O čom sme hovorili pri okrúhlych stoloch?

V utorok 22. septembra 2020 AMAVET spečatil spoluprácu s dvomi samosprávnymi krajmi podpísaním memoránd. V Prešovskom samosprávnom kraji nás privítal predseda Milan Majerský a v Košickom samosprávnom kraji predseda Rastislav Trnka. Okrem slávnostných podpisov memoránd o spolupráci predsedami samosprávnych krajov a riaditeľky AMAVET Gabriely Kukolovej sme začali v rámci okrúhlych stolov diskutovať na viacero spoločných tém, ktoré sú predmetom projektu „Inovácia poznatkov k prosperite“ operačného programu Efektívna verejná správa.

Cieľom projektu je zvýšenie záujmu mládeže o štúdium vedecko-technických smerov, v čom má AMAVET už bohatú prax, a zároveň ide o súčasť slovenskej stratégie vzdelávania. Pri okrúhlych stoloch sme preto hovorili najmä o tom, ako dokážu kraje v spolupráci s AMAVET-om prispieť k naplneniu týchto cieľov.

Na oboch stretnutiach sa zúčastnili zástupcovia samospráv a AMAVET-u a preberali sme v súvislosti so vzdelávaním špecifickú situáciu, v ktorej sa nachádzajú jednotlivé kraje. Vzhľadom na širokú škálu aktivít, ktoré AMAVET ponúka v rámci neformálneho vzdelávania, dokážeme prispieť k zvýšeniu záujmu o vedu a techniku. Isté nedostatky však vnímame v informovanosti. Napriek bohatej účasti na našich podujatiach stále existujú školy, pre ktoré sú takéto príležitosti neznáme, prípadne nemajú dostatok informácií na to, aby zhodnotili kvalitu jednotlivých aktivít v záplave množstva iných ponúk. Navrhovaným riešením tohto stavu by mohlo byť v rámci regiónov prevzatie záštity nad podujatiami predsedami samosprávnych krajov. Informácie o aktivitách AMAVET-u a odporúčania priamo z kraja na účasť škôl v kompetencii samosprávneho kraja majú inú váhu ako bežné formy komunikácie. Zástupcovia prešovského aj košického samosprávneho kraja s týmto návrhom súhlasili a prisľúbili účasť na koordinácii vedecko-technických podujatí.

Záštita nad podujatím je často podceňovaná, no od účastníkov Festivalu vedy a techniky AMAVET vieme, že to má efekt, a platí to aj v zahraničí. Žiaci to vnímajú ako niečo významné a vidia, že o ich prácu je záujem. Je preto tiež vhodné, aby sa na podujatiach zúčastňovali zástupcovia krajov, k čomu je priestor napríklad aj v hodnotiacich komisiách súťaží. Nad takouto záštitou možno uvažovať aj nad rámec kraja, pretože žiaci pozitívne vnímajú, keď ich prídu podporiť aj na národné podujatie (ako to robia aj niektoré univerzity). Napokon máme skúsenosti aj s pozitívnou spätnou väzbou zo strany ministrov, ktorí ohodnotili podujatia ako zmysluplné. Existuje tiež priestor na propagáciu aktivít zo strany regionálnych médií, s čím by mohli kraje pomôcť.

Kraje majú záujem o informácie o úspešných talentovaných žiakoch a radi by ich prezentovali ako pozitívne príklady, ktoré by mohli inšpirovať ďalších. Tento prístup je veľmi vítaný, pretože na základe výskumov vieme, že žiaci tento typ informácií prijímajú skôr od rovesníkov než od rodičov či učiteľov. Kraje však dostávajú informácie o takýchto žiakoch neskoro, až po podujatí, zvyčajne v rámci tlačovej správy od škôl. Nedokážu ich preto včas a efektívne podporiť, napríklad prostredníctvom fondu zriadeného pre talenty. AMAVET v tejto veci prisľúbil asistenciu priebežným informovaním o úspešných žiakoch z daných regiónov. Takáto podpora je špeciálne dôležitá pre žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo im škola neumožňuje naplno využiť svoj potenciál. Pre mnohých účastníkov Festivalu vedy a techniky AMAVET v minulosti bola už samotná možnosť vycestovať a prezentovať sa obrovskou motiváciou. Zároveň majú šancu spoznať sa s ďalšími žiakmi a vznikajú kontakty, z ktorých vzájomne profitujú. Vnímame tiež v rámci podujatí príležitosť na zlepšenie mäkkých zručností, ktoré v rámci formálneho vzdelávania nie sú tradične veľmi zveľaďované.

Napriek tomu, že najtalentovanejší žiaci sú inšpiráciou pre ostatných, treba sa zameriavať na všetkých žiakov, ktorí majú záujem o vedu a techniku. Aj na tých, ktorí nie sú víťazi, ale majú záujem pracovať na svojich projektoch a študovať. Práve klubová činnosť a neformálne vzdelávanie im poskytuje takýto priestor. Formálne vzdelávanie nie je atraktívne pre mnohých žiakov, pretože nedokáže pokryť širokú škálu ich motivácií a reflektovať ich osobnostné charakteristiky. Na druhú stranu existujú štúdie, ktoré odhadujú, že si žiaci, zapojení do neformálneho vzdelávania, postupne vytvárajú záujem o dané predmety, čo sa potom spätne ukazuje aj v škole v rámci formálneho vzdelávania. Vzniká tam synergický efekt. AMAVET poskytuje žiakom možnosť výberu práce na tom, čo ich baví. Pedagógom na druhú stranu poskytuje metodiku pre prácu s mládežou. Na základe výsledkov prieskumu vieme, že naši učitelia sú silne vnútorne motivovaní a väčšinou pracujú s mládežou bez nároku na odmenu vo svojom voľnom čase. Je to na jednej strane pekná vizitka, avšak na druhej strane vnímame v budúcnosti potrebu nájsť spôsob, ako ich lepšie podporiť v činnosti. Kluby dostávajú financie v rámci AMAVET-u vzhľadom na ich činnosť, je však potrebné lepšie materiálne zabezpečenie. V budúcich projektoch by sme sa preto chceli venovať aj tejto problematike.

Zástupcovia krajov sa zhodli na tom, že je možná spolupráca v rámci uvedených plánov a vyjadrili ochotu otvárať v budúcnosti aj ďalšie témy. AMAVET má takisto záujem o spätnú väzbu zo strany jednotlivých regiónov. Každý kraj má špecifické potreby a nechceli by sme riadiť činnosti klubov bez spätnej väzby. Ďalej sa preto budeme zameriavať aj na diskusie k dôležitým témam vzdelávania v oblasti vedy a techniky a veríme, že sa zapoja aj ďalší relevantní partneri.

Lukáš Procháska, AMAVET