Foto súťaž experiment

ŠTATÚT SÚŤAŽE Foto súťaž experiment

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

  1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Hagarova 4, 831 51  Bratislava

IČO: 00684040 DIČ: 2020782797

  1. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 2.10.2019 do 9.10.2019. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

  1.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť osoba do 18 rokov (vrátane).

Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec/dohodár AMAVET-u.

  1. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže odoslal fotografiu na motív vedeckého pokusu (experimentu) formou komentára pod príspevok vyzývajúci k súťaži na facebookovej stránke AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku na odkaze
https://www.facebook.com/amavet/.

  1. Výhra

Výhrou v súťaži je darčeková poukážka v hodnote 30€ na nákup kníh v sieti online predajcu Martinus.

  1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vybraný spomedzi platne prihlásených účastníkov. Výber víťaza zvolí komisia zložená zo zamestnancov AMAVET-u.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebookovej stránke AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku na odkaze https://www.facebook.com/amavet/.

Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 5 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade výber zopakuje.

  1. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry do 30 dní od ukončenia súťaže. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

  1. Ochrana osobných údajov

Organizátor súťaže spracúva osobné údaje súťažiacich prihlásených do súťaže výhradne so súhlasom súťažiacich/zákonných zástupcov. Údaje poskytnuté od víťaza súťaže organizátor súťaže použije iba na zabezpečenie zaslania výhry. Súťažiaci pod 16 rokov sú povinní mať súhlas o spracovaní osobných údajov a zapojenia sa do súťaže od zákonného zástupcu/rodiča.

  1. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 2.10.2019

Dávid Richter, AMAVET