Investovať do detí sa oplatí

V roku 2021, v nie najvhodnejšom období dištančného vzdelávania, sme začali s projektom zameraným na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Žiaci zo základných a stredných škôl v tzv. „vedátorských projektoch“ hľadajú problémy, analyzujú ich, hľadajú riešenia, tvoria pokusy a stanovia závery, ktoré prezentujú na posteroch/paneloch. Práca na projekte vedie žiakov k tvorivej, cieľavedomej a dlhodobej práci.

Žiaci sú odborne a metodicky vedení k príprave vlastných projektov v oblasti technických a prírodných vied s možnosťou účasti na vedeckej súťaži. Vzdelávanie pod dohľadom odborného personálu v 29 školách na Slovensku učia žiakov vybranú tému skúmať, hľadať a zbierať informácie, tvoriť vedecké pokusy, kriticky myslieť, spracovávať získané dáta a predviesť ich na vedeckej súťaži.

Projekt je zameraný na doplnenie vedomostí prírodovedných disciplín ako sú chémia, biológia, matematika, technika a environmentálna výchova – hľadanie prepojení a tiež na uvedomovanie si základných prírodných zákonitostí.

Primárnou myšlienkou je pracovať s témami, ktoré žiakov zaujímajú a majú chuť ich ďalej rozvíjať. Neskôr tieto témy upravia do prezenčnej formy, aby ich vedeli odprezentovať na súťaži ako je Festival 4 živlov AMAVET alebo Festival vedy a techniky AMAVET.

My sa v AMAVET-e tešíme záujmu o tieto typy krúžkov, rukolapne vidíme progres a deti nám na súťažiach ukazujú ako postúpili v tej-ktorej téme. A učiteľov alebo lektorov krúžkov teší, že deti majú výsledky, ktoré s radosťou prezentujú na súťažiach AMAVET-u.

Projekt „Inovatívna forma neformálneho vzdelávania prírodovedných a technicko-vedných gramotností“ v novembri končí a my budeme bilancovať no už teraz vieme, že investovať vedomostne do detí sa vždy oplatí.

Ing. Gabriela Kukolová, riaditeľka AMAVET

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.