maximálne do 500 €.

Žiadosti o grant (formuláre) zasielajte do 24.3. 2023.

Od roku 2023 sa žiadosti posielajú len prostredníctvom VIVANT-u. Po prihlásení do klubového účtu nájdete po rozkliknutí lišty „Domov“ sekciu „Interný grantový systém“. Po kliknutí na „Vytvoriť projekt“ sa otvorí online fomulár, ktorý je obsahovo totožný s pôvodným tlačeným formulárom. Po vyplnení formulár môžete uložiť a následne je ho potrebné sfinalizovať cez „Odoslať s podpisom“ (ako podpísaný bude v zázname automaticky užívateľ, ktorý ho vytvoril).

AMAVET kluby budú informované o výsledkoch výzvy do 17.4. 2023.

Po schválení projektov a ich realizácii bude prebiehať zasielanie záverečných správ tiež cez VIVANT, kde môžete záverečnú správu nahrať priamo do svojho projektu. Systém takýmto spôsobom umožňuje nahratie príloh potrebných k zdokladovaniu a vyúčtovaniu projektu (tzn. fotografie, skeny blokov, faktúr a pod. vo formáte jpg alebo pdf.)

Fyzicky sa už žiadosti a záverečné správy nebudú posielať. V prípade ďalších technických otázkach nás kontaktujte: 0905506312

Grantový systém AMAVET

Na základe registrácie do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR prerozdelí AMAVET finančnú dotáciu aj na základe podaných projektov jednotlivých klubov v rámci grantového programu AMAVET.

AMAVET prerozdelí dotáciu z MŠVVaŠ SR na priamu činnosť s deťmi a mládežou na základe schválenia Valným zhromaždením v percentuálnom pomere 80:20. Na základe bodového hodnotenia klubovej činnosti za kalendárny rok dostanú kluby dotáciu vo výške 80% z dotácie a Grantový systém AMAVET bude tvoriť 20 % z dotácie.

Podaný projekt napĺňa ciele, ktoré sú zverejnené v Stanovách OZ AMAVET, čl. 2. a ciele, princípy a podmienky na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou MŠVVaŠ SR.

Rozpočet podaného projektu sa riadi Internou smernicou (na stiahnutie): 1/2010 a 2/2010.

Grantová komisia vyhodnotí projekty do 17.4. 2023. Grantová komisia má právo vyjadriť sa k špecifickým požiadavkám. Taktiež má právo dodatočne dožiadať ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa podaného projektu. Grantová komisia bude pri hodnotení prijatých projektov brať v úvahu tieto kritériá:

1. aktivity (prezenčná a dištančná forma) v oblasti vedy, techniky, výskumu a vývoja, napríklad:

  • kurzy, školenia, semináre pre učiteľov a mládež na tému „Motivácia mládeže k mimoškolskej činnosti s akcentom na vedu a techniku“
  • festivaly s prezentáciou projektov
  • cesty za vedou (návšteva vedeckých inštitúcií)
  • bádateľské aktivity
  • materiálne zabezpečenie k robotickej súťaži…

2. zameranie na cieľovú skupinu podľa podmienok registrácie do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou MŠVVaŠ SR (deti, mládež, pracovníci s mládežou),

3. zrozumiteľnosť a prehľadnosť projektu.

V prípade schválenia projektu budú bezprostredne po prijatí finančnej dotácie na účet AMAVET-u kluby vyzvané k podpísaniu zmluvy, ktorá im bude zaslaná poštou. Po podpísaní zmluvy budú finančné prostriedky prevedené do 14 dní bezhotovostne na bankový účet klubu AMAVET. Vo výnimočných prípadoch, tzn. ak klub nemá zriadený účet budú finančné prostriedky poslané poštovou poukážkou na meno vedúceho klubu.

Tešíme sa na Vaše podnetné projekty.

Lukáš Procháska, 0905 506 312.

 

PREHĽAD SCHVÁLENÝCH SÚM K PROJEKTOM:

Prehľad schválených súm k projektom 2023

Prehľad schválených súm k projektom 2022

Prehľad schválených súm k projektom 2021

Prehľad schválených projektov 2020

Prehlad schvalenych projektov 2019

Prehľad schválených projektov 2018

Prehľad schválených projektov 2017

Prehľad schválených projektov 2016

Prehľad schválených projektov 2015

Prehľad schválených projektov 2014