AMAVET úspešne ukončil štrukturálny projekt

Ako prebiehal čas od zapojenia sa do výzvy Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) po úspešné ukončenie projektu „Inovácia poznatkov k prosperite – budovanie a posilňovanie medzisektorovej participácie s dôrazom na rozvoj potenciálu mládeže menej rozvinutých regiónov v oblasti vedy a techniky“?

Realizácia projektu trvala presne 30 mesiacov. Hlavnú aktivitu „Zefektívnenie podmienok a inovácia systematickej práce s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania, výskumu a vývoja v záujme stimulovania potenciálu mládeže MRR v oblasti vedy a techniky“ realizovala Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), ktorá bola aj žiadateľom projektu. Partnerom AMAVET-u bol I4A – Institute 4 Academy, ktorý v hlavnej aktivite riešil „Posilnenie multisektorovej spolupráce a prehĺbenie informovanosti a porozumenia s cieľom zvýšiť povedomie a záujem mládeže v MRR o mimoškolské vedecko-technické vzdelávacie aktivity ako budúca konkurenčná výhoda pri uplatnení na trhu práce“.

V rámci projektu sa zrealizovali viaceré informačné aktivity v podobe diskusií, okrúhlych stolov, prezentácií, popularizačných i odborných a vedeckých článkov, vydanie publikácie týkajúcej sa potreby prebúdzania záujmu o vedu a techniku u mladých ľudí. Dôležitou súčasťou realizácie aktivít projektu je zber údajov nevyhnutných na napĺňanie stanovených cieľov. V tejto fáze projektu sa žiadateľ i partner zamerali na zisťovanie špecifických potrieb mladých ľudí, ale aj očakávaní vybraných subjektov verejnej správy, škôl, inštitúcií, MNO a súkromného sektora v oblasti vedy a techniky a zakomponovali ich do koncepčných materiálov. Sumár niekoľkých merateľných ukazovateľov zrealizovaných počas celého projektu:

 Počet zapojených ľudí do projektu:

400 osôb cieľovej skupiny, ktoré boli zapojené do aktivít projektu, vypočítaný ako súčet osôb zúčastňujúcich sa vzdelávacích a prezentačných aktivít (frekventantov) a súčet osôb participujúcich na hlavných aktivitách projektu (napr. pri tvorbe analýz, hodnotení, metodík a pod.).

 • Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov:
 1. Prieskum záujmu mládeže a pedagógov o vedu a techniku
 2. Dopad neformálneho vzdelávania mládeže na záujem o vedu a techniku
 3. Vplyv rodičov na záujem mládeže o vedu a techniku
 4. Podpora vedy a techniky u mladých ľudí v zahraničí
 5. Vplyv učiteľov na záujem mládeže o vedu a techniku
 6. Štúdia fungovania a financovania AMAVET-u
 7. Mladá veda v našich krajoch
 • Počet vytvorených multisektorových partnerstiev a počet novovzniknutých platforiem, zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík:

Formálne ukotvené partnerstvá sú uzavreté podpísaním memoránd na vyšších úrovniach verejného sektora a to na krajskej úrovni, kde AMAVET disponuje memorandami o spolupráci so siedmymi krajmi: Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj. Formálne partnerstvo AMAVET-u je podpísané aj s orgánmi štátnej správy, konkrétne s Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI), priamo riadenej organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ďalšími formálnymi partnermi združenia sú aj organizácie neziskového sektora ako Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Mesto Partizánske, Rada mládeže Slovenska, Digitálna inteligencia, IT Asociácia Slovenska, Zones.sk, Partnerstvá pre prosperitu, Diorama. Súčasťou formalizovaného partnerstva medzisektorovej spolupráce sa stali aj zahraničné organizácie Jeunesses Scientifiques de Belgique, Movement for Leisure Activities in Science and Technology, Association Concert – Urbain, Asociácia malých debrujárů České republiky a v neposlednom rade AMAVET pôsobiaci v Českej republike.

 • Počet zrealizovaných interaktívnych verejných diskusií:
 1. Okrúhly stôl – Motivácia mládeže k mimoškolskej činnosti s akcentom na vedu a techniku
 2. Okrúhly stôl – Science talks
 3. Interaktívna verejná diskusia Junior Internet – Posilnenie medzisektorovej spolupráce v rámci vzdelávania vedy a techniky
 4. Interaktívna verejná diskusia s Radou mládeže Slovenska – Posilnenie medzisektorovej spolupráce v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania
 5. Interaktívna verejná diskusia s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského – Podpora mladých vedcov
 6. Okrúhly stôl za účelom podpory občianskej informovanosti a participácie – Prešovský samosprávny kraj
 • Počet prieskumov verejnej mienky:
 1. Prieskum na krajských FVAT 2019
 2. Prieskum verejnej mienky – zahraničné organizácie
 3. Prieskum verejnej mienky – Analytický report z prieskumu konzultantov krajského kola FVAT 2020
 4. Prieskum verejnej mienky – Analytický report z prieskumu účastníkov finále FVAT 2020
 5. Prieskum verejnej mienky – Analytický report z prieskumu účastníkov krajského kola FVAT 2020
 6. Prieskum verejnej mienky – VPLYV RODIČOV NA ZÁUJEM MLÁDEŽE O VEDU A TECHNIKU
 7. Prieskum verejnej mienky – VPLYV ŠTUDENTOV NA ZÁUJEM MLÁDEŽE O VEDU A TECHNIKU
 8. Prieskum verejnej mienky – VPLYV UČITEĽOV NA ZÁUJEM MLÁDEŽE O VEDU A TECHNIKU
 • Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít:

6 informačných seminárov so zameraním na vzdelávanie učiteľov v oblasti motivácie v práci s mládežou organizované v krajoch

3  vzdelávacie semináre pre deti a mládež organizované v krajoch

 • Vytvorenie publikácie AMAVET 1990 – 2020
 • Vydanie 13 článkov

Projekt síce trval dva a pol roka a úspešné sa skončil, no udržateľnosť projektu je vysoká. Vytvorené partnerstvá, materiály, školenia, diskusie, vybudované nové vzťahy nám naďalej prinesú do organizácie tie správne impulzy a kvalitné príležitosti. Budeme pokračovať v spolupráci so samosprávnymi krajmi a iným partnermi a napĺňať tak dobrú myšlienku projektu. Fungovanie platforiem je nástrojom na zvyšovanie participácie širšej verejnosti na otázkach verejnej správy, špecificky v oblasti práce s mládežou a podpory celospoločensky a hospodársky významných odborov, a to najmä s ohľadom na rovnosť šancí menej rozvinutých regiónov.

Riadiacim orgánom Operačného programu Efektívna verejná správa je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, s ktorým som komunikovala na pravidelnej báze. Konkrétne so sekciou európskych programov odboru OP EVS. Počas 30 mesiacov som sa stretla s veľkou podporou a ochotou pomôcť nám v implementácii projektu. Projektová manažérka nám vytvorila bezbariérové pracovné prostredie, kde sme nemali žiadne administratívne prekážky a mohli sme sa plynule venovať obsahu projektu. Veľká vďaka za úspešný priebeh a ukončenie projektu patrí práve projektovej manažérke pani Ing. Silvii Janigovej, ktorá k nám pristupovala ako k rovnocennému partnerovi.

Denisa Vaculčiaková