Rozvoj potenciálu mládeže v oblasti vedy a techniky

PROJEKT „Inovácia poznatkov k prosperite – budovanie a posilňovanie medzisektorovej participácie  s dôrazom na rozvoj potenciálu mládeže menej rozvinutých regiónov v oblasti vedy a techniky“ bol schválený v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5 – Občianska informovanosť a participácia – Menej rozvinutý región SR. Riešiteľom projektu od tohto roku je Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) a občianske združenie I4A – Institute 4 Academy. Oba subjekty sa dlhodobo zaoberajú oblasťou vzdelávania a prácou s mládežou, najmä nástrojmi neformálneho vzdelávania.

Celý projekt je orientovaný na oblasť verejnej správy a jej zefektívnenie s cieľom podpory štúdia a vzdelávania mladých ľudí v oblasti vedy a techniky. Pre dosiahnutie stanovených cieľov projektu a praktickú využiteľnosť jeho výstupov je nevyhnutné vytvorenie multisektorových partnerstiev, ktoré budú základom pre komplexnú analýzu predmetnej problematiky.

V rámci praktickej realizácie projektu bude realizovaných viacero prieskumov, analýz, diskusií, či popularizačných aktivít, ktorých cieľom je dospieť ku komplexnému prehľadu skúmanej problematiky, ktorý bude základom pre vytvorenie koncepčných materiálov na úrovni regionálneho a vysokého školstva ako aj neformálneho vzdelávania.

Potenciál úspešnosti projektu a stanovených cieľov vychádza nielen z poznania potrieb cieľovej skupiny, ale aj z už vytvorených partnerstiev s viacerými subjektmi ako je napríklad Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ), Stredoškolská študentská únia Slovenska (ŠUS), IT Asociácia Slovenska, Zväz slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS), AKO – marketingová výskumná agentúra, Mesto Partizánske a ďalšie.

Neformálni partneri pomáhajú riešiteľom pri získavaní potrebných informácií, ktoré budú základom pre vytváranie koncepčných materiálov a návrhov pre aplikačnú prax. Participácia na projekte ich nezaväzuje k plneniu povinností, naopak, umožňuje ovplyvňovať jeho smerovanie a využiteľnosť pre oblasť verejnej správy.

Je potešujúce, že význam projektu podporili už aj niektoré univerzity. K neformálnym partnerom pribudli v súčasnosti dve univerzity, ktoré spolupracujú vo svojich regiónoch svojim odborným potenciálom najmä pri vytváraní vhodných podmienok pre žiakov, ktorí sa zapájajú do vedecko-technických súťaží AMAVET-u. Memorandum o spolupráci pri realizovaní Projektu podpísali Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Žilinská univerzita v Žiline.

Riešitelia sú presvedčení, že sa ku Košickej a Žilinskej univerzite pridajú aj ďalšie, pretože skúsenosti zamestnávateľov, ako aj zrealizované prieskumy potvrdzujú fakt, že veľa absolventov vysokých škôl sa zamestná v inom odbore ako vyštudovali. Súčasná situácia trhu práce na Slovensku poukazuje na nedostatok mladých kvalifikovaných ľudí, ktorí by boli schopní po skončení štúdia zastávať špecializované funkcie najmä v priemyselných podnikoch volajúcich po kvalifikovanej pracovnej sile v odvetviach vedecko-technických a prírodných smerov. Je potrebné poukazovať na dôležitosť vedy a výskumu smerom k mladým ľuďom a nabádať ich k výberu štúdia vedeckých a technických smerov, poukazovať na dôležitosť prínosu mladej generácie pre budúcnosť rozvoja nielen vedy a techniky na Slovensku, ale aj na zlepšenie podmienok života a budúcnosti mladých ľudí. Je potrebné zmeniť  vnímanie a pohľad žiakov základných a stredných škôl a študentov vysokých škôl na oblasť prírodných vied, vedy a techniky.

Zlepšenie podmienok pre výskum, vývoj a inovácie a ich popularizácia smerom k mladej generácii ako základu modernej, vedomostnej a na znalostiach založenej spoločnosti, zároveň patrí aj medzi prioritné témy Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 Stratégie Európa 2020.

Ján Nemec