Spolupráca AMAVET klub 937 so Zväzom slovenských vedecko-technických spoločností

AMAVET klub 937 v spolupráci s ÚKC ZSVTS (Územné koordinačné centrum Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností) zorganizoval seminár s cieľom oboznámiť vedúcich krúžkov AMAVET-u a vybratých žiakov – členov krúžkov – o zameraní spolupráce v oblasti činnosti AMAVET-u a ZSVTS .

Zúčastnili sa ho vedúci krúžkov AMAVE-tu zo ZŠ Pieninska , ZŠ Radvanská, ZŠ SNP 20, ZŠ Staré Hory a SOŠ Kremnička. Celkovo sa zúčastnilo seminára 43 žiakov. Seminár sme uskutočnili v priestoroch Domu techniky v Banskej Bystrici.

Seminár otvoril Vladimír Kováčik, vedúci AMAVET klubu 937, ktorý privítal účastníkov a oboznámil ich s programom seminára. Program seminára tvorili dve prednášky, ktoré prezentovali zástupcovia ÚKC ZSVTS  Ing. Pavol Kyman a doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD. Prednášky boli venované činnosti AMAVET-u. Prvú prednášku prezentoval Vladimír Kováčik, ktorý oboznámil členov AMAVET-u s Plánom stratégie AMAVET klubu a hodnotením klubovej činnosti za kalendárny rok. Druhá prednáška, ktorú predniesol Ing. Róbert Sviatko, bola zameraná na „Postup pri nahlasovaní realizovaných podujatí“, správne vyplňovanie prezenčných listín a ich odovzdávanie pri realizovaných podujatiach, bodovom hodnotení klubovej činnosti. Po prednáškach každý účastník obdržal dotazník „Burza nápadov“, kde sme si overovali možnosti rozvíjania tvorivej iniciatívy žiakov. Každý účastník odpovedal na 8 otázok so zameraním na tvorbu projektov. Pri jeho vyhodnotení sa zameriame na zrealizovanie každého nápadu znamenajúceho prínos. Ukončenie seminára uskutočnil predseda AMAVET klubu 937, ktorý stanovil do prípravy plánu činnosti na rok 2024 úlohu zorganizovať seminár zameraný samostatne k tvorbe projektov. Celkove môžeme konštatovať, že cieľ seminára sa nám podaril splniť a jeho účastníci získali množstvo nových poznatkov, ktoré im pomôžu vo väčšom meradle sa zapojiť na realizácii svojich myšlienok, nápadov na zlepšenie.

Vladimír Kováčik, vedúci AMAVET klubu 937