AMAVET v roku 2020 v číslach

V januári pri príprave záverečnej správy pre ministerstvo školstva za rok 2020 sa starý rok „otočil“ v AMAVET-e ešte niekoľkokrát. Podávanie záverečnej správy ministerskej dotácie je každoročná opakujúca sa činnosť, pri ktorej sa odzrkadlia všetky aktivity v číslach. Aktivity a veľkosť organizácie sa rok čo rok zväčšovali. Vzhľadom na nepriaznivú situáciu v roku 2020 sme takú ambíciu nemali. Realita bola príjemným prekvapením! Aktivity, veľkosť organizácie, naplnenie cieľov a iné zhodnotenia sa ukázali v dobrom svetle. Počty sú samozrejme nižšie oproti predchádzajúcemu roku, no o to viac stúpa ich váha. Vytvárať aktivity a udržiavať členskú základňu za sťažených podmienok je prirodzene namáhavejšie.

Aké sú čísla za rok 2020 v AMAVET-e?

Celkový počet členov organizácie: 3375

Počet členov organizácie do 30 rokov: 2945

Počet členov organizácie vo veku do 14 rokov vrátane: 1584

Počet členov organizácie vo veku 15 – 17 rokov vrátane: 662

Počet členov organizácie vo veku 18 – 30 rokov vrátane: 699

V prvých mesiacoch roka 2020 sa naplánované aktivity uskutočňovali na pravidelnej báze a s dobrým nášľapom na zvýšenie počtu účastníkov aj spolu so zvýšeným počtom podujatí. Ku koncu prvého kvartálu sa situácia výrazne zmenila, všetky organizačné zložky pomaly prešli k iným alternatívam alebo ich aj priamo ukončili. Navzdory tvrdým opatreniam sa nám podarilo zrealizovať o jedno podujatie naviac ako v minulom roku v kategórii Vzdelávacie podujatia pre radových členov žiadateľa, pre vedúcich základných zložiek žiadateľa, pre pracovníkov/dobrovoľníkov. V čom však nastala zmena je počet účastníkov, ktorý sa znížil o polovicu. Avšak považovali sme za dôležité ponechať takýto typ vzdelávacích aktivít a podujatia sa uskutočňovali aj za sprísnených podmienok podľa platných nariadení. Vzdelávacie podujatia sa vo väčšej miere organizovali hlavne pre radových členov a to členov do 14 rokov.

Posun nastal aj pri vzdelávacích aktivitách pre učiteľov, pracovníkov s mládežou, kde sme tiež organizovali aktivity vo vyššej miere. Rozhodli sme sa odštartovať pilotný projekt online vzdelávacích aktivít pre učiteľov v podobe webinárov. Vzdelávacie webináre sme v roku 2020 uskutočnili 3 a v tomto roku budeme pokračovať v realizácii, kde oblasť rozšírime aj pre vzdelávanie žiakov a mládeže. Najvýraznejší pokles aktivít sa vyskytol v jednodňových podujatiach pre deti a mládež, kde počet účastníkov oproti minulému roku klesol skoro o 10000 účastníkov, počet podujatí sa držal v počte 540 podujatí.

Pobytové podujatia realizované v SR bez zahraničnej účasti sa realizovali takmer bez zmeny. Organizačné zložky využili priaznivú situácii, ktorá nastala v lete roku 2020 a boli uvoľnené opatrenia. AMAVET kluby sa snažili organizovať hlavne pobytové podujatie, prirodzene bez zahraničnej účasti, v podobe letných táborov v celkovom počte 18. Počet účastníkov sa oproti minulému roku nezmenil a táto kategória v dostatočnej miere naplnila očakávania. Pobytové podujatia realizované v zahraničí (účastníci zo SR) sa uskutočnili v Chorvátsku v kempe s animačným programom Zvedaví vedci v počte 4, čo predstavuje veľký pokles oproti minulému roku. Veľa plánovaných súťaží, festivalov a vzdelávacích konferencií klubov sa presunulo do online prostredia. Prvým skúšobným podujatím sekretariátu bol Junior Internet. Počet prihlásených žiakov v roku 2020 bol 174 (v roku 2019 – 145), počet prihlásených projektov v roku 2020 bol 152 (v roku 2019 – 122). Ostatné podujatia ako krajské Festivaly vedy a techniky AMAVET, Festival 4 živlov AMAVET a iné súťažné konferencie sa tiež konali online. Z tohto dôvodu sa väčšina finančných prostriedkov použila práve na materiálne zabezpečenie pre zlepšenie technickej stránky klubov a sekretariátu. Pre organizáciu bolo jedným z najvýznamnejších podujatí KONFERENCIA O POPULARIZÁCII VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU pri príležitosti 30. výročia AMAVET-u, ktorá sa mala slávnostne uskutočniť s väčším počtom účastníkov. Nakoniec sa najvýznamnejšie podujatie presunulo do online priestoru a konferencia sa aj vďaka tomu konala s vyššou medzinárodnou účasťou.

V dôsledku neočakávanej pandemickej situácie a značných obmedzení zo strany vlády SR sa prirodzene situácia rapídne zmenila a všetky plánované aktivity v podobe cieľov sme operatívne zmenili na základe platných nariadení vlády. Všetky prioritné oblasti, ktoré sme si stanovili, sme naplnili a zlepšili ich kvalitu. Rozdiel sme videli v kvantitatívnej oblasti pri realizovaní niektorých aktivít, ale promptné prispôsobenie sa situácii nám zabezpečilo priestor na zlepšenie a organizovanie aktivít iným spôsobom. Online aktivity sa stali prirodzenou súčasťou a stali sa vhodným nástrojom na napĺňanie strategických cieľov. Rýchle prispôsobenie sa organizácie na nepriaznivú situáciu nám výrazne pomohlo pri fungovaní v roku 2020, no situácia si vyžiadala aj negatívne dôsledky.

Rok 2020 je ukončený a aktuálne sa venujeme novým príležitostiam v roku 2021 v podobe spracovania žiadosti o dotáciu cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Aktuálna výzva k dotácii vyhlásená 1. februára 2021 je štandardne zameraná na podporu mládežníckych organizácií, ktoré zabezpečujú aktivity, opatrenia a výstupy v prospech mládeže prostredníctvom systematickej práce s mládežou a pracujú na členskom princípe.

Ing. Denisa Vaculčiaková, Koordinátorka rozvoja práce s mládežou AMAVET