Inovatívna forma neformálneho vzdelávania prírodovedných a technicko-vedných gramotností

Od septembra 2021 do novembra 2023 realizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) záujmové vzdelávanie mladých ľudí s cieľom rozvoja talentu v oblasti technických a prírodných vied.

Interaktívne záujmové vzdelávania žiakov vedú lektori, pedagógovia, počas krúžkov po vyučovaní. Kurzy s názvom Tvorba vedátorských projektov trvajú počas školského roka.

Žiaci pod vedením lektorov pripravujú projektové prezentácie a vyrábajú postery. Žiak vo vedátorskom projekte nachádza problémy, analyzuje ich, hľadá riešenia, tvorí pokusy a stanoví závery, ktoré prezentuje na posteroch. Práca na projekte vedie k tvorivej, cieľavedomej dlhodobej práci. Na základe interaktívneho vzdelávania získa žiak teoretické aj praktické vedomosti, zručnosti a schopnosti ako urobiť vedecký projekt a ako odovzdať nadobudnuté znalosti o vedátoskej téme pri svojej prezentácii.

Realizácia kurzov nadväzuje na organizáciu modelovej súťaže pre žiakov „Festival štyroch živlov AMAVET“ (F4Ž)  a účasť mladých ľudí na „Festivale vedy a techniky AMAVET“ (FVAT).

Hlavná aktivita je koncipovaná tak, aby rozširovala základné učivo v škole o ďalšie prvky, čo umožňuje zohľadniť výkon, nadanie, schopnosti a usilovnosť jednotlivých účastníkov vzdelávania. Tematické celky a jednotlivé témy sú navrhnuté tak, aby účastníci mali veľkú slobodu pri ich realizácii. Napríklad výber pokusov, návrh postupov, voľba aktivity z ponúkaných možností. Rovnako môžu prinášať vlastné témy a podnety. Plánovaným zavŕšením realizovaných aktivít je tvorba vlastných projektov, kde majú pomerne veľkú voľnosť pri výbere spracovávaných tém.

Účastníci vzdelávania sa učia predvídať výsledky realizovaných pokusov a vysvetľovať pozorované deje, ako aj sami tvorivo pristupovať k realizácii pokusu a rozmýšľať ako by sa ešte skúmanie dalo doplniť, aby prinieslo zistenie nových zaujímavých poznatkov. Učia sa vytvárať základné návyky k systematickej a dôslednej práci, vrátane udržovania pracovného poriadku a disciplíny, ako základného predpokladu vedeckej práce. Učia sa prezentovať svoju prácu. Učia sa pracovať načas a dodržiavať zadané termíny. Dôležitou súčasťou hlavnej aktivity je rovesnícke vzdelávanie, tvorivá spolupráca v rámci skupiny, vytváranie sociálnych väzieb, zvyšovanie čitateľskej a prírodovednej gramotnosti, kritické myslenie.

Krúžky v tomto roku sú zamerané najmä na fyzikálne a chemické experimenty, 3d tlač, programovanie, biológiu, environmentálne vedy a vedeckú metodiku – ako uvažovať vedecky nad problémom a ako pripraviť vedátorský projekt od úvodného problému až po prezentáciu na súťaži. 

Výstupom týchto aktivít sú:

  • zvýšenie kľúčových kompetencií mladých ľudí na SŠ v oblasti prípravy a prezentácie vlastných projektov;
  • zvýšenie záujmu mladých ľudí o prírodné a technické vedy;
  • zvýšenie záujmu mladých ľudí o vysoké školy;
  • zvýšenie motivácie a úspešnosti mladých ľudí na vedeckých súťažiach;
  • zlepšenie uplatnenia mladých ľudí na trhu práce využívaním nadobudnutých kompetencií.

AMAVET vydal pre lektorov aj metodickú príručku – Vzdelávanie vedátorov v kocke:

https://www.amavet.sk/wp-content/uploads/2020/03/Vzdelavanie-vedatorov-v-kocke-metodicka-pomocka.pdf