Banskobystrický Krajský Festival vedy a techniky AMAVET

Jednou z foriem uplatnenia mladých ľudí vo vedecko-technickom rozvoji je nachádzanie nových riešení z rozličných oblasti ich bádateľského záujmu. Sú to ich vedomosti, vzdelanie, technické myslenie a záujem dokázať niečo vylepšiť. To im dáva dobrý predpoklad pre ich odborný rast a sebarealizáciu pri vytváraní hodnoty trvalého charakteru. Je na škodu, že v mnohých školách sa tejto oblasti venuje malá pozornosť, čo dokazuje aj odozva na naše pozvanie o zapojenie sa do Krajského Festivalu vedy a techniky AMAVET (K-FVAT), ktoré sme rozposlali do  škôl Banskobystrického kraja.

Zvyšovať záujem mladých ľudí o  oblasť vedy a techniky je jednou z oblastí činnosti AMAVET klubu 937 pri Strednej škole Kremnička v Banskej Bystrici. Podujatím, v ktorom mohli mladí ľudia ukázať a prezentovať svoje myšlienky, nápady bol aj 25. ročník K-FVAT, ktorý z poverenia občianskeho združenia AMAVET zorganizoval AMAVET klub v Spojenej škole Kremnička.

Žiaci základných a stredných škôl z Banskobystrického kraja sa prihlásili do súťaže s 11 projektami. Odborná hodnotiaca komisia v zložení doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD., Ing. Róbert Sviatko, Ing. Ján Pavlovkin, PhD. a Ing. arch. Jarmila Kubišová mala ťažkú úlohu pri rozhodovaní a určení, ktoré súťažné projekty postúpia do celoštátneho finále súťažnej prehliadky vedeckých a technických projektov do Bratislavy. Mladí vedátori prezentovali svoje projekty s výborným výsledkom.

Odborná hodnotiaca komisia rozhodla o postupe 5 projektov, ktoré spĺňali zadané kritéria. Medzi najlepšie projekty sa zaradili  projekty  „Hľadanie a identifikácia mikrometeoritov“ autorky Kristíny Spišiakovej, “Tvorba jednoduchých čerpadiel a prečerpávanie vody s využitím 3 D“ od autora Richarda Englera, projekt “Optimalizácia dĺžky fúkačky pre dosiahnutie maximálnej úsťovej rýchlosti“ od dvojice autorov Tomáša Kozu a Radoslava Bolla.

Krajský festival vedy a techniky prišlo pozrieť 299 návštevníkov, čo ukazuje , že záujem mladých ľudí o podujatia zamerané na oblasť vedy a techniky je veľký. O dobrý priebeh celého podujatia sa postarali členovia AMAVET klubu 937 a členovia ÚKC ZSVTS Banská Bystrica, ktorým patrí poďakovanie za ich odvedenú prácu a je zárukou, že aj ďalšie spoločné podujatia prispejú k zvyšovaniu záujmu mladých ľudí o túto oblasť.

Vladimír  Kováčik, vedúci AMAVET klubu 937