Na Slovensku Doba ľadová

Tohtoročná dotácia pre mládežnícke neziskové organizácie, ktoré pracujú pre 69646 detí a mladých ľudí vo výške 1,32 milióna eur je výsmechom.

V roku 2022 tieto organizácie obhájili 2,5 milióna eur, čo predstavovalo priemernú ročnú dotáciu na člena 36 eur. Na vysvetlenie uvádzam, že sme boli na úrovni existenčného minima.

Predstavte si, že máte v krúžku 10 detí a na každé dieťa máte počas školského roka k dispozícii 1,60 eur na mesiac. Ak chceme kvalitne pracovať s deťmi, musíme pýtať od rodičov príspevok na bežný materiál, vstupenky…, a spomenúť, že deti vedú dobrovoľníci, to je asi pre našich pohlavárov nepochopiteľné. Alebo samozrejmé?

Žiadna nezisková organizácia sa nespolieha len na podporu z Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR. Každá organizácia, veľká aj malá, sa snaží nájsť donorov, píše projekty na vyhlásené témy, oslovuje bežných ľudí s prosbou o 2% dani z príjmov, hľadá ďalšie možnosti, aby odkaz minulosti neziskových organizácií, ako je aj AMAVET, žil a v prípade AMAVET-u prežil ďalších 33 rokov.

Kam spejeme?

Neformálne vzdelávanie neziskových organizácií, o ktoré je záujem zo strany škôl, rodičov, starých rodičov:

  • poskytuje tak potrebné doplnkové vzdelanie pre deti a mládež,
  • pomáha chrániť deti pred sociálno-patologickými javmi,
  • rozvíja všestranný rozvoj detí a mládeže prospešný pre našu spoločnosť
  • a aj vďaka ktorému naše deti nosia zo svetových súťaží významné ocenenia.

 Toto všetko chceme zlikvidovať?

Možno si poviete „veď oni dostali aspoň niečo, tak nech sú spokojní“. V tom prípade môžem priložiť k textu 36 stranový elaborát, v ktorom sme obhájili našu činnosť a kvalitu. Ide o podanie ŽIADOSTI O REGISTRÁCIU DO ZOZNAMU OPRÁVNENÉHO ŽIADATEĽA PRE PRIJÍMANIE DOTÁCIE PRE PODPORU A ROZVOJ PRÁCE S MLÁDEŽOU v tematickej oblasti CELOROČNÁ PRAVIDELNÁ A SYSTEMATICKÁ PRÁCA S MLÁDEŽOU NADREGIONÁLNEHO CHARAKTERU. Je to dôkaz ako pracujú národné neziskové organizácie zamerané na deti a mládež.

Záverom

Bože daj, aby naše deti prežili detstvo s úsmevom na tvári, v pokoji a mieri, a vstúpili do dospelosti pripravení.

P.S.

Už len výpočet aktivít v dnešnom AMAVET Revue dáva dôkaz o aktívnej a užitočnej práci neformálneho vzdelávania AMAVET-u.

Ing. Gabriela Kukolová, riaditeľka AMAVET