FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET 2021

4. ročník projektovej súťaže žiakov základných škôl už po druhýkrát online

Už po druhýkrát organizoval AMAVET súťaž pre mladých vedátorov 1. a 2. stupňa základných škôl Festival štyroch živlov AMAVET formou online prezentácií a diskusií. V piatok 4. júna 2021 od 9:00 do 16:00 h online formou prezentovalo 38 vedátorských projektov 59 žiakov základných škôl z celého Slovenska. Na jednom projekte môžu pracovať jeden, dvaja alebo traja autori.

Princípom je prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby otázkou PREČO prebudili v sebe prirodzenú túžbu mladých ľudí po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku AKO.

Pre žiakov základných škôl je veľmi dôležité pedagogické vedenie svojich učiteľov, ktorí svojou nadprácou a venovaním sa žiakom pri tvorbe projektov im umožňujú hravou formou priblížiť prírodné a technické vedy. Aj keď členovia Odbornej hodnotiacej komisie ocenili „len“ súťažiacich žiakov, organizátor súťaže Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) z roka na rok si uvedomuje, že aktivity AMAVET-u idú ruka v ruke s pedagógmi, ktorí v neformálnom vzdelávaní 31-ročného občianskeho združenia cítia predĺženú ruku rozširovania školských vedomostí žiakov. „S tímom v AMAVET-e vytvárame optimálne podmienky na získanie prirodzeného vzťahu k vedným disciplínam, medzi ktoré patria aj fascinujúce 4 živly zeme“, prihovorila sa súťažiacim riaditeľka AMAVET-u Ing. Gabriela Kukolová a poďakovala sa všetkým učiteľom, ktorí svojou nadprácou umožnili prezentovať bádateľské projekty žiakov.

Predsedníčka Odbornej hodnotiacej komisie Mgr. Mária Babinčáková po súťaži skonštatovala: „Festival štyroch živlov AMAVET ani tento rok nesklamal svojou kvalitou. Žiaci napriek náročnej situácií pracovali na zaujímavých projektoch a prezentovali svoje výsledky. Patrí im preto veľké uznanie, pretože je to práca naviac, mimo ich školských povinností. Skúsenosti, ktoré takto získajú im nikto nevezme. Veľké poďakovanie patrí na druhej strane aj ich pedagógom, ktorí sa im mnohokrát venujú na úkor svojho voľného času. Verím, že rady a nápady, ktoré žiakom spätnou väzbou dali členovia odbornej hodnotiacej komisie, im pomôžu posunúť sa vpred.“

Záznam zo súťaže si môžete pozrieť na:

A skupina       https://www.youtube.com/watch?v=oYfelGzH7O4

B skupina        https://www.youtube.com/watch?v=AKnDVncezMY

Sumár projektov nájdete na: https://www.amavet.sk/https-www-amavet-sk-publikacie/

Odborná hodnotiaca komisia pracovala v zložení:

Mgr. Mária Babinčáková, Predsedníčka Odbornej hodnotiacej komisie, Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, je externou doktorandkou Univerzity  Karlovej v Prahe.

Ing. Jana Vršanská, Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva, Sekcia vôd, Ministerstva životného prostredia SR.

RNDr. Marián Babinčák, Vedecký pracovník Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Michaela Kardohelyová, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študentka, odbor Biológia.

PhDr. Lukáš Procháska, PhD., Odbor filozofie so zameraním na kognitívnu vedu, pracovník AMAVET-u.

Ing. Jana Šošovičková, PhD., Učiteľka fyziky, matematiky, techniky, Súkromná ZŠ Nová Dubnica.

Ing. Anna Kravárová, Vzdelávacia platforma šprt.sk.

MSc. Hon. Michaela Brchnelová, slovenská vedkyňa, pôsobiaca na medzinárodnej úrovni, v súčasnosti na oddelení fyziky plazmy na belgickej univerzite KU Leuven, študovala v Holandsku letecké a vesmírne inžinierstvo, členka AMAVET-u.

Juraj Vasek, koordinátor súťaže LaBáK, víťaz FVAT a reprezentant na INTEL ISEF 2017, Univerzita Minerva Schools at KGI, San Francisco, Kalifornia, USA.

Juraj Májek, Univerzita Karlova, Praha, študent fyziky. Erasmus pobyt: Universität Heidelberg, Nemecko.

Ing. Gabriela Kukolová, Riaditeľka AMAVET.

 

Výsledková listina

Cena za prezentačné zručnosti a komplexný prístup pri tvorbe vedátorského projektu

Filip Golský, Marek Nagy s projektom Podtlaky v pokusoch a ich využitie v praxi, 8. ročník ZŠ/Tercia, Základná škola M.R.Štefánika, Haličská cesta, Lučenec.

Cena za vedecký prístup

Viola Špitaliková s projektom Absorbent polyakrylát sodný, 6. ročník ZŠ/Prima, Cirkevná spojená škola Švermova, Snina.

Cena za praktickú aplikáciu poznatkov z informatiky

Matúš Daniel Devera, Matej Sliviak s projektom Meteostanica, 7. ročník ZŠ/Sekunda, ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda, Žilina.

Cena za originálny a komplexný prístup v občianskej angažovanosti

Leonard Erik Gombár s projektom Môže vzniknúť z tunela unikátna cyklojaskyňa?, 8. ročník ZŠ/Tercia, ZŠ J. A. Komenského, Revúca.

Cena za vedecký prístup k práci a spracovanie výsledkov

Jakub Kovaľ s projektom Voda v prírode – nedostatok a nadbytok, 6. ročník ZŠ/Prima, Cirkevná spojená škola Švermova, Snina.

Cena za hĺbkové porozumenie tematike a dlhodobú prácu na projekte

Matej Drugba s projektom Zmapovanie zimných stanovísk jeleňa lesného v katastri obce Divín, 8. ročník ZŠ/Tercia, ZŠ Divín.

Cena za vedecký prístup k práci, odbornú prípravu a systematický prístup

Miriam Holášová, Zuzana Gašpercová s projektom Čo prospieva fazuľke?, 7. ročník ZŠ/Sekunda, Gymnázium Štefánikova, Bytča.

Špeciálna cena žiackemu a učiteľskému kolektívu ZŠ Ľubica za motivujúci prístup k práci najmladších vedátorov

Michal Balog, Elisa Gabčová, Radomíra Gažiková s projektom Keď máš za suseda bobra, 1. ročník ZŠ, Základná škola Školská, Ľubica.

Špeciálna cena  za tvorbu vedátorského projektu s dôrazom na kritické myslenie

Valentína Balogová, Michal Kravec  s projektom Čo sa stalo v Bejrúte? Hypotézy a fakty, ktoré vieme overiť, 6. ročník ZŠ/Prima, Gymnázium Lorencova, Krompachy.

Špeciálna cena za manuálnu zručnosť

Peter Koreň s projektom Ako som si vyrobil nôž, 8. ročník ZŠ/Tercia, SG Gemerská cesta, Lučenec.

 

Ján Nemec