Fotografická súťaž STEAM

AMAVET je členom Medzinárodného hnutia pre voľnočasové aktivity vo vede a technike -MILSET Europe. Je to európska mimovládna, nezisková a politicky nezávislá mládežnícka organizácia, vytvorená z členských organizácií MILSET, ktoré majú svoje sídlo v Európe. Tieto organizácie pôsobia v oblasti vzdelávania so zameraním na organizáciu vedecko-technických aktivít pre mladých ľudí. V nasledujúcich riadkoch vás chceme podnietiť na účasť vo fotografickej súťaži MILSET STEAM Photo Contest.

Otvorte oči vede!

Snímanie fotoaparátu a fotografovanie je jednoduchá záležitosť. Čo tak ísť ďalej? Čo tak použiť fotografie na objavovanie vedy? Od kvapky vody po dúhu, od bubliny po gejzír, od dymu po svetlo, od mikroskopie po astronómiu, všade čelíme vedeckým javom. Cieľom MILSET je dať vám príležitosť zmraziť ich na večnosť!

Keď sa umenie stretne s vedou

Cieľom súťaže MILSET STEAM Photo Contest (SPC) je vytvoriť priestor pre mladých ľudí, aby kreatívne vyjadrili to, čo pozorujú vo vede, na fotografiách.

Ciele a zámery

 • Zapojiť mládež do vedy, technológie, inžinierstva, umenia, matematiky (STEAM) prostredníctvom:
  • Skúmanie vizuálnych aspektov STEAM prostredníctvom umenia a vedy fotografie
  • Zachytenie fotografií na demonštráciu a komunikáciu konceptov a javov STEAM
  • Aplikácia techník STEAM na snímanie digitálnych fotografií.
 • Vytvorte kolekciu fotografií STEAM, ktoré budú použité spoločnosťou MILSET a jej členskými organizáciami.

Témy

 • V roku 2024 MILSET zameriava svoje aktivity na záležitosti SPACE, takže fotografická súťaž MILSET STEAM otvára výzvu všetkým účastníkom, aby ukázali svoju vášeň pre SPACE zachytávanie a vysvetľovanie vedy za týmito obrázkami.
 • VESMÍR zahŕňa hviezdy, oblohu, mesiace, planéty, zatmenia
 • Ale v prípade, že je vaša vášeň v iných záležitostiach, fotografická súťaž MILSET STEAM je pripravená prijímať aj vaše fotografie a spoločne sa učiť o vede a technike okolo nás.

Spôsobilosť

 • Mládež vo veku od 13 do 25 rokov od [ 31. júla 2023] je oprávnená.
 • Zamestnanci globálnych a regionálnych kancelárií MILSET, porotcovia súťaže a ich najbližší rodinní príslušníci nemôžu posielať fotografie.

Oprávnenosť fotografií

 • Každý súťažiaci môže poslať na posúdenie maximálne tri fotografie. Musí byť vyplnený formulár na prihlásenie na internet
 • Každá fotografia, ktorá demonštruje, že komunikuje alebo vysvetľuje vedecký, technologický, inžiniersky alebo matematický koncept alebo jav, je vhodná.
 • Internetový prihlasovací formulár vyžaduje, aby súťažiaci stručne opísal koncept alebo jav spojený s každou fotografiou v angličtine.
 • Fotografie musia byť výhradným dielom súťažiaceho.
 • Fotografie zachytávajúce tváre nie sú povolené z dôvodu všeobecného zákona o ochrane údajov.
 • Fotografie musia byť zhotovené pomocou digitálneho fotoaparátu – fotografie vytvorené akýmkoľvek softvérom nie sú povolené
 • Spracovanie vrátane orezania a úprav na korekciu alebo zvýšenie expozície alebo farieb je prijateľné; Pridanie, odstránenie alebo skreslenie významného obsahu nie je povolené.
 • Fotografie nesmú obsahovať vodoznak ani popisný text.

Termín predloženia

Všetky fotografie a online registračný formulár musia byť odoslané pre vydanie 2023 najneskôr do 31. júla 2023.

Popis, ktorý má byť priložený k fotografii

 • Meno a priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Mesto a krajina
 • E-mailová adresa
 • Názov (v angličtine, maximálne 60 znakov)
 • Stručný jednoduchý jazyk (iba v angličtine) popis vedeckého konceptu alebo javov zobrazených na fotografii. Vysvetlenie by malo byť zrozumiteľné pre mládež/študentov a verejnosť. (Maximálne 300 znakov)

Formát fotografie

 • Farba alebo odtiene sivej
 • Minimálne rozlíšenie: šírka 2000 pixelov
 • Maximálna veľkosť súboru: 10MB
 • Formát JPEG, PNG, PSD alebo TIFF

Hodnotiace kritériá

Prihlásené fotografie budú anonymne hodnotené porotou zloženou z najmenej desiatich (10) osôb uznávaných za ich kompetencie v oblasti fotografie, vzdelávania STEAM alebo vedeckej komunikácie na získanie 1., 2. a 3. miesta.

Ak je počet príspevkov významný, spoločnosť MILSET môže vykonať preverovanie pred posúdením.

Príspevky budú posudzované podľa:

 • Originalita: kreativita fotografie a/alebo fotografická technika
 • Informačný obsah: efektívnosť pri komunikácii fenoménu alebo konceptu
 • Technická spôsobilosť: zameranie, kompozícia, hĺbka ostrosti, spracovanie fotografií
 • Umelecký a vizuálny vplyv: estetická kvalita, vizuálna a emocionálna príťažlivosť

Cena People Choice Award bude tiež vybraná prostredníctvom 15 najlepších fotografií v procese hlasovania na platformách sociálnych médií MILSET, vybraných 3 najviac hlasujúcich, ktorí získajú certifikát a budú súčasťou galérie MILSET SPC počas MILSET Expo-Sciences International, ESI 2023

Ocenenie

Porota vyberie maximálne 3 fotografie, ktoré získajú ocenenia:

 • Prvé miesto: darčeková poukážka 250 € a digitálny certifikát za úspech
 • Druhé a tretie miesto: ročné predplatné časopisu National Geographic s odhadovanými nákladmi 50 USD a certifikátom digitálneho úspechu
 • Najlepších 10 fotografií (vrátane víťazov) bude zobrazených v:
  • Tlačená výstava v OMP – Observatoire Midi-Pyrénées- Touluse, Francúzsko
  • Múzeum astronomického observatória Pic du Midi de Bigorre, Francúzsko (v nadmorskej výške 2. 876 metrov, so 150 000 medzinárodnými turistami každý rok)
  • Vo virtuálnej galérii MILSET SPC na webovej stránke MILSET.
 • Najlepšie fotografie budú súčasťou MILSET Journal of Science Engagement (JOSE).

Práva na publikovanie a autorské práva

 • Ak je váš príspevok vybraný ako víťazná fotografia (fotografie), dávate spoločnosti MILSET nevýhradné, neodvolateľné, celosvetové práva na použitie vášho mena a fotografie (fotografií) v súvislosti so súťažou podľa uváženia spoločnosti MILSET.
 • Potvrdzujete a zaručujete, že máte práva na udelenie takéhoto povolenia a súhlasíte s tým, že spoločnosť MILSET bude neškodná v akýchkoľvek sporoch, ktoré vzniknú z vlastníctva fotografií / práv.
 • Autorské práva k fotografiám zostávajú majetkom súťažiaceho, aj keď povolenie na použitie fotografie má spoločnosť MILSET.
 • Spoločnosť MILSET súhlasí s identifikáciou tvorcu fotografie vo svojich publikáciách.

Zmluva so súťažiacim

 • Odoslaním fotografie do súťaže MILSET STEAM Photo Contest súťažiaci súhlasia s dodržiavaním oficiálnych pravidiel súťaže. Beriem na vedomie, že všetky rozhodnutia organizátorov súťaže týkajúce sa akéhokoľvek aspektu súťaže, vrátane oprávnenosti alebo diskvalifikácie, sú konečné a nemožno sa proti nim odvolať.

https://milset.org/docs/Events_newsletter_No_1.pdf