Asociácia pre mládež, vedu a techniku sa zapojila do výzvy v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, kde má záujem odovzdať 29-ročné skúsenosti z neformálneho vzdelávania. Do výzvy „Občianska informovanosť a participácia – Menej rozvinutý región SR“ podala svoj projekt s názvom „Inovácia poznatkov k prosperite – budovanie a posilňovanie medzisektorovej participácie s dôrazom na rozvoj potenciálu mládeže menej rozvinutých regiónov v oblasti vedy a techniky“. 

Žiadateľom je AMAVET a jeho Partnerom je I4A – Institute 4 Academy. Za účelom posilňovania inštitucionálnej platformy žiadateľ i partner nadviažu v rámci projektu spoluprácu s ďalšími subjektmi z oblastí verejnej správy a špecificky – územnej samosprávy a ďalších zástupcov mimovládnych neziskových organizácií, škôl a inštitúcií, ale aj súkromného sektora, a to najmä v podobe zamestnávateľov. Svojou iniciatívnou činnosťou v rámci realizácie aktivít projektu žiadateľ a partner vytvoria novú platformu spolupracujúcich subjektov, ktorá prispeje k naplneniu stanovených cieľov a priamo tak ovplyvní smerovanie verejnej politiky v oblasti rozvoja potenciálu mládeže a budovania záujmu o odbory vedy a techniky.

Cieľom projektu je, aby mladí ľudia čo najlepšie využívali svoj potenciál. Táto vízia sa týka všetkých, preto je v záujme spoločnosti inovovať a zefektívniť podmienky systematickej práce s mládežou a podnietiť potenciál mládeže v oblasti prírodných a technických vied. Podpora vzdelávania mladých ľudí a vytvorenie priestoru pre multisektorovú spoluprácu podporuje príležitosti pre mladých ľudí, pokiaľ ide o vzdelávanie, prístup na trh práce a povzbudzuje ich, aby sa aktívne zapájali do života spoločnosti. Stanovený cieľ projektu bude realizovaný prostredníctvom dvoch hlavných aktivít na úrovni žiadateľa a partnera projektu:

Hlavná aktivita č. 1 – Zefektívnenie podmienok a inovácia systematickej práce s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania, výskumu a vývoja v záujme stimulovania potenciálu mládeže menej rozvinutých regiónov v oblasti vedy a techniky. V rámci tejto aktivity sa žiadateľ zameria na zber dát (minulosť – súčasnosť), budovanie databázy, audit postavenia a financovanie žiadateľa, schém podpory danej oblasti, analýza a rozvoj kľúčových podujatí a projektov, analýza účasti na národných a medzinárodných súťažiach, transfer poznatkov zo zahraničia v oblasti financovania neformálneho vzdelávania v oblasti vedy a techniky a propagácia a osveta vrátane podujatí prepojených na 30. výročie žiadateľa v roku 2020.

Hlavná aktivita č. 2 – Posilnenie multisektorovej spolupráce a prehĺbenie informovanosti a porozumenia s cieľom zvýšiť povedomie a záujem mládeže v menej rozvinutých regiónoch o mimoškolské vedecko-technické vzdelávacie aktivity ako budúca konkurenčná výhoda pri uplatnení na trhu práce. V rámci tejto aktivity sa partner zameria na analýzu (ne)záujmu o technické a prírodné odbory a analýzu možností motivácie budúcich študentov týchto odborov, analýza systému vzdelávania v regionálnom školstve, analýzu štátnych vzdelávacích programov, ale aj terciárneho vzdelávania pedagógov, analýzu východísk, potrieb a záujmov mládeže, pedagógov, škôl, zamestnávateľov, výskumných organizácií rozvoj multisektorových partnerstiev, diskusie a okrúhle stoly.

Projekt bude realizovaný na území Slovenskej republiky počas doby 27 mesiacov. Miestom realizácie projektu je menej rozvinutý región – územie Trnavského kraja, Nitrianskeho kraja, Banskobystrického kraja, Trenčianskeho kraja, Žilinského kraja, Prešovského kraja a Košického kraja.