Čo sme sa naučili od účastníkov Festivalu vedy a techniky AMAVET?

Počas Festivalu vedy a techniky AMAVET 2019 sme zrealizovali dotazníkový prieskum, ktorý je súčasťou projektu Asociácie pre mládež vedu a techniku (AMAVET) v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (EVS). Zaujímali nás názory mládeže a pedagógov, ktorí sa zúčastnili krajských kôl podujatia. V prípade prvej skupiny – mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili na daných mimoškolských aktivitách, bolo zámerom prieskumu zistiť vplyv týchto aktivít a neformálneho vzdelávania na ich ďalšie štúdium a kariérne pokračovanie. V prípade druhej skupiny – pedagógov základných a stredných škôl, ktorí boli zapojení do iniciácie a vedenia mimoškolských aktivít v oblasti vedy a techniky, sme zisťovali ako sú ich aktivity posudzované vedením školy, kolegami a rodičmi detí.

V prípade oboch skupín sme sa zameriavali na zistenie ich motivácií a reflektovanie potrieb. Prieskumnú vzorku predstavujú výlučne účastníci Festivalu vedy a techniky AMAVET, ktorí sa touto aktivitou automaticky zaraďujú medzi žiakov a pedagógov činných v oblasti mimoškolského vzdelávania. Zároveň nám to poskytlo významnú spätnú väzbu na podujatie samotné, a to od organizačnej stránky festivalu až po jeho dopad na účastníkov a ich budúci záujem o vedu a techniku.

Zozbierané informácie týkajúce sa hodnotenia kvality Festivalu vedy a techniky AMAVET a jeho organizačnú úroveň nám prezentujú veľmi pozitívny obraz podujatia. Účastníci boli vo všeobecnosti spokojní s informovanosťou pred podujatím a pozitívne hodnotili aj proces registrácie. Respondenti iba výnimočne zaznamenali v týchto oblastiach nedostatky. Treba ešte poznamenať, že prieskum prebehol počas krajského kola súťaže a národné kolo, do ktorého postupujú víťazi z krajov, má po všetkých stránkach ešte vyššiu úroveň. Výrazne pozitívne hodnotenie už na krajskej úrovni predstavuje pre nás dobrú správu. Veľmi priaznivo dopadli pre festival aj výsledky hodnotenia v porovnaní s inými súťažami. Na základe týchto informácií môžeme konštatovať, že Festival vedy a techniky AMAVET predstavuje významné podujatie a podľa názoru takmer všetkých respondentov ponúka omnoho vyššiu úroveň ako alternatívne súťaže v danej oblasti. Rozpoznanie hodnoty aktivít spojených s festivalom je dôležité pre pochopenie toho, akú úlohu zohráva pri formovaní mládeže a aký má takáto forma mimoškolskej aktivity dopad na rozvoj kompetencií žiakov.

V ďalšej časti prieskumu sme u respondentov mapovali reflexiu ich potrieb a špecifického postavenia v rámci neformálneho vzdelávania. Cieľom nášho projektu je zefektívnenie podmienok systematickej práce s mládežou a podnietenie potenciálu mládeže v oblasti vedy a techniky. Výsledky nám o pedagógoch a žiakoch napovedajú niekoľko vecí. Učitelia aj žiaci majú korektné vzťahy so školou vzhľadom na účasť na Festivale vedy a techniky AMAVET. Nikto neuviedol, že by im škola komplikovala v absolvovaní tejto mimoškolskej aktivity. Väčšina respondentov do istej miery vníma zo strany školy podporu v rôznych formách. Zaujímavé bolo porovnanie odpovedí na otvorené otázky. Najčastejšie uvedená forma podpory zo strany školy (ak bola uvedená) je poskytnutie alebo preplatenie materiálu, prípadne preplatenie cestovného. Respondenti vnímajú pozitívne podporu a motiváciu školy, zároveň však poukazujú na prekážky, ktoré im komplikujú ich prácu. Interpretujeme si to tak, že respondenti síce oceňujú prístup škôl v rámci ich možností, ale ich potreby zvyčajne nie sú naplnené. Žiaci často uvádzajú problémy s nedostatočnou technikou a potrebu financovania materiálov na experimenty. Sú často nútení hľadať alternatívne spôsoby na zabezpečenie rozpočtu pre projekt. Domnievame sa, že zabezpečenie vhodných podmienok na rozvoj kompetencií žiakov bude jednou z najväčších výziev pre všetkých, ktorí pracujú s mládežou v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania.

V prípade pedagógov sme zaregistrovali, že najväčšou motiváciou v práci s mládežou sú samotní žiaci. Sú ochotní pomáhať im aj nad rámec svojej pracovnej náplne, zvyčajne na úkor osobného voľna. Táto snaha nebýva školou vždy adekvátne ocenená. Niektorí respondenti navrhujú, aby im vedenie školy túto činnosť aspoň uznali ako súčasť pedagogickej práce (a nemuseli si čerpať osobné voľno kvôli sprevádzaniu žiakov na súťaž). Je dôležité spomenúť aj fakt, že pedagógovia a žiaci všeobecne vnímajú festival ako možnosť reprezentovať svoju školu. Žiaci tiež vnímajú pomoc od pedagógov ako formu podpory zo strany školy, a to aj keď ide o neohodnotený výkon nad rámec ich pracovných povinností. Domnievame sa, že by bolo ideálne pracovať na súčinnosti so vzdelávacími inštitúciami. Zdieľame spoločný cieľ, ktorým je rozvoj žiakov a motivácia k prehlbovaniu vzdelávania. Festival vedy a techniky AMAVET takúto príležitosť preukázateľne predstavuje, čo je zrejmé aj z odpovedí na otvorenú otázku o motivícii k činnosti. Pedagógovia aj žiaci sa vo väčšine zhodujú, že by podujatie odporúčili aj svojim kolegom, a zároveň chcú pokračovať v práci na vedecko-technických projektoch.

Našim ďalším cieľom je zareagovať na potreby respondentov. Stretávame sa s vysoko motivovanými účastníkmi, ktorých v ďalšom rozvoji limituje najmä nedostatok financií, materiálov, priestorov, ale registrujeme aj potrebu konzultácií s odborníkmi, prípadne prístup k technike v spolupráci s vysokými školami. Takáto forma asistencie by bola obojstranne výhodná. Žiaci sa vzdelávajú s cieľom postúpiť na vysoké školy, kde by mohli začínať pripravenejší a kompetentnejší ako tomu bolo doposiaľ.

Ak by ste mali záujem o Záverečnú správu z prieskumu, radi ju poskytneme na vyžiadanie.

Viac o projekte EVS:

Asociácia pre mládež, vedu a techniku v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (EVS) realizuje projekt s názvom Inovácia poznatkov k prosperite – budovanie a posilňovanie medzisektorovej participácie s dôrazom na rozvoj potenciálu mládeže menej rozvinutých regiónov v oblasti vedy a techniky. Súčasťou tohto projektu je aktivita HA1 Zefektívnenie podmienok a inovácia systematickej práce s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania, výskumu a vývoja v záujme stimulovania potenciálu mládeže MRR v oblasti vedy a techniky. V rámci subaktivity Podpora verejných diskusií a zapájania širšej verejnosti do odbornej diskusie, zvyšovanie kvality verejnej diskusie o verejných politikách, podpora odborných podujatí na tému reforma verejnej správy v oblasti vzdelávania orientovaného na vedu a techniku sme dotazníkovou formou zbierali dáta s cieľom vytvoriť kvalitatívnu základňu pre identifikovanie kľúčových oblastí a východísk projektu.

Mgr. Lukáš Procháska, PhD.