Projekt pozostáva z hlavnej aktivity, ktorá je zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Ide o prípravu projektovej prezentácie a výrobu posterov s prezentáciou- príklad získavania vzdelania s dôrazom na získavanie ďalších kompetencií. Primárnou cieľovou skupinou projektu sú žiaci základných škôl, stredných škôl a osemročných gymnázií. Žiak vo vedátorských projektoch nachádza problémy, analyzuje ich, hľadá riešenia, tvorí pokusy a stanoví závery, ktoré prezentuje na posteroch/ paneloch. Práca na projekte vedie mladých ľudí k tvorivej, cieľavedomej a dlhodobej práci. 

 

Výstupom aktivity bude:

 • zvýšenie kľúčových kompetencií mladých ľudí na ZŠ, SŠ a osemročných gymnáziách v oblasti prípravy a prezentácie vlastných projektov;
 • zvýšenie záujmu mladých ľudí o prírodné a technické vedy;
 • zvýšenie záujmu mladých ľudí o stredné odborné školy;
 • zvýšenie motivácie a úspešnosti mladých ľudí na vedeckých súťažiach;
 • zlepšenie uplatnenia mladých ľudí na trhu práce využívaním nadobudnutých kompetencií.

 

Hlavná aktivita projektu: Záujmové vzdelávanie mladých ľudí s cieľom rozvoja talentu v oblasti techniky a prírodných vied

Hlavná aktivita smeruje k naplneniu cieľa projektu, a to zvýšenia záujmu žiakov ZŠ a SŠ o prírodné a technické vedy, rozvoju ich kľúčových kompetencií v záujme ďalšieho úspešného štúdia a uplatnenia na trhu práce. Projekt umožní mladým ľuďom získať schopnosť využívať nadobudnuté poznatky z formálneho vzdelávania, efektívnejšie pracovať s dostupnými technológiami, rozvíjať prácu v skupinách i autonómne a sebavedomo vystupovať a prezentovať vlastné závery. Mladí ľudia budú odborne a metodicky vedení k príprave vlastných projektov v oblasti technických a prírodných vied s možnosťou účasti na vedeckej súťaži. Vzdelávanie pod dohľadom odborného personálu pracujúceho s mládežou naučí mladých ľudí vybranú tému skúmať, hľadať a zbierať informácie, tvoriť vedecké pokusy, kriticky myslieť, spracovávať získané dáta a predviesť ich na vedeckej súťaži.

Projekt pozostáva z dvoch podaktivít priradených k hlavnej aktivite 1, ktorou je organizácia vedeckej súťaže Festival vedy a techniky pre stredné školy a gymnáziá a Festival štyroch živlov pre základné školy, zabezpečenie účasti na národnom kole Festivalu vedy a techniky na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej komisie a zabezpečenie postupu na svetové súťaže.

Organizácia modelovej súťaže pre mladých ľudí „Festival štyroch živlov“ (skratka F4Ž) predstavuje predprípravu na vyššiu úroveň súťaže, na „Festival vedy a techniky“. F4Ž je prehliadka vedecko-technických projektov žiakov zo základných škôl, ktorí prezentujú svoj projekt pomocou panelovej prezentácie. Najlepšie práce hodnotiaca komisia odporúča postúpiť na Krajský festival vedy a techniky. Nosnou témou súťaže sú základné prírodné živly Oheň – Voda – Vzduch – Zem.

Účasť mladých ľudí na „Festivale vedy a techniky (skratka FVAT) Nadobudnuté kompetencie využijú mladí ľudia pri vlastnej prezentácii svojej tvorivej činnosti. Na základe výsledkov súťažiacich budú porovnané dosiahnuté výsledky mladých ľudí vyškolených v rámci projektu s výsledkami mladých ľudí, ktorí neabsolvovali predchádzajúce neformálne vzdelávanie. Svoje vedátorské projekty žiaci prezentujú v jedenástich súťažných kategóriách prostredníctvom posterových prezentácií, ale aj výstavných exponátov, pred členmi odbornej hodnotiacej komisie zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov, ktorá posudzuje schopnosti žiakov objektívne a komplexne, dáva deťom spätnú väzbu pre ďalší rozvoj projektu a pozitívnu vnútornú motiváciu k vedomostnému rastu.

 

Očakávané výsledky projektu po skončení jeho realizácie vo vzťahu k cieľovej skupine žiakov:

 • pozdvihnúť neformálne vzdelanie mladých ľudí v oblasti vedy ako cestu k vedomostiam;
 • diskutovať o problémoch vedy;
 • hľadať spojitosti medzi mladými ľuďmi a vedou;
 • budovať občiansku spoločnosť a medzinárodnú spoluprácu;
 • prezentovať výsledky výskumnej a pozorovateľskej práce žiakov verejnosti;
 • komunikovať s mladými ľuďmi s podobnými záujmami zo Slovenska a zahraničia;
 • porovnať postupy a metodiky práce s inými autormi;
 • diskutovať s odborníkmi z jednotlivých vedeckých a technických disciplín,;
 • profilovať budúcu vedeckú profesiu žiakov a získavať náskok vo vedomostnej oblasti i skúsenosti s výskumnou prácou;
 • zvýšenie záujmu o vedu aj prostredníctvom pozitívnej skúsenosti strávenia času v kolektíve seberovných mladých ľudí a nadviazania nových priateľstiev;
 • naplniť premisu, že byť mladým človekom zaujímajúcim sa o vedu nie je hanba, ale naopak skúmať a objavovať je napínavé a dôležité pre vývoj ľudstva.

 

Projekt bude realizovaný na území Slovenskej republiky počas doby 30 mesiacov. Miestom realizácie projektu je Nitriansky, Košický, Prešovský, Trenčiansky, Trnavský, Banskobystrický a Žilinský kraj.