Téma: Aerodynamický paradox

Máme vedľa seba 2 papiere, ktoré voľne visia nadol. Čo sa stane keď budeme fúkať vzduch presne medzi nich?

  • A) oddialia sa od seba
  • B) priblížia sa k sebe
  • C) budú kmitať

Správna odpoveď: B

Pokus: Aerodynamický paradox

Pomôcky: stojan, svorka, dutý valec z papiera, papier A3, slamka.

Postup:

  • 1. do svorky stojana zasuň valec na ktorý polož papier zohnutý na polovice
  • 2. slamkou fúkaj medzi papiere

Priebeh pokusu

Vysvetlenie: Pri rýchlom prúdení vzduchu medzi papiermi vznikol podtlak – tlak menší ako okolitý atmosférický. Atmosférický tlak je väčší ako tlak medzi papiermi, preto sa k sebe priblížia.

Zmena podmienok
Ak papier nahradíme sklenenými pohármi, medzi ktoré budeme fúkať slamkou vzduch, poháre sa nepohnú. Ale ak slamku nahradíme silným kompresorom, alebo vysávačom s hadicou, ktorou sa vytláča vzduch von priblížia sa k sebe. Vysvetli.

Pre lepšie pochopenie

Aerodynamickývzduch v pohybe, ide o prúdenie vzduchu medzi telesami
Paradox – zdanlivo nezmyselné tvrdenie.

Ak fúkneme medzi 2 papiere, tak sa k sebe priblížia a nevzdialia, akoby sme predpokladali. Veľkosť tlaku p medzi papiermi, sa so vzrastajúcou rýchlosťou prúdenia v zmenšuje, čo popisuje Bernoulliho rovnica:

  • ρ – hustota vzduchu
  • v – rýchlosť prúdenia vzduchu
  • p – tlak vzduchu

Pokusy pre inšpiráciu
Papier môžeme nahradiť horiacimi sviečkami, alebo s rolkami zavesených na špagáte.

Pripravila: Mgr. Ľubica Morková, AMAVET klub 973