Letná škola v Partizánskom

Základná škola Radovana Kaufmana a ZŠ s materskou školou na Veľkej Okružnej v Partizánskom pripravili v posledných týždňoch prázdnin vzdelávacie a súčasne zábavné podujatie Letná škola. V rámci neho v jeden deň bol venovaný astronómii, modelovaniu, robotike a elektronike pod metodickým aj praktickým vedením členov krúžku Elektroniky a robotiky AMAVET klubu 808 v Partizánskom a pracovníkov Hvezdárne z Malých Bielic.Deti mali počas voľného času na konci prázdnin možnosť sa prakticky zoznámiť so zapojením jednoduchého elektrického obvodu. Využívali pritom jednoduché a veľmi názorné stavebnice Boffin 750. Princípy elektronického obvodu sa učili ako zaujímavú novinku. Starší žiaci si jeho princípy mohli preopakovať z hodín fyziky. Podľa návodu si deti vyskúšali zhotovenie aj zložitejších zariadení – elektronickej sirény, AM a FM rádia, LED displeja a iných.

Boli pripravené lego stavebnice, aby si zhotovili modely robotov. Modely potom diaľkovo riadili infračervenými ovládačmi alebo tabletmi. Tu mohli prejaviť svoju kreativitu aj zmysel pre spoločnú prácu pri stavaní modelu a prácu v kolektíve.

Deťom boli ukázané základy, ktoré môžu uplatniť v ďalšom učení sa v škole hlavne na hodinách fyziky, technických predmetoch alebo im tiež pomôžu pri tvorbe svojich vedeckých projektov. Projekty môžu vytvárať v rámci školského vyučovacieho procesu alebo aj mimo školy v krúžkovej činnosti a zúčastňovať sa s nimi napríklad na festivaloch vedy a techniky.

Spoločnou a veľmi zaujímavou aktivitou bola pre žiakov návšteva prenosného planetária, umiestneného v školskej telocvični. Na vnútornej sférickej premietacej ploche mohli vidieť súhvezdia aj mnohé ďalšie astronomické zaujímavosti z blízkeho i ďalekého vesmíru. Premietanie prvkov hviezdnej oblohy s odbornou prednáškou zabezpečovali pracovníci miestnej hvezdárne.

Okrem návštevy planetária si pre nich hvezdári pripravili aj tematicky príbuzné vystrihovanie a lepenie modelov rakiet a planetárnej prieskumnej sondy z papiera. Na záver dňa letnej školy zhotovené papierové modely rakiet vystreľovali z jednoduchých štartovacích zariadení pomocou stlačeného vzduchu. Používali pri tom bežné už použité PET fľaše, ktoré tým našli nový spôsob využitia.

Letná škola sa podobne ako iné letné aktivity pre deti ukazuje byť užitočnou formou trávenia voľného prázdninového času žiakov s veľkým prínosom pre ich vzdelanie. Veríme, že sa podarí aktivity tohto druhu zorganizovať aj v ďalších rokoch.

Ľudovit Baranček, Foto: Vladimír Mešter, Ľudovit Baranček