Regionálne kolo Festivalu štyroch živlov AMAVET

Základné elementy prírody prezývané aj živly boli uznávané už v dávnych dobách. Starogrécky filozofi Pytagoras 582 – 500 p.n.l., Aristoteles 382 – 322 p.n.l, verili v živly a používali ich pri tvorbe obrazu sveta.

„Spoločný základ všetkého existujúceho, pralátka, z ktorej vznikajú všetky veci: ak sa vzduch zrieďuje, stáva sa ohňom, ak sa zhusťuje, stáva sa vodou, zemou a kameňmi.“ (Anaximenes)

Prvý ročník Festivalu štyroch živlov AMAVET na pôde mesta Partizánske zorganizovala Hvezdáreň v spolupráci s AMAVET klubom 808, s prispením vedenia mesta ako i ďalších partnerov, ktorí ocenili účastníkov zaujímavými cenami ako napríklad tabletmi, fyzikálnymi laboratóriami, mikroskopmi a neodmysliteľnými cenami v podobe kníh a technických pomôcok. Na Slovensku to bolo prvé a v tomto roku jediné regionálne kolo, za čo patrí výnimočné poďakovanie všetkým vymenovaným iniciatívnym organizátorom v Partizánskom.

Do súťaže sa zapojili školy v meste, z okresu, ale aj z Trenčianskeho kraja. Jednotlivé projekty hodnotila odborná porota zložená z pedagógov škôl mesta. Všetci jej členovia postupne navštívili stánky s projektmi a pozorne si vypočuli podrobné prezentácie autorov projektov. Žiaci vysvetľovali na čo je ich projekt zameraný, aký bol jeho prvotný zámer a hypotéza, ako svoj projekt zrealizovali a aké sú výsledky, čo namerali a ak mali pripravené praktické pokusy, tak ich predviedli. Na záver svojej prezentácie vyhodnotili úspešnosť svojho projektu a možnosti jeho ďalšieho pokračovania. Porota to pri hodnotení nemala jednoduché. Každá prezentácia bola jedinečná a bolo vidieť snahu detí o čo najlepšie predvedenie svojich vedomostí. Pri príprave zbierali informácie z chémie, fyziky, spektrálnej analýzy prvkov,  astronómie, študovali kolobeh vody v prírode, hydrodynamiku, zákony vzniku a šírenia zvuku, vlastnosti a výrobu kysličníka uhličitého, testovali fyzickú aktivitu spolužiakov, merali štatistiku šetrenia vody u svojich susedov, vlastnosti stlačeného vzduchu, skúšali recyklovať plasty, pripravili kozmetické prípravky jednoduchými postupmi z prírodných materiálov.

Žiačky  Základnej školy Malinovského, Veronika Junásová s Kristínkou Lišiakovou prezentovali „Prírodnú kozmetiku“, ich spolužiačky Alexandra Mäsiarová a Natália Kopálová priblížili svojimi tabuľkami a grafmi „Pohybovú aktivitu žiakov“ uvedenej školy. Dušan Šlosár, žiak ZŠ s MŠ Veľká okružná vo svojej práci dokazoval jeden z dôležitých živlov nášho života „Vodu – základ života“.

Najmladšími účastníkmi podujatia boli žiaci ZŠ Rudolfa Jašíka, Laura Sasková a Marián Mihalička, ktorí prezentovali vlastnosť vzduchu, a to stlačiteľnosť. Ukazovali možnosti využitia stlačeného vzduchu, jeho výroby a prostredníctvom papierovej rakety na vzduch aj jeho praktickú ukážku.

Členovia AMAVET klubu 808 a Centra voľného času Partizánske, žiaci Základnej školy vo Veľkých Uherciach Michal a Adrián Kováčovci prezentovali „Stroj na recykláciu plastu“. Lukáš Hošek a Dávid Červeň vo svojej prezentácii poukázali na „Vodu vo vesmíre“.

Lucia Pizurová z osemročného gymnázia v Partizánskom ukázala a „prezradila“  „Čo prezrádza oheň“. Žiačky Základnej školy Valentína Beniaka s materskou školou v Chynoranoch rozobrali vlastnosti oxidu uhličitého. Pomocou pokusov prezentovali vlastnosti „CO2 a jeho význam“ v praxi.

Členovia AMAVET klubu 956 z Nového Mesta nad Váhom Viliam Ďurík a  Ondrej Kovačovic pomocou jednoduchých experimentov  ukázali a vysvetlili fyzikálne vlastnosti zvuku v prostredí. Benjamín Jakub Trokan, žiak ZŠ Trenčianske Teplice, vo svojom projekte „Čo dokáže voda“  pomocou dostupných materiálov a pomôcok experimentálne overil základné fyzikálne javy súvisiace s vodou.

Priebeh Festivalu štyroch živlov AMAVET v Partizánskom by sa neuskutočnil bez osobného vkladu pedagogických pracovníkov uvedených škôl, ktorí aj na úkor svojho osobného voľna sa venovali svojim žiakom, ich príprave ako i tvorbe prezentácií. Obrazová dokumentácia Festivalu štyroch živlov AMAVET je dostupná vo fotogalérii WEB stránky Hvezdárne – http://www.hvezdaren.sk/festival-4-živlov.

Dobrá príprava aj prezentácia všetkých zúčastnených súťažiacich žiakov bola porotou a hlavným organizátorom, ktorým je celoslovenská Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), odmenená postupom všetkých desiatich projektov na celoslovenské finále súťaže Festival štyroch živlov AMAVET do Bratislavy.  O tom ako prezentovali svoje projekty v bratislavskom Zážitkovom centre vedy Aurélium sa môžete dočítať v predchádzajúcom článku.

 

Vladimír Mešter, Hvezdáreň v Partizánskom

Foto: Ľudovít Baranček, AMAVET klub 808 Partizánske