Štrukturálne fondy prinášajú byrokraciu, ale aj tvorivosť

Projekt Inovatívna forma neformálneho vzdelávania prírodovedných a technicko-vedných gramotností

Zo skúseností z minulých projektov sme vedeli, že administratíva bude náročná. Zvládnuť 30 lektorov a vysvetliť im čo je ich úlohou, bola tá ľahšia stránka. Zvládnuť mesačne 40 pracovných výkazov s ďalšou rozsiahlou dokumentáciou a načas odovzdať do sekcie štrukturálnych fondov EÚ, to bola iná káva – bez cukru. Našťastie sme narazili na príjemnú programovú manažérku Mgr. Lauru Blaškovú, plnú energie a ochoty pomáhať.

Úlohou lektorov bolo vybrať žiakov s chuťou spoznávať nové veci, s ktorými sa stretávali počas školského roka 5x mesačne. Lektor vysvetlil na úvod čo môžu chápať pod pojmom poster. Niekto si pomyslí: „veď je to obyčajný A4 referát“. Nie. Je to napríklad toto:

Poster je priestor, do ktorého sa umiestni projekt. Vedátorský projekt je proces prípravy, zbierania skúseností a nadobúdania zručností, potrebných pre realizáciu plnohodnotného vedeckého projektu v budúcnosti. Vedátorský projekt umožňuje dosiahnuť výstup bádateľskej činnosti, počas ktorej je na dosiahnutie stanoveného cieľa potrebné využiť rôzne pomôcky, techniky a metódy pozorovania, zbierania a vyhodnocovania údajov.

Lektori spočiatku nabádali deti k hľadaniu nápadov, čo by chceli skúmať. Zisťovali oblasti, ktoré deti zaujímajú. Keď získali dostatočnú banku nápadov, začali hľadať informácie k vybraným témam ako keby hľadali poklad. Spolu sa naučili význam slova hypotéza a hľadali spôsob ako ju overiť, to znamená potvrdiť či vyvrátiť. Na to si vypracovali postup k experimentu a zrealizovali ho. Celý postup nielen pozorovali ale aj zaznamenávali rôzne údaje, z ktorých vytvorili grafy, tabuľky, obrázky. Výsledky svojej práce prehľadne umiestnili na panelový poster tak, aby bola vybraná téma zrozumiteľná aj pre laika.

Túto kreativitu žiakov ochotných sa učiť na témach, ktoré ich bavia, je vhodné predstaviť na národnej súťaži Festival 4 živlov, prehliadke vedecko-technických projektov žiakov zo základných škôl, ktorí prezentujú svoj projekt pomocou panelovej prezentácie/posteru. Najlepšie práce hodnotí komisia  a odmeňuje mravenčiu prácu lektorov a žiakov pochvalnými slovami, odporúčaniami a vecnými cenami. Zároveň odporúča najlepším prihlásiť sa na súťaž Krajský Festival vedy a techniky AMAVET. Nosnou témou Festivalu 4 živlov sú základné prírodné živly Oheň – Voda – Vzduch – Zem.

V novembri 2023, poslednom mesiaci realizácie štrukturálneho projektu, sa ma jeden lektor spýtal, kedy bude pokračovanie. Nevedela som pozitívne odpovedať. Už v lete som hľadala výzvu, do ktorej by sme sa zapojili a pokračovali s lektormi v práci so žiakmi, ale nič som nenašla. Možno rok 2024 nám prinesie nové možnosti a my ich pevne uchopíme, veď aj táto koláž fotografií potvrdzuje fakt, že naši odchovanci sú skvelí…