Školenie k tvorbe vedátorských projektov

AMAVET klub 937 sa snaží vytvárať čo najlepšie podmienky pre  rozvoj tvorivej technickej činnosti členov klubu a z tohoto dôvodu zorganizoval „Aktív k tvorbe projektov“. Výber pozvaných účastníkov bol z uskutočnenej „Burzy nápadov“, kde pozvaní žiaci prejavili záujem o podávanie projektov v rámci Krajského Festivalu vedy a techniky AMAVET (KFVAT). Festival sa uskutoční v októbri na strednej škole Kremnička v Banskej Bystrici.

Aktívu sa zúčastnilo 33 žiakov zo ZŠ SNP 20 , ZŠ Radvanská a SŠ Kremnička. V úvode aktívu sa žiaci oboznámili s možnosťou ako svoj nápad rozpracovať do takej podoby, aby našiel uplatnenie v praxi. Postupne sa oboznámili s celým postupom prípravy projektu až po jeho realizáciu a konečnú prezentáciu pred hodnotiacou komisiou. Mali možnosť vybrať si z dvoch stanovených tém, ktorú si pripravia na prezentáciu do termínu KFVAT. Nakoniec pri záverečnej diskusii sa dva kolektívy zo ZŠ SNP 20 pod vedením Mgr. Gabriela Stacha a jeden kolektív zo ZŠ Radvanská pod vedením Ing. Renáty Mačadiovej rozhodli, že si tematiku svojich projektov vyberú sami a budú ich prezentovať na KFVAT.

Kolektívy získali „Metodickú príučku pre vzdelávanie vedátorov“, ktorú vydal AMAVET a pozreli si krátku ukážku z vyhodnotenia projektov v rámci celoštátneho Festivalu vedy a techniky AMAVET v Bratislave. Lektormi aktívu boli členovia klubu Vladimír Kováčik a Ing. Róbert Sviatko. Cieľom aktívu bolo, aby sa aspoň jeden kolektív zo zúčastnených žiakov zapojil do tvorby projektu a to sa nám aj podarilo. Veríme , že budú dobrým príkladom aj pre ostatných členov klubu.

Vladimír Kováčik, vedúci AMAVET klubu 937