CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIE VEDÁTOROV AMAVET

Milí učitelia, vyplňte posledné dni v školskom roku na krátke zaškolenie žiakov a spravte z nich bádateľov.

Už viackrát sme vás informovali o projekte Centra ďalšieho vzdelávania vedátorov (CVV). Dovolím si pred záverom školského roka zopakovať základné informácie o možnom zaškolení vašich žiakov na tvorbu vedátorských projektov formou posterovej prezentácie. Cieľom projektu CVV je zvýšenie záujmu mladých ľudí o prírodné a technické vedy. Veríme, že základné zaškolenie, ktoré zrealizujú lektori AMAVET-u, im pomôže aj v ďalšom vzdelávacom procese na škole. Stačí nás len kontaktovať a operatívne zorganizujeme hravé školenie. (nemec@amavet.sk)

Projekt kladie dôraz na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov s prepojením na viaceré vyučovacie predmety. Primárne vzdelávanie, najmä v oblasti matematiky, prírodných vied, techniky, či jazykovej zdatnosti vytvára základ spomínaných kľúčových kompetencií.

Cieľom školenia je ukázať žiakom, ako môžu vymyslieť, zostaviť, vytvoriť, prezentovať vedátorský projekt nielen na vyučovacej hodine, napríklad na biológii, dejepise, fyzike či chémii, ale aj na súťažiach AMAVET-u: Festival 4 živlov a Festival vedy a techniky, prípadne na svetových súťažiach, o ktorých píšeme aj v júnovom newsletteri, kde zaznamenávajú slovenskí žiaci významné úspechy.

K tomuto účelu používame kartónový poster, ktorý umožňuje žiakom prehľadnú vizualizáciu myšlienky/práce žiaka.  Výsledkom je pochopenie tzv. kruhu poznania, ktorý kompletizuje informácie a vytvára ucelený prehľad. Kruh poznania je rozdelený do 8 krokov. Výber a zvolenie výskumnej témy, štúdium literatúry, zámer a hypotéza, návrh experimentu, zber nameraných údajov, grafická a štatistická analýza údajov, tvorba záveru a prezentácia výsledkov.

  • Pôjde o školenie v trvaní jednej vyučovacej hodiny.
  • Účasť žiakov jednej triedy.
  • Veková kategória – 1. aj 2. stupeň, výber necháme na Vás.
  • Hravá forma školenia za účasti jednej lektorky.
  • Počet vyškolených žiakov (tried) navrhujeme podľa časových možností školy (rozvrh vyučovania).
  • Termín – do konca školského roku, jún 2021, ale aj možnosť školení v novom školskom roku 2021/2022.

Verím, že dáte priestor našej aktivite na zvýšenie záujmu žiakov o prírodné a technické vedy. Záujemcov prosíme o spätnú väzbu. Tešíme sa na spoluprácu.

Ján Nemec, +421 903 719 244, nemec@amavet.sk