AMAVET v organizačných pokynoch ministerstva

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydalo aj tento rok pokyny k organizácii školského roka 2021/2022. AMAVET sa ocitol v organizačných pokynoch ako jedna z priorít na spoluprácu medzi školami a organizáciami zameranými na neformálne vzdelávanie s cieľom zabezpečiť pre žiakov bezpečný priestor pre trávenie voľného času.

https://www.minedu.sk/data/att/20239.pdf

Ing. Gabriela Kukolová, riaditeľka AMAVET