SLOVENSKEJ VEDE POMÔŽE SYNERGIA VEDCOV A INŠTITÚCIÍ

Týždeň vedy a techniky na Slovensku otvorili online súčasne s Festivalom vedy a techniky AMAVET 2020

Online otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT) mohli sledovať diváci v pondelok 9. novembra predpoludním. Záznam si môžete pozrieť na tomto odkaze. Po otvorení TVT si mohli diváci pozrieť aj jedno z hlavných podujatí TVT – Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT), súťaž najlepších stredoškolákov, finalistov v tvorbe vedátorských projektov z celého Slovenska. Vyhodnotenie si môžete pozrieť tu.

TVT a súčasne aj FVAT otvoril štátny tajomník Ministerstva školstve, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis. Otázka do online diskusie aj s ďalšími šiestimi hosťami bola jednoducho vyslovená, ale ako ukázala debata, nepôjde to „plesknutím biča“: „Akým spôsobom zabezpečiť na Slovensku, aby veda a výskum sa stali hybnou silou ekonomiky a zvýšil sa záujem o štúdium prírodovedných a technických smerov?“. Ľudovít Paulis zdôraznil najmä to, že: „Budeme na tom musieť najbližších 5-10 rokov tvrdo pracovať. Všetci aj my na ministerstve, aj na akadémii vied, vysokých školách ale aj stredných a základných školách a v celom nastavení spoločnosti. Ako vzor nám pomôžu naše osobnosti vedy a techniky. Niektoré z nich boli aj ocenené napr. ako Vedec roka alebo Eset Science Awards. Ďalšie spoznáte tento týždeň ako Osobnosť vedy a techniky. Ďalších ťahúňov možno poznáte z médií alebo možno z osobnej skúsenosti. Práve FVAT AMAVET môže takúto skúsenosť sprostredkovať. Toto podujatie prostredníctvom bezprostredného (aj keď tento rok len virtuálneho) kontaktu ukáže, že veda a technika majú význam, dajú sa robiť na Slovensku a najmä, že to je veľká zábava!“

Predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík zdôraznil, že „investície do vedy nie sú len pre vedcov, ale v konečnom dôsledku do zvýšenia životnej úrovne a zdravie všetkých občanov a preto treba prehodnotiť žalostne nízky podiel financií do vedy a výskumu na hrubom domácom produkte. Výsledky našich špičkových vedcov sú toho dôkazom. Vo svete sa nemusíme hanbiť.“

Dekan Prírodovedeckej fakulty UK Peter Fedor použil na vysvetlenie symbol zrkadla: Kľúčom k úspechu je obyčajné zrkadlo. Zrkadlo, ktoré si postavíme pred seba a ktoré nám ako krajine sine ira et studio, bez hnevu a predpojatosti, nahlas zakričí, že sme ako všade inde vo vyspelom svete. Že aj my máme pre talentovaných študentov atraktívne špičkové inštitúcie so svetovo renomovanými osobnosťami, ktorým je nutné utvárať svetové podmienky na plodnú prácu, ale rovnako, ako všade inde vo svete, pochováva kvalitu podpriemerný balast pseudovedeckých inštitúcií, odpudzujúcich talenty ďaleko do zahraničia. Nastavme si zrkadlo a podporme tých najlepších. 

Generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Peter Blaškovitš zdôraznil, že „Treba podporovať aj behaviorálne inovácie – teda kreatívne myslenie, nové podnikateľské nápady a projekty, ktoré prerastú hranice našej krajiny.“

Slovenské elektrárne ako dlhoročný partner AMAVET-u má spoločenskú zodpovednosť za podporu mladých talentov. „Tento rok bol prvým rokom, kedy o tomto čase nezamrzlo Arktické more. Je to priamy dôsledok klimatických zmien, ktoré my vidíme každodenne a môže sa to negatívne preniesť aj do našich zemepisných šírok rôznymi zmenami počasia, čo má vplyv na rôzne udalosti. Je to otázka toho, akým spôsobom dokážeme vyrábať energie pretože až tri štvrtiny skleníkových plynov, ktoré spôsobujú klimatickú zmenu sú vypúšťané do ovzdušia práve v dôsledku toho, že vyrábame energie primárne z fosílnych palív. Pevne verím a viem, že aj z minulých ročníkov Festivalu vedy a techniky AMAVET množstvo mladých ľudí sa zaoberá práve touto témou – ako dokážeme vyrábať našu energiu ekologickejšie bez emisií skleníkových plynov. Toto je aj ten dôvod, ktorý reaguje na podporu festivalu Slovenskými elektrárňami.“

Generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií Ján Kyselovič, ako hlavný organizátor TVT, pozval vo svojom vystúpení na veľké množstvo online podujatí po celom Slovensku. Sumár podujatí nájdete na tomto odkaze.

Predseda AMAVET-u a súčasne prorektor Žilinskej univerzity v Žiline zdôraznil, že: „Budúcnosťou sú pre nás mladí ľudia a je našou zodpovednosťou vzbudiť v nich záujem o techniku a prírodovedné predmety. Práve Festival vedy a techniky AMAVET je v tomto zmysle jedinečnou príležitosťou pre motiváciu mladých, budúcich vedcov, na rozvoj ich záujmu a otvorenie nových obzorov v tomto nekonečnom a úžasnom príbehu. Dôležitý je, ale aj celospoločenský záujem a širokospektrálna podpora v tomto snažení, bez ktorej to nepôjde. A preto sme tento týždeň tu!“

Súčasťou festivalu AMAVET bola aj online Konferencia o popularizácii vedy a techniky na Slovensku pri príležitosti 30. výročia AMAVET-u, ktorá sa uskutočnila v stredu 11. novembra 2020 od 10:00 do 12:30 h. Organizátori na nej odprezentovali nový slogan AMAVET-u: „AMAVET – VEDECKÝ KOMPAS PRE MLADÝCH.“ V živých príbehoch mladých ľudí, ale aj už dospelých osobností, ste mohli vidieť ako neformálne vzdelávanie prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty. Vo vystúpeniach dnes už úspešných ľudí ukážeme niekoľko konkrétnych príkladov ako neformálne vzdelávanie ovplyvnilo ich budúcu profesiu. Konferenciu si môžete pozrieť na tejto stránke.

Na záver hodinovej diskusie sa všetci siedmi aktéri dohodli na POSOLSTVE OTVORENIA TVT na Slovensku:

Pozitívne východiska súčasného stavu vedy a výskumu na Slovensku:

  • Vieme vyhľadať talenty a dať im priestor na rozvoj v mimoškolskom, neformálnom vzdelávaní
  • Máme vedecké osobnosti, kapacity uznávané po celom svete
  • Veda sa stala v týchto dňoch nádejou, aby sme sa dostali z vírusovej pandémie
  • Špičkové vedecké pracoviská a firmy ukázali svoje nadpriemerné výkony a dokázali v krátkom čase vyvinúť a vyrábať unikátne diagnostické testy

Aby veda a výskum sa stali hybnou silou slovenskej ekonomiky, musíme:

  • Využiť potenciál špičkových vedeckých pracovísk a firiem, ktorého aktuálnym príkladom je spolupráca Vedeckého parku UK, Biomedicínskeho centra SAV a spoločnosti MultiplexDX, ktorí ukázali excelentný príklad dokonalej synergie vedeckého umu, biochémie a virológie.
  • Zvýšiť sebaúctu síce k malému Slovensku, ale s Veľkými osobnosťami vedy a techniky a so špičkovými vzdelávacími, vedeckými inštitúciami, aby mladé vedecké talenty realizovali svoj um DOMA.
  • Zmeniť doterajšie spriemerované hodnotenie vedeckých inštitúcii a nastaviť hodnotiace kritéria financovania vedeckých pracovísk podľa dosiahnutých výsledkov.
  • Výrazne podporiť kreatívne myslenie v inováciách a nové podnikateľské nápady a projekty, ktoré majú potenciál prerásť hranice Slovenska.
  • Vytvárať príležitosti pre mladých ľudí po vyučovaní, aby svoj talent mohli za podpory systémových opatrení a zabezpečenia financovania rozvíjať v neformálnom vzdelávaní, ktorého príkladom je 30-ročné občianske združenie AMAVET (Asociácia pre mládež, vedu a techniku) ako „Vedecký kompas pre mladých“.

 

Ján Nemec