Rozvoj potenciálu mládeže v oblasti vedy a techniky v spojení s 30. výročím AMAVET-u

PROJEKT „Inovácia poznatkov k prosperite – budovanie a posilňovanie medzisektorovej participácie  s dôrazom na rozvoj potenciálu mládeže menej rozvinutých regiónov v oblasti vedy a techniky“ bol schválený v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5 – Občianska informovanosť a participácia – Menej rozvinutý región SR. Riešiteľom projektu už druhý rok je Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) a občianske združenie I4A – Institute 4 Academy. Oba subjekty sa dlhodobo zaoberajú oblasťou vzdelávania a prácou s mládežou, najmä nástrojmi neformálneho vzdelávania.

V rámci praktickej realizácie projektu bude realizovaných viacero prieskumov, analýz, diskusií, či popularizačných aktivít, ktorých cieľom je dospieť ku komplexnému prehľadu skúmanej problematiky, ktorý bude základom pre vytvorenie koncepčných materiálov na úrovni regionálneho a vysokého školstva ako aj neformálneho vzdelávania.

Jednou významnou popularizačnou aktivitou projektu v tomto roku bude aj slávnostná konferencia pri príležitosti 30. výročia vzniku občianskeho združenia AMAVET. Je čím sa pochváliť za 30 rokov plodnej činnosti a vymeniť si skúsenosti s reprezentantmi z oblasti vzdelávania, hospodárstva, vedy, techniky, verejnej správy, spoločenského života, akademickej obce, ale aj s hosťami zo zahraničných partnerských organizácií.

Konferencia sa uskutoční 22. mája 2020 v Moyzesovej sieni v Bratislave.

Pre tých, čo prácu Asociácie pre mládež, vedu a techniku nepoznajú bližšie, ponúkame malé curriculum vitae AMAVET-u:

Asociácia pre mládež, vedu a techniku je laureátom Ceny za vedu a techniku 2018 v kategórii Popularizátor. AMAVET je záujmové občianske združenie s bohatou 30 – ročnou históriou. Pre žiakov ZŠ a SŠ je odrazovým mostíkom do sveta vedy a techniky. Prináša mladým, talentovaným vedátorom možnosť rozvíjať svoj potenciál na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Funguje na princípe neziskovej organizácie. Združuje 4 500 aktívnych členov v 56-tich kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej existencie stál pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a naďalej prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty aj mimo klubov, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné skúseností. Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a v rôznych iných vedných disciplínach. Medzi hlavné aktivity patria podujatia na vytváranie príležitosti pre žiakov základných a stredných škôl, aby realizovali a rozvíjali svoj talent najmä v prírodovedných a technických smeroch.

„Vlajkovou loďou“ podujatí je Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT), ktorý v roku 2020 (12. – 13. novembra) bude mať za sebou už 23 ročníkov a je cielený najmä na stredoškolákov. FVAT je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov. Je tradične jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku a je súťažou na objavovanie talentov v prírodných a technických vedách. O kredite festivalu svedčí aj pravidelná záštita ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a odborná garancia Slovenskej akadémie vied, Prírodovedeckej fakulty UK, Žilinskej univerzity v Žiline a Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Prepájanie mladého talentu s pedagógmi stredných škôl a univerzít je charakteristickou črtou doterajšej 22-ročnej histórie festivalu. AMAVET každoročne vysiela vybraných víťazov festivalu na prestížne partnerské súťaže a výstavy v Európe, ale aj v USA a Číne, kde mladé slovenské talenty zaznamenávajú úspechy v podobe zisku medailí rôzneho lesku.

Dva ročníky mladého podujatia – Festivalu štyroch živlov AMAVET (F4Ž) – potvrdili, že je zmysluplné investovať organizačnú prácu aj do mladšej cieľovej skupiny. F4Ž je obdobou FVAT s akcentom na žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl. 5. júna 2020 zorganizuje AMAVET 3. ročník F4Ž.

AMAVET je organizátorom celoslovenského kola  najväčšej celosvetovej robotickej súťaže RoboRAVE International, ktorá je organizovaná od roku 2001 v štáte Nové Mexiko, USA pre žiakov vo veku od 9 do 19 rokov. Program “Inquiry Facilitators Inc., RoboRAVE International” prináša súťaž v štýle športov, ktoré zbližujú deti s akademickými a praktickými pracovnými schopnosťami 21. storočia, vďaka čomu sa im sprístupňuje svet inovatívnych „vysokých“ technológii. RoboRave napomáha vyhľadávanie talentov v oblasti robotiky a sprístupňuje im výskumné, vývojové a výrobné pracoviská, najmä laboratóriá vysokých škôl v oblasti robotiky.

Interaktívna súťažná konferencia Junior Internet (JI) bude mať v roku 2020 už 15. ročník (24. – 25. apríl) a je odrazovým mostíkom do online sveta pre začínajúcich tvorcov webu, grafikov a dizajnérov, programátorov mobilných aplikácii a blogerov. JI je živnou pôdou na objavovanie talentov v oblasti informačných technológií.

Online súťaž LaBáK je celoslovenská súťaž pozostávajúca zo 4 súťažných kôl z oblasti biológie, chémie, fyziky a matematiky. Má periodicitu, ktorá kopíruje školský rok. LaBáK je multidisciplinárny seminár, ktorý spája rozdielne predmety – matematiku, fyziku, biológiu, chémiu, geovedy – do jedného celku. Súčasne okrem teoretických vedomostí kladie dôraz na praktickú vynaliezavosť v zmysle debrujárskeho hnutia (mladí ľudia, zaujímajúci sa o pochopenie rôznych javov a zákonitostí, ktoré sú mu predkladané nenútenou formou, objavovanie vedy a vytváranie nových ciest k poznaniu a kreativite a to predovšetkým formou zábavných pokusov s jednoduchými pomôckami). Online seminár uľahčuje prístup k úlohám pre riešiteľov, ako aj hodnotiteľov úloh. Vďaka všetkým týmto prvkom je seminár LaBáK v slovenskom prostredí už deviaty rok jedinečný.

Ďalšie pravidelné aktivity AMAVET-u: Cesty za vedou – do vedeckých inštitúcií, letné tábory v Chorvátsku a denné tábory na Slovensku, Zvedaví vedci, Anjeli deťom.

Občianske združenie AMAVET ako mimovládna nezisková organizácia hospodári ročne s rozpočtom 500 – 600 tisíc eur, z čoho 20 percent príjmov je z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zvyšných 80 % príjmov si musí zabezpečiť formou grantov, dotácií, darov a malé percento aj realizovaním administratívne náročných projektov štrukturálnych fondov.

Od apríla 2018 je AMAVET „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“ (CVV). Projekt v rámci Operačného programu Ľudské zdroje napĺňa ambíciu 30-ročných skúsenosti Asociácie pre mládež, vedu a techniku v oblasti neformálneho vzdelávania podieľať sa na rozvoji  potenciálu mladých ľudí v oblasti vedy a techniky. Cieľom projektu CVV je zvýšenie záujmu mladých ľudí o prírodné a technické vedy a rozvoj ich kľúčových kompetencií pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

Od roku 2019 je AMAVET riešiteľom projektu „Inovácia poznatkov k prosperite – budovanie a posilňovanie medzisektorovej participácie  s dôrazom na rozvoj potenciálu mládeže menej rozvinutých regiónov v oblasti vedy a techniky“,  ktorý bol schválený v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR Operačného programu Efektívna verejná správa – Občianska informovanosť a participácia – Menej rozvinutý región SR. Celý projekt je orientovaný na oblasť verejnej správy a jej zefektívnenie s cieľom podpory štúdia a vzdelávania mladých ľudí v oblasti vedy a techniky.

AMAVET spolupracuje so slovenskými univerzitami, Slovenskou akadémiou vied, strednými a základnými školami, Združením Slovenských vedecko-technických spoločností a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V AMAVET-e pracuje množstvo dobrovoľníkov z radov vedcov, vysokoškolských a stredoškolských učiteľov a študentov. V rámci partnerstva a podpory podujatí AMAVET spolupracuje s významnými firmami na Slovensku ako sú Volkswagen, SPP, Slovenské elektrárne, ESET, Incheba, Orange, Allianz, Slovenská inovačná a energetická agentúra, KVANT, Transpetrol, JAVYS, VUJE a iné. Efektívna je aj spolupráca s IT Asociáciou Slovenska. AMAVET je členom Digitálnej koalície s ocenením za rok 2018 ako „Digitálna jednotka“.

Od roku 2018 má AMAVET ešte užšiu spoluprácu s Európskou organizáciou pre jadrový výskum – CERN. V roku 2020 pripravuje AMAVET na Slovensku putovnú výstavu CERN-u „Vesmírny kód” (‘Code of the Universe’). AMAVET ako hlavný lokálny partner CERN-u zorganizuje na viacerých miestach Slovenska putovnú výstavu, ktorá formou “Fotografická cesta za objavmi” zachytáva kľúčové výskumné ciele, potrebné technologické pokroky, výskum v oblasti spolupráce v globálnom meradle a možný spoločensky vplyv rozsiahlej výskumnej infraštruktúry na zachytávanie častíc. Výstava v otvorenom priestore bude verejne prístupná, s cieľom zvýšiť záujem o otvorené vedecko-výskumné otázky a vedecké nástroje na ich dosiahnutie. Cieľom výstavy je vytvoriť povedomie o tom, ako každý človek profituje z investícií do základného výskumu a rozsiahlych výskumných projektov.

V súčasnosti sa 30-ročný AMAVET zapája do Národného projektu „Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu“. Cieľom projektu je podporiť kvalitné vzdelávanie a pripraviť učiteľov a riaditeľov našich škôl a tým našich žiakov a deti na Industry 4.0 a digitálnu transformáciu spoločnosti. Ide predovšetkým o zvyšovanie ich kompetencií pre digitálnu transformáciu / Industry 4.0.

AMAVET má naďalej ambíciu rozširovať a nadväzovať spoluprácu s ďalšími subjektmi, ktoré strategicky ovplyvňujú smerovanie Slovenska k vedomostnej spoločnosti. AMAVET v rámci neformálneho vzdelávania má ambíciu udržať si svoje prioritné postavenie na Slovensku.

Ján Nemec