AMAVET – Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov

V roku 2018, na základe výzvy z operačného programu Ľudské zdroje, nám úspešne schválili projekt Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov. Boli sme veľmi radi, pretože pre AMAVET to bol prvý projekt z európskych peňazí, ale to sme ešte netušili, že príde obdobie pandémie. Kontaktné, interaktívne školenia s osobnou účasťou pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií, ktoré mali zvýšiť záujem mladých ľudí o prírodné, technické vedy a rozvíjať ich kľúčové kompetencie pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce, sme museli na dlhý čas prerušiť. Preto čas ukončenia projektu sa posunul až k dnešnému dátumu – o 2 roky neskôr! Zato s veľmi úspešnými výsledkami!

V kvantitatívnom vyjadrení môžem uviesť napríklad počet účastníkov, ktorí získali alebo si zvýšili kvalifikáciu, bol plánovaný na 7995 žiakov. Výsledkom bolo vyškolenie až 8321 žiakov. Počet vyškolených lektorov bol dokonca dvojnásobný – 207 pedagógov.

Ešte zaujímavejšie sú kvalitatívne výsledky. Napríklad aktualizácia metodickej príručky „Ako vyhrať vedeckú súťaž“, ktorá slúži ako podklad pre prednášky na školách a interaktívne vedenie mladých ľudí. Pre nižšiu vekovú hranicu, žiakov ZŠ sme vydali „Metodické minimum pre začínajúcich vedátorov“, v ktorej sme dali podrobný návod na to, ako viesť žiakov od krúžkovej činnosti k voliteľnému predmetu. V oboch prípadoch ide o metodiku tvorby vedátorských projektov, ktoré sú v procese vzdelávania veľkou perspektívou na zvládanie interdisciplinárneho poznávania a rozvíjania kľúčových kompetencií v praxi. Práve preto sme sa zamerali aj na prienik projektu z neformálneho do formálneho vzdelávania, čo je jeho najsilnejšou stránkou a garantuje dlhodobú udržateľnosť projektu bez ďalších nákladov.

Dlhodobú udržateľnosť preukázal konkrétne aj Festival štyroch živlov AMAVET (F4Ž), ktorý umožnil tento projekt zorganizovať ako súťaž tvorby vedátorských projektov pre žiakov ZŠ. Jeho tri ročníky boli natoľko úspešné, že po skončení financovania z projektu sme zorganizovali ďalšie dva a v tomto roku už organizujeme šiesty ročník F4Ž, ktorý potrvá až 2 dni.

Kvalitatívnu stránku výstupov projektu podčiarkuje aj prieskum potrieb cieľovej skupiny v oblasti metodológie vlastnej projektovej činnosti, ktorý sme zrealizovali v spolupráci s agentúrou AKO ako kvalitatívny prieskum. Výsledkom je expertná analýza o efektivite aktivít projektu.

Ján Nemec