Podujatia AMAVET-u v roku 2022

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) už 33 rokov vytvára neformálnym vzdelávaním deťom a dospievajúcej mládeži priestor k tomu, aby mali možnosť vo voľnom čase rozvíjať svoj osobnostný aj odborný potenciál. AMAVET je živý organizmus, ktorého základným kameňom je hravý experiment a radosť z objavovania nepoznaného.

Hravý experiment je základom neformálneho vzdelávania AMAVET-u. Hra je pre dieťa najprirodzenejšou cestou na získavanie nových poznatkov a zručností už od jeho najútlejšieho veku. V okamihu, keď dieťa začne vidieť, začína neúnavne skúmať svoje okolie. Keď objaví svoje ruky, začína s ešte väčším nasadením experimentovať a vnímať súvislosti. Neformálnym vzdelávaním sa túto základnú potrebu detí snažíme podporovať a ďalej rozvíjať.

Ja na nás dospelých, aby sme do maximálnej možnej miery podporovali v deťoch prirodzenú zvedavosť a zachovali v nich otvorenú myseľ tak, aby bola hnacím motorom túžby po nových poznatkoch a skúsenostiach nielen v detstve, ale aj v dospelosti.

 Činnosť AMAVET-u je možné rozdeliť do piatich základných pilierov, ktoré na seba prirodzene nadväzujú:

  1. klubová činnosť
  2. popularizačné aktivity
  3. súťaže pre deti a mládež
  4. dobrovoľnícka práca mládeže
  5. vzdelávacie aktivity

V minulom roku 2022 v 54 AMAVET kluboch po celom Slovensku, v ktorých je 4018 členov, sme zorganizovali 895 podujatí, na ktorých sa bolo celkovo 24 132 účastníkov!

Išlo o 768 jednodňových podujatí pre 20 279 detí a mládež. Medzinárodných aktivít bolo 23 so 666 účastníkmi. Pobytové podujatia, ktoré sme zrealizovali na Slovensku bez zahraničnej účasti bolo 8 s 253 účastníkmi. Viacdňových podujatí bolo 58, na ktorých sa zúčastnilo 1899 detí a mládeže. Zrealizovali sme aj 26 vzdelávacích podujatí pre členov klubov s účasťou 726 osôb. Pre dobrovoľníkov sme zorganizovali 10 vzdelávacích podujatí s účasťou 203 osôb a pre vedúcich klubov 5 podujatí, kde bolo 106 účastníkov.

Lukáš Procháska