Ideme ďalej s Digitálnou koalíciou

Digitálna koalícia oslávila piate výročie činnosti

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) je už od založenia Digitálnej koalície jej členom. V roku 2018 sa stal AMAVET Digitálnou jednotkou. Z rúk podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a predsedu predstavenstva Digitálnej koalície Richarda Rašiho a prvého viceprezidenta IT Asociácie Slovenska a predsedu výkonného výboru Digitálnej koalície Mária Lelovského, sme prebrali ocenenie Digitálna jednotka 2018, za plnenie záväzkov v Digitálnej koalícii, súvisiacich najmä so súťažnou konferenciou Junior Internet a jej úlohami vo vzdelávaní, nadobúdaní IT zručností, či motivácii študovať IT na Slovensku. Srdečne za ocenenie ďakujeme a tešíme sa na pokračovanie spolupráce s členmi Digitálnej koalície.

V tomto roku oslávila Digitálna koalícia piate výročie. Vrcholoví predstavitelia vlády a najvýznamnejší stakeholderi v oblasti IKT sa zišli 30.11. a 01.12.2022 pod jednou strechou s jediným cieľom – osláviť piate výročie vzniku a pôsobenia Digitálnej koalície na Slovensku.

Podpora domáceho IKT sektora, efektívnejší systém vzdelávania a rozvoj digitálnych zručností Slovákov.

Prítomní členovia spoločne zhodnotili výsledky svojej činnosti, a zároveň vytýčili nové strategické priority organizácie do budúcna. Spoločne s vládnymi predstaviteľmi diskutovali nielen o aktuálnych výzvach, ktoré so sebou prináša digitalizácia, ale aj o spoločných krokoch, ktoré prispejú k ďalšiemu rozvoju Slovenska v tejto oblasti. Súčasťou slávnostného večera bolo aj odovzdávanie ocenení Digitálna jednotka organizáciám, ktoré v uplynulom období najvýraznejšie prispeli k technologickému pokroku našej krajiny plnením svojich záväzkov v Digitálnej koalícii.

Výhľad do digitálnej doby

Globálna pandémia koronavírusu a vojnový konflikt na Ukrajine výrazne ovplyvnili aj rozsah a spôsob používania digitálnych technológií, a v mnohých prípadoch tiež akcelerovali digitálnu transformáciu podnikov. Uplynulé dva roky boli podľa predsedu  Digitálnej koalície Mária Lelovského predovšetkým o súdržnosti a spolupráci IKT sektora: „Počas koronakrízy viacerí členovia DK intenzívne spolupracovali s jednotlivými školami a poskytovali im pomoc s prechodom na dištančné vzdelávanie. V spolupráci so zástupcami škôl a odbornej verejnosti sme tiež pripravili návrh Krízového plánu pre prípadné ďalšie vlny pandémie so zameraním na digitálne dištančné vzdelávanie,“ vysvetľuje. Digitálna koalícia sa tiež dlhodobo aktívne zapája do rozvojových projektov v oblasti získavania študentov a expertov pre domácich IKT sektor z tretích krajín, participuje tiež na príprave spoločných študijných programov ukrajinských a slovenských IT univerzít. Plánované aktivity však výrazne ovplyvnilo vypuknutie vojnového konfliktu na Ukrajine. „Ihneď po vypuknutí vojny sme začali s univerzitami na Ukrajine aktívne komunikovať – okrem materiálnej pomoci a transportu sme študentom a ich rodinám poskytli pomoc s ubytovaním, študentom sme tiež na Slovensku zabezpečili firemné štipendiá, vďaka čomu mohli plynulo pokračovať v štúdiu. Dnes máme na Slovensku 14 študentov IT odborov a ďalší čakajú na možnosť príchodu,“ pokračuje Lelovský.

Digitálna koalícia v súčasnosti združuje už viac ako osemdesiat stakeholderov v oblasti IKT z verejného i súkromného sektora, ktoré vytvárajú pracovné miesta pre desaťtisíce ľudí. Stabilnou súčasťou je pritom aj akademická obec. Poslaním organizácie je predovšetkým podporovať záujmy slovenského IKT sektora na domácej i medzinárodnej pôde a prispievať k jeho rozvoju. „Dlhodobo upozorňujeme, že najväčšou výzvou pre tento sektor je akútny nedostatok kvalifikovaných expertov. Zmeniť tento nelichotivý stav je pritom možné len pokračovaním v reforme vzdelávania na všetkých stupňoch a zásadným zvýšením kvality výučby matematiky a informatiky na jednotlivých školách,“ spresňuje tajomník Digitálnej koalície, Andrej Bederka.

Aj v tomto smere Digitálna koalícia v uplynulom období prostredníctvom svojich členov participovala na viacerých aktivitách, ktoré zásadným spôsobom prispeli k zefektívneniu systému vzdelávania v oblasti IKT – v rámci jedenásteho ročníka IT Fitness Testu  v tomto roku preverila úroveň digitálnych zručností viac ako sto-tisíc ľudí, prioritne žiakov základných a stredných škôl a ich učiteľov. Počas svojho päťročného pôsobenia tiež aktívne spolupracuje so strednými odbornými školami (SOŠ) na rozvoji špecializovanej skupiny študijných IT odborov. „Sústredíme sa však aj na absolventov SOŠ. Napríklad v spolupráci s Košickým samosprávnych krajom sme za posledné tri roky dosiahli znásobenie počtu žiakov prvých ročníkov SOŠ v IKT odboroch pričom obdobné partnerstvá rozvíjame aj v ďalších krajoch,“ konštatuje Bederka.

Zdroj a viac na: https://digitalnakoalicia.sk/digitalna-koalicia-oslavila-piate-vyrocie-cinnosti/