Rozvoj potenciálu mládeže menej rozvinutých regiónov v oblasti vedy a techniky

Diskusia za Okrúhlym stolom, 8.11.2019

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) a občianske združenie I4A – Institute 4 Academy sú riešiteľmi projektu „Inovácia poznatkov k prosperite – budovanie a posilňovanie medzisektorovej participácie  s dôrazom na rozvoj potenciálu mládeže menej rozvinutých regiónov v oblasti vedy a techniky“ ktorý bol schválený v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5 – Občianska informovanosť a participácia – Menej rozvinutý región SR. Oba subjekty sa dlhodobo zaoberajú oblasťou vzdelávania a prácou s mládežou, najmä nástrojmi neformálneho vzdelávania.

V rámci praktickej realizácie projektu riešitelia realizujú prieskumy, analýzy, diskusie, či popularizačné aktivity, ktorých cieľom je dospieť ku komplexnému prehľadu skúmanej problematiky. Získané názory, myšlienky, argumentácie z praxe budú základom pre vytvorenie koncepčných materiálov na úrovni regionálneho a vysokého školstva ako aj neformálneho vzdelávania.

 Počas konania celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET (FVAT) riešitelia projektu pozvali k Okrúhlemu stolu 10 inštitúcií, ktoré sú aktívne v práci s mládežou a majú aj veľmi pekné výsledky. Záhadou však bolo, prečo mnohí oslovení nechcú verejne rozprávať o prekážkach v práci s mládežou, ktoré ich rovnako trápia tak ako AMAVET. Organizátorov však potešila účasť Rady mládeže Slovenska (RmS) za Okrúhlym stolom. RmS, ako strešná organizácia, zastupuje 23 mládežníckych organizácií. Takže nakoniec za Okrúhlym stolom bolo pomyselne ešte viac účastníkov ako bolo pôvodne pozvaných.

Okrúhly stôl sa uskutočnil v piatok 8. novembra 2019 na výstavisku Incheba v Bratislave, v konferenčnom priestore súťaže FVAT. Okruhy tém diskusie boli: systémové riešenia podpory práce s mládežou, finančné mechanizmy podpory práce s mládežou, motivácia mládeže k mimoškolskej činnosti s akcentom na vedu a techniku, vplyv účasti mládeže na mimoškolských vzdelávacích aktivitách, úloha dobrovoľníctva a námety na ich aktivizáciu.

Účastníci Okrúhleho stola: Katarína Batková, riaditeľka RmS, Peter Gabriš, spoluzakladateľ AMAVET-u a Gabriela Kukolová, riaditeľka AMAVET-u.

Motivácia mládeže k mimoškolskej činnosti s akcentom na vedu a techniku.

Katka: Mladí ľudia potrebujú mať možnosť stretávať sa v bezpečnom priestore. Existuje mnoho miest a dedín, ktoré nedokážu, napriek snahám organizácií, poskytnúť takéto miesto. Niekoho baví vzdelávať sa aj vo voľnom čase, iný chce tráviť čas v prírode alebo umelecky tvoriť. Potrebujeme mladým ľuďom dať väčší priestor na rozvíjanie svojich záľub a nadaní s podporou.

Peter: robte to, čo vás baví, nedajte sa odradiť prípadným neúspechom, pretože po ňom nasleduje úspech, počkajte si naňho a potom si ho užívajte. To, že vyhráte na FVAT je len tou čerešničkou na vrchole, po ktorom ste stúpali, ale vedomosti, ktoré pri tom kráčaní hore získate, to je to najvzácnejšie.

Vplyv účasti mládeže na mimoškolských vzdelávacích aktivitách.

Katka: 50 percent mladých ľudí býva na vidieku, kde je často jedinou ponukou na trávenie voľného času športový krúžok. Chceme to zmeniť. Pretože vzniknuté vákuum vypĺňajú nedôveryhodné internetové stránky a extrémistické zoskupenia.

Gabika: AMAVET podporuje deti v rôznych vedných disciplínach v 56 kluboch na Slovensku. Iste, mohlo by ich byť viac, pretože deti majú záujem o interaktívnu činnosť, kde sa môžu vzdelávať nenásilnou formou a len preto že ich to baví. A súťaživosť sa v deťoch nezaprie. Hlásia sa napríklad na krajské FVAT, z ktorých postupujú na národné FVAT. Je záujem o zakladanie nových klubov, ale len na čistom dobrovoľníctve vedúcich klubov to už nemôže zostať. Chýba systémovosť a rozvoj, ktorý v súčasných podmienkach nemôžeme realizovať.

Peter: AMAVET začal pracovať, presnejšie myšlienka AMAVET-u sa začala rozvíjať už v roku 1989. Podpora rozvoja techniky a v tom čase výpočtovej techniky bola priorita. Videli sme obrovský priestor na rozvoj.

Úloha dobrovoľníctva a námety na ich aktivizáciu.

Gabika: Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú vykonávate vo svojom voľnom čase bez nároku na honorár v prospech niekoho. Rozvoj dobrovoľníctva, si myslím, že nenapreduje. V minulosti bolo cťou dobrovoľníka pomáhať a aj keď niekto vypadol, pretože napríklad neurobil skúšku v škole a musel sa pripravovať na opravný termín, vedeli sme ho nahradiť druhým dobrovoľníkom. Dnes je kvalitných dobrovoľníkov ako šafranu, ale vždy sa s nimi dá dohodnúť.

Systémové riešenia podpory práce s mládežou.

Katka: Potrebujeme zmeniť financovanie aktivít mládežníckych organizácii. V roku 2008 bol príspevok na jedného mladého človeka 39 eur/rok. Dnes je to 24 eur/rok.

Gabika: Stotožňujem sa s Katkou, je to málo na celoročnú činnosť, keď napríklad ubytovanie a strava na jednu noc a dieťa je približne 24 eur. Predstavujem si niečo iné pod pojmom systémové riešenie podpory práce s mládežou.

Finančné mechanizmy podpory práce s mládežou.

Gabika: Bez sponzorov a partnerov by sme nemohli existovať! Využívame aj grantové a projektové výzvy, napríklad Nadácie Tatrabanky alebo Nadačný fond AXA, kde sa môžu mladí ľudia uchádzať aj individuálne o podporu dobrej myšlienky. Chýbajú však cielené finančné mechanizmy z centrálnych orgánov riadenia štátu. Nemožno len verbálne hovoriť o podpore mládeže, ktorá by sa mala orientovať vo vzdelávacom procese na vedu a techniku, bez toho, aby na túto podporu boli vyčlenené systémovo aj finančné prostriedky.

Spracoval: Ján Nemec