Inovatívna forma neformálneho vzdelávania prírodovedných a technicko-vedných gramotností

Po úspešnom schválení a prebiehajúcej realizácii dvoch projektov – „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“ a „Inovácia poznatkov k prosperite, budovanie a posilňovanie medzisektorovej participácie s dôrazom na rozvoj potenciálu mládeže menej rozvinutých regiónov v oblasti vedy a techniky“ – začína AMAVET realizovať tretí projekt „Inovatívna forma neformálneho vzdelávania prírodovedných a technicko-vedných gramotností“.

Pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí, projekt začína od apríla 2021 a potrvá do konca septembra 2023, čiže 30 mesiacov. Prípadne sa začiatok presunie na september 2021 a jeho ukončenie bude koncom februára 2024.

Týmto vám AMAVET ponúka možnosť stať sa lektorom projektu, ktorého práce je horovaná!

Kontakt: Ján Nemec, nemec@amavet.sk, +421 903 719 244

Projekt bude realizovaný vo všetkých krajoch Slovenska okrem Bratislavského kraja.

Cieľovou skupinou sú žiaci ZŠ, SŠ a 8-ročných gymnázií.

Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov, pričom hlavnou aktivitou je záujmové vzdelávanie mladých ľudí s cieľom rozvoja talentu v oblasti technických a prírodných vied.

Hlavná aktivita bude realizovaná prostredníctvom interaktívneho záujmového vzdelávania žiakov ZŠ a SŠ, ktoré budú viesť lektori. V rámci aktivity bude realizované neformálne vzdelávanie s dôrazom na ôsmy a deviaty ročník ZŠ, nakoľko ide o kategóriu mladých ľudí, ktorí sa rozhodujú, ktorý vedný odbor budú v blízkej budúcnosti študovať. Kurzy/krúžky „Tvorba vedátorských projektov“ budú realizované počas školského roka v rozsahu 96 hodín. Predpokladaná intenzita bude 1 hodina týždenne, vzhľadom aj na prázdniny to bude spolu 96 týždňov. Počet žiakov  bude na rok približne 12 žiakov v skupine, spolu 24 žiakov za 2 roky.

Obsahovou náplňou kurzov bude príprava projektovej prezentácie a výroba posterov/panelov – získavanie vzdelania s dôrazom na rozvoj ďalších kompetencií. Žiak vo vedátorskom projekte nachádza problémy, analyzuje ich, hľadá riešenia, tvorí pokusy a stanoví závery, ktoré prezentuje na posteroch/paneloch. Práca na projekte vedie k tvorivej, cieľavedomej dlhodobej práci. Na základe interaktívneho vzdelávania získa žiak teoretické aj praktické vedomosti, zručnosti a schopnosti ako urobiť vedecký projekt a ako odovzdať nadobudnuté znalosti o vedátoskej téme pri svojej prezentácii.

Realizácia kurzov nadväzuje na organizáciu modelovej súťaže pre žiakov „Festival štyroch živlov AMAVET“ (skratka F4Ž)  a účasť mladých ľudí na „Festivale vedy a techniky AMAVET“ (skratka FVAT).

Rámcový obsah vzdelávania spočíva v tom, že v prvej fáze sa lektor zameria na úroveň poznania a vedomostí žiakov – zistí špecifické potreby skupiny na základe testu – „PRE TEST“. Následne sa lektor venuje interaktívnemu vzdelávaniu zohľadňujúc potreby konkrétnej skupiny zahŕňajúce témy:

 • Chceš si pripraviť projekt na vedeckú súťaž?
 • Kde začať? Nápady na projekt.
 • Získavanie informácií. Predstav si, že hľadáš poklad.
 • Hádaj čo? Hypotézy.
 • Otestuj tvoj odhad. Pokus
 • Napíš si. Zaznamenávanie tvojich pozorovaní.
 • Daj všetko dokopy. Organizovanie tvojich dát, údajov.
 • Zozbieranie kúskov. Výskumný spis.
 • Predveď to. Dizajn panelovej prezentácie (Poster).
 • Urob to perfektne. Dokončovanie.
 • Vydaj zo seba všetko. Vedecká súťaž.
 • Ty si víťaz.
 • Príbehy úspechu.
 • Online komunikácia.
 • Testovanie znalostí žiakov a pedagógov po absolvovaní vzdelávacieho programu.

Hlavná aktivita je koncipovaná tak, aby rozširovala základné učivo v škole o ďalšie prvky, čo umožňuje zohľadniť výkon, nadanie, schopnosti a usilovnosť jednotlivých účastníkov vzdelávania. Tematické celky a jednotlivé témy sú navrhnuté tak, aby účastníci mali veľkú slobodu pri ich realizácii (napríklad výber pokusov, návrh postupov, voľba aktivity z ponúkaných možností), rovnako môžu prinášať vlastné témy a podnety. Plánovaným zavŕšením realizovaných aktivít je tvorba vlastných projektov (máj-jún), kde budú mať pomerne veľkú voľnosť pri výbere spracovávaných tém.

Skupinová práca je prevládajúcou organizačnou formou. Role v skupine si obvykle rozdeľujú účastníci vzdelávania (vedúci, zapisovač, pomôckár, prezentér…), lektor sleduje prácu v skupinách a v prípade potreby ju koriguje.

V úvodnej časti bádateľsky/projektovo orientovanej hlavnej aktivite sa účastníci vzdelávania oboznámia s jej cieľom, rozdelia si jednotlivé činnosti/ prácu v skupinách a preberajú aktivitu. Účastníci vzdelávania sú vedení k samostatnej činnosti, ak potrebujú pomoc požiadajú o ňu, prednostne svojho kolegu. Získavajú skúsenosti z tvorivej činnosti etapovitým riešením problému. Využívanie heuristickej metódy vedie k rozvoju kompetencií na riešenie problémov. V priebehu vzdelávania sa postupne pripravujú na prácu na vlastnom projekte. Vykonávajú jednoduché aj zložitejšie pokusy. Na tvorbu projektov, ale i menších pozorovaní môžu využívať aj rôzne stavebnice (napríklad Lego, Kosmos, Fishertechnik). Naučia sa naplánovať pokus, realizovať ho, zostaviť hypotézu a potvrdiť ju alebo vyvrátiť experimentálnym pozorovaním, spracovať výsledky pozorovaní do jednoduchých záznamov a správ o pozorovaní a prezentovať ich ostatným účastníkom vzdelávania. Svoje nadobudnuté zručnosti budú môcť zúročiť aj na vyučovacích hodinách, kde dokážu zastúpiť učiteľa pri demonštračných pokusoch. Naučia sa ako si pripraviť projekt na vedeckú súťaž. Učia sa spolupracovať navzájom a vytvárať malé pracovné tímy. Podieľajú sa na príprave bádateľských aktivít pre ostatných žiakov, prípadne pre predškolákov. Môžu sa pokúsiť zostaviť vlastnú knihu pokusov alebo podieľať sa na vytvorení spoločnej kartotéky pokusov. Učia sa ako prezentovať svoju prácu, prípadne pripravia vlastný vedecký festival, vydajú zborník prác – každý spracuje ľubovoľnú tému podľa svojho výberu.

Účastníci vzdelávania sa učia predvídať výsledky realizovaných pokusov a vysvetľovať pozorované deje, ako aj sami tvorivo pristupovať k realizácii pokusu a rozmýšľať ako by sa ešte skúmanie dalo doplniť, aby prinieslo zistenie nových zaujímavých poznatkov. Učia sa vytvárať základné návyky k systematickej a dôslednej práci, vrátane udržovania pracovného poriadku a disciplíny, ako základného predpokladu vedeckej práce. Učia sa prezentovať svoju prácu. Učia sa pracovať načas a dodržiavať zadané termíny. Dôležitou súčasťou hlavnej aktivity je rovesnícke vzdelávanie, tvorivá spolupráca v rámci skupiny, vytváranie sociálnych väzieb, zvyšovanie čitateľskej a prírodovednej gramotnosti, kritické myslenie.

Jednotlivé témy sú volené s ohľadom na rôzny vek, vedomosti a zručnosti mladých ľudí, tak aby si v každej téme dokázali nájsť primeranú tému. Zameriavame sa na rozvoj myslenia a kreativity, na zvyšovanie záujmu o prírodné a technické vedy, na vytváranie návykov, na systematizáciu a prehľadný zápis pozorovaní, na sebapoznanie a budovanie dobrých vzťahov a väzieb medzi účastníkmi vzdelávania.

Výstupom aktivity bude:

 • zvýšenie kľúčových kompetencií mladých ľudí na ZŠ, SŠ a osemročných gymnáziách v oblasti prípravy a prezentácie vlastných projektov;
 • zvýšenie záujmu mladých ľudí o prírodné a technické vedy;
 • zvýšenie záujmu mladých ľudí o stredné odborné školy;
 • zvýšenie motivácie a úspešnosti mladých ľudí na vedeckých súťažiach;
 • zlepšenie uplatnenia mladých ľudí na trhu práce využívaním nadobudnutých kompetencií.

Organizácia modelovej súťaže pre mladých ľudí „Festival štyroch živlov AMAVET“ (skratka F4Ž) predstavuje predprípravu na vyššiu úroveň súťaže, na „Festival vedy a techniky AMAVET“ (FVAT). F4Ž je prehliadka vedecko-technických projektov žiakov zo základných škôl, ktorí prezentujú svoj projekt pomocou panelovej prezentácie. Najlepšie práce hodnotiaca komisia odporúča postúpiť na Krajský festival vedy a techniky AMAVET. Nosnou témou súťaže sú základné prírodné živly Oheň – Voda – Vzduch – Zem. V mesiacoch máj a jún budú žiaci spracovávať v dvoj až trojčlenných skupinách projekty na zvolené témy. Lektor predstaví účastníkom vzdelávania tému „Ako vypracovať bádateľský projekt“ (podľa Metodiky v kocke, Kukolová, 2018). Uvedenú metodiku sme zvolili s ohľadom na skutočnosť, že bádateľské projekty budú žiaci prezentovať v júni na Festivale 4 živlov v Bratislave alebo online.

Po vypracovaní bádateľského projektu si účastníci môžu vyskúšať pred rovesníkmi komunikačné zručnosti na domácej pôde napríklad na tzv. lokálnych Festivaloch štyroch živlov, čo prirodzene smeruje k účasti na Festivale 4 živlov AMAVET alebo Festivale vedy a techniky AMAVET.

Očakávané výsledky projektu po skončení jeho realizácie vo vzťahu k cieľovej skupine žiakov: rozvoj v nasledovných oblastiach:

 • pozdvihnúť neformálne vzdelanie mladých  ľudí v oblasti vedy ako cestu k vedomostiam;
 • diskutovať o problémoch vedy;
 • hľadať spojitosti medzi mladými ľuďmi a vedou;
 • budovať občiansku spoločnosť a medzinárodnú spoluprácu;
 • prezentovať výsledky  výskumnej a pozorovateľskej práce žiakov verejnosti;
 • komunikovať s mladými ľuďmi s podobnými záujmami zo Slovenska a zahraničia;
 • porovnať postupy a metodiky práce s inými autormi;
 • diskutovať s odborníkmi z jednotlivých vedeckých a technických disciplín,;
 • profilovať budúcu vedeckú profesiu žiakov a získavať náskok vo vedomostnej  oblasti i skúsenosti s výskumnou prácou;
 • zvýšenie záujmu o vedu aj prostredníctvom pozitívnej skúsenosti strávenia času v kolektíve seberovných mladých ľudí a nadviazania nových priateľstiev;
 • naplniť premisu, že byť mladým človekom zaujímajúcim sa o vedu nie je hanba, ale naopak skúmať a objavovať je napínavé a dôležité pre vývoj ľudstva.

Týmto vám AMAVET ponúka možnosť stať sa lektorom projektu, ktorého práca je honorovaná!

Kontakt: Ján Nemec, nemec@amavet.sk, +421 903 719 244