PODPORA ZLEPŠOVANIA ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV A KOMPETENCIÍ ŽIAKOV v AMAVET-e

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) nezostáva ani v týchto zložitých časoch pandémie koronavírusu so založenými rukami. Práve naopak. Vidíme v tom výzvu odovzdať 30-ročné skúsenosti občianskeho združenia, lídra v neformálnom vzdelávaní, v prospech mladej generácie, aby bola pre nich veda každodenným poslaním. Výsledky vedy sú aj v týchto dňoch základom úspešného riešenia pandémie.
Preto sme využili výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „PODPORA ZLEPŠOVANIA ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV A KOMPETENCIÍ ŽIAKOV“ v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Preklopili sme skúsenosti z praxe najskôr do teórie a podali sme na ďalšie schvaľovanie projekt „Inovatívna forma neformálneho vzdelávania prírodovedných a technicko-vedných gramotností“.
Cieľom projektu je zvýšiť záujem žiakov ZŠ a SŠ o prírodné a technické vedy, rozvoj ich kľúčových kompetencií v záujme ďalšieho úspešného štúdia a uplatnenia na trhu práce.
Hlavná aktivita projektu spočíva v záujmovom vzdelávaní žiakov s cieľom rozvoja ich talentu či kompetencií v oblasti techniky a prírodných vied a zvýšenia záujmu o dané oblasti vrátane pokračovania v štúdiu na vysokej škole. Na danú aktivitu projektu priamo nadväzujú dve podaktivity projektu, a to organizácia vedeckej súťaže Festival vedy a techniky pre stredné školy a gymnáziá a Festival štyroch živlov pre základné školy, zabezpečenie účasti na národnom kole Festivalu vedy a techniky na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej komisie a zabezpečenie postupu na svetové súťaže. Realizácia projektu pomáha rozvíjať a podporovať žiakov v ich zvedavosti, inšpirovať a nabádať ich na tvorbu vedeckého a súťažného projektu, to znamená hravým spôsobom podporovať zlepšenie študijných výsledkov a kompetencií žiakov.
Pri predpoklade schválenia projektu na jeseň v tomto roku začneme hľadať aktívnych učiteľov z celého Slovenska, ktorí so žiakmi pracujú v krúžkoch, kde hravou formou priblížia prírodovedné odbory ako napríklad fyzika, chémia, biológia, enviro…
Témy projektu sú volené s ohľadom na rôzny vek, vedomosti a zručnosti žiakov, tak aby si v každej téme dokázali nájsť primeranosť. Zameriame sa na rozvoj myslenia a kreativity, na zvyšovanie záujmu o prírodné a technické vedy, na vytváranie návykov, na systematizáciu a prehľadný zápis pozorovaní, na sebapoznanie a budovanie dobrých vzťahov a väzieb medzi žiakmi.
Už teraz môžete kontaktovať amavet@amavet.sk a ponúknuť vašu spoluprácu na projekte, ktorý pomôže zvýšiť kompetencie mladej generácii. Samozrejme, že práca na projekte je odmeňovaná a aspoň raz do týždňa si treba na to vyčleniť čas.
Jedným z očakávaných výsledkov projektu je aj naplnenie premisy, že byť mladým človekom zaujímajúcim sa o vedu nie je hanba, ale naopak skúmať a objavovať je napínavé a dôležité pre vývoj ľudstva. Súčasná situácia na celom svete je toho maximálnym dôkazom!
Ján Nemec