Chcete zatraktívniť vyučovanie predmetov prírodovedného zamerania na vašej škole?

30 ročné skúsenosti Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) v oblasti neformálneho vzdelávania umožňujú dnes reálne sa podieľať sa na rozvoji  potenciálu mladých ľudí v oblasti vedy a techniky. V súčasnosti je AMAVET Centrom ďalšieho vzdelávania vedátorov (CVV). Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Ak máte záujem zatraktívniť vyučovanie predmetov prírodovedného zamerania na vašej škole, AMAVET vám to ponúka krátkym školením žiakov I. a II. stupňa základných škôl, pri dodržaní všetkých hygienických opatrení.

Odborne vyškolení lektori vykonávajú školenia pre žiakov ZŠ ako vytvoriť vedátorský projekt. Princípom je prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby otázkou PREČO prebudili v sebe prirodzenú túžbu mladých ľudí po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku AKO.
Panelová/posterová prezentácia je forma uverejnenia výsledkov vlastnej tvorivej vedátorskej práce, uznávaná vedeckou komunitou po celom svete. Umožňuje ľahšie posúdiť vedomosti, kreativitu a celkové vystupovanie žiaka v relatívne krátkom čase.
Projekt umožní mladým ľuďom získať schopnosti, využívať nadobudnuté poznatky z formálneho vzdelávania, efektívnejšie pracovať s dostupnými technológiami, rozvíjať prácu v skupinách i autonómne a sebavedomo vystupovať a prezentovať vlastné závery.
Projekt sa realizuje vo všetkých krajoch Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Lektori odovzdávajú svoje praktické skúsenosti s hravou formou vzdelávania a venujú ich rozvoju schopností žiakov v oblasti prírodných a technických vied.

Cieľom projektu CVV je zvýšenie záujmu mladých ľudí o prírodné a technické vedy a rozvoj ich kľúčových kompetencií pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

V prípade záujmu zrealizovať krátke školenia Centra vzdelávania vedátorov na vašej škole, kontaktujte:

Ing. Ján Nemec, projektový manažér CVV, nemec@amavet.sk, +421 903 719 244