Záujemcov o lektorovanie vo vašom regióne stále vítame a opäť prinášame informácie o projekte. Od začiatku projektu 1. apríla tohto roka sme vyškolili 98 lektorov a 731 žiakov. Pridajte sa k nám. V januári pripravujeme školenie lektorov v jednotlivých regiónoch. To je aj informácia pre tých, ktorí sa s nami spojili a chcú sa stať lektormi. Tešíme sa na spoluprácu.

„Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“ (CVV) s ITMS kódom 312011D582 napĺňa ambíciu 28 ročných skúsenosti Asociácie pre mládež, vedu a techniku v oblasti neformálneho vzdelávania podieľať sa na rozvoji  potenciálu mladých ľudí v oblasti vedy a techniky. Projekt v rámci Operačného programu Ľudské zdroje realizujeme od 1. apríla tohto roku a potrvá do 31. marca 2021. Cieľom projektu CVV je zvýšenie záujmu mladých ľudí o prírodné a technické vedy a rozvoj ich kľúčových kompetencií pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

Princípom je prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby otázkou PREČO prebudili v sebe prirodzenú túžbu mladých ľudí po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku AKO. Panelová/posterová prezentácia je forma uverejnenia výsledkov vlastnej tvorivej vedátorskej práce, uznávaná vedeckou komunitou po celom svete. Umožňuje ľahšie posúdiť vedomosti, kreativitu a celkové vystupovanie žiaka v relatívne krátkom čase. Poster je jednoduchá kartónová tabuľa použitá na prezentáciu vedátorskej práce žiaka. Skladá sa z troch častí, ktoré poskytujú dostatok miesta na prehľadné zverejnenie  dôležitých informácií o projekte. Jednou zo súťaži na Slovensku, kde takouto formou prezentujú svoj talent žiaci základných a stredných škôl je Festival vedy a techniky AMAVET, ktorý v tomto roku v novembri, počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku, mal už 21 rokov. Celoslovenskému finále predchádzajú krajské kolá ako napríklad toto: https://bit.ly/2PHCTbT

Od tohto roku sme sa rozhodli osloviť kategóriu žiakov základných škôl 1. a 2. stupňa a začali sme pre nich v rámci projektu organizovať Festival 4 živlov AMAVET. V budúcom roku sa uskutoční 2. ročník Festivalu 4 živlov AMAVET 7. júna 2019 v Bratislave. Niektoré kraje a kluby AMAVET-u sa rozhodli zorganizovať aj mestské kolá, napríklad v Partizánskom aj s podporou primátora mesta Jozefa Božíka.

Primárnou cieľovou skupinou projektu CVV sú žiaci základných škôl a osemročných gymnáziísekundárnou cieľovou skupinou sú dospelí – dobrovoľníci, predovšetkým pedagógovia. Projekt umožní mladým ľuďom získať schopnosti, využívať nadobudnuté poznatky z formálneho vzdelávania, efektívnejšie pracovať s dostupnými technológiami, rozvíjať prácu v skupinách i autonómne a sebavedomo vystupovať a prezentovať vlastné závery.

Projekt sa realizuje vo všetkých krajoch Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Hľadáme učiteľov, pedagógov, ktorí majú ambíciu svoje praktické skúsenosti s hravou formou vzdelávania venovať rozvoju schopností žiakov v oblasti prírodných a technických vied. Práca lektora je honorovaná.

V prípade záujmu stať sa lektorom  Centra vzdelávania vedátorov, s pôsobnosťou vo vašom regióne, kontaktujte:

Ing. Ján Nemec, projektový manažér CVV

nemec@amavet.sk

+421 903 719 244