Téma: Elektrostatické javy

Motivačná otázka č.14

V sklenenom pohári dnom nahor vis na nitke plastová slamka. Ako ňou dokážeme pohnúť bez toho, aby sme sa dotkli stien pohára alebo stola?

  • A. cievkou, ktorou prechádza elektrický prúd
  • B. sušičom na vlasy
  • C. plastovou rúrou, ktorú trieme kožušinou

Výmyselníkova hypotéza 

Výmyselník F predpokladá, že prúdom vzduchu prúdiaceho zo sušiča na vlasy sa plastová slamka pohne.

Pokus č.1 Slamka ako kolotoč

Pomôcky: sklenený pohár, niť, ihla, slamka, plastová rúra, kožušina, obojstranná lepiaca páska

Postup:

  1. stred slamky prepichneme ihlou s nitkou
  2. nitku so slamkou prilepíme zvnútra na dno pohára obojstrannou lepiacou páskou
  3. trením kožušiny a plastovej rúry, rúru zelektrizujeme a priblížime sa k poháru

Priebeh pokusu:

Obr.54 Zelektrizovaná slamka

Vysvetlenie: Trením kožušiny a plastovej rúry nastal presun voľných elektrónov z kožušiny a rúru. Rúra získala záporný náboj :– Po jej priblížení k slamke nastala polarizácia – pootočenie jej dipólov aj slamky.

Zmena podmienok: Bola by slamka v pohybe, ak by sme sa k nej priblížili navlhčenou zelektrizovanou rúrou?

Pre lepšie pochopenie

Aké elektrostatické javy prebiehajú v pokusoch?

A. Polarizácia -fyzikálny jav, ktorý vzniká v nevodiči – izolante (napr.v papierikoch…) pootočením dipólov akoby magnetiek v magnete.

Otáčanie dipólov vo vnútri papierika po priblížení zelektrizovanou rúrou

B. Zelektrizovanie – fyzikálny jav, ktorý vzniká presunom voľných elektrónov e- z jedného telesa na druhé (napr. v kožušine a plastovej rúre).

C. Elektrostatická indukcia – fyzikálny jav, ktorý vo vodiči presunom voľných elektrónov e-

Presun  voľných elektrónov vo vnútri hliníkového valčeka

D. Uzemnenie – vodivé spojenie elektricky nabitého telesa so zemou.

elektrometer

Presun voľných elektrónov z elektrometra do zeme, alebo zo zeme. Ak vodivo spojíme elektroskop so zemou, potom jeho výchylka klesne na nulu.

Uzemnenie elektrometra si pozri vo videu na tomto odkaze.

Vodič spája elektrometer s kladne nabitým konduktorom van de Graafovho generátora s vodovodnou batériou. Batéria je spojená so zemou. Po zapnutí generátora sa lístky elektrometra rozostúpia – nabíjajú sa .Po vypnutí generátora klesnú na nulovú hodnotu. Elektróny zo zeme sú priťahované kladnou platňou elektrometra a tým elektrometer vybíjajú.

Pripravila: Mgr. Ľubica Morková, AMAVET klub 973