Príležitosť pre učiteľov

„Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“ (CVV) s ITMS kódom 312011D582 napĺňa ambíciu 30 ročných skúsenosti Asociácie pre mládež, vedu a techniku v oblasti neformálneho vzdelávania podieľať sa na rozvoji  potenciálu mladých ľudí v oblasti vedy a techniky.

Cieľom projektu CVV je zvýšenie záujmu mladých ľudí o prírodné a technické vedy a rozvoj ich kľúčových kompetencií pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

Princípom je prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby otázkou PREČO prebudili v sebe prirodzenú túžbu mladých ľudí po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku AKO.

Panelová/posterová prezentácia je forma uverejnenia výsledkov vlastnej tvorivej vedátorskej práce, uznávaná vedeckou komunitou po celom svete. Umožňuje ľahšie posúdiť vedomosti, kreativitu a celkové vystupovanie žiaka v relatívne krátkom čase.

Poster je jednoduchá kartónová tabuľa použitá na prezentáciu vedátorskej práce žiaka. Skladá sa z troch častí, ktoré poskytujú dostatok miesta na prehľadné zverejnenie  dôležitých informácií o projekte.

Primárnou cieľovou skupinou projektu CVV sú žiaci základných škôl a osemročných gymnázií a sekundárnou cieľovou skupinou sú dospelí – dobrovoľníci, predovšetkým pedagógovia.

Projekt umožní mladým ľuďom získať schopnosti, využívať nadobudnuté poznatky z formálneho vzdelávania, efektívnejšie pracovať s dostupnými technológiami, rozvíjať prácu v skupinách i autonómne a sebavedomo vystupovať a prezentovať vlastné závery.

Projekt sa realizuje vo všetkých krajoch Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Ponúkame príležitosť učiteľom, pedagógom, ktorí majú ambíciu svoje praktické skúsenosti s hravou formou vzdelávania venovať rozvoju schopností žiakov v oblasti prírodných a technických vied. Práca lektora je honorovaná.

V prípade záujmu stať sa lektorom  Centra vzdelávania vedátorov, s pôsobnosťou vo vašom regióne, kontaktujte:

Ing. Ján Nemec, projektový manažér CVV

nemec@amavet.sk

+421 903 719 244