Technická súťaž žiakov ZŠ v Banskej Bystrici

Zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku je jedna z hlavných úloh, ktoré si stanovil klub AMAVET 937 a túto zásadu uplatňuje aj pri pravidelných súťažiach žiakov ZŠ, ktoré organizuje v Banskej Bystrici. V tomto roku sme zorganizovali XI. ročník „Technickej súťaže žiakov ZŚ“, kde sa nám na základe pozvánky zúčastnilo päť trojčlenných súťažných kolektívov zo ZŠ J. G. Tajovského a ZŠ Radvanská Banská Bystrica, ZŠ Badín, ZŠ Hrnčiarska zo Zvolena a ZŠ Valaská z okresu Brezno. Súťažilo sa v štyroch kategóriách, ktoré boli zamerané do oblastí matematiky, geometrie, rozvoja myslenia, tvorivosti, technických vedomostí a oblasti experimentovania – zostrojenie  elektromagnetu.

Súťaž otvoril Vladimír Kováčik, vedúci AMAVET klubu, ktorý privítal účastníkov a predstavil členov hodnotiacej komisie, ktorú tvorili členovia Územného koordinačného centra Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Predsedom hodnotiacej komisie bol Doc. Ing. Kamil Cejpek PhD., ktorý je zároveň aj odborným garantom a spoluorganizátorom súťaže. Členmi komisie boli Ing. Pavol Kyman a Ing. Ján Pavlovkin, PhD. Súťaž mala dobrý priebeh a ukázala okrem dobrých vedomosti u väčšiny účastníkov aj oblasti, kde bude potrebné ich doplnenie.

Pri hodnotení výsledkov získala 1. miesto ZŠ s MŠ Radvanská 1 na 2. mieste ZŠ J.G. Tajovského a na 3. mieste ZŠ Hrnčiarska 1, Zvolen.

V hodnotení jednotlivcov sa na 1. mieste  umiestnil Martin Vavrinec zo ZŠ Hrnčiarska, na 2. mieste Michal Hern zo ZŠ J.G. Tajovského,  na 3. mieste Marek Medveď zo ZŠ Badín, na 4. mieste Jakub Valuška a na 5. mieste Lukáš Šprcha zo ZŠ J.G. Tajovského.

Školy obdržali okrem diplomov aj pekné poháre a okrem prvých piatich žiakov, ktorí dostali vecné ceny boli odmenení všetci súťažiaci diplomami. Diplomom a vecnou cenou bol odmenený aj žiak Filip Duda, víťaz technickej súťaže klubového časopisu AMAVEŤÁK zo ZŠ Radvanská.

Pre účastníkov súťaže pripravil robotický krúžok AMAVET klubu zo ZŠ Radvanská ukážku zo svojej činnosti, čo dobre prispelo na vyplnenie voľného času pri spracovaní výsledkov súťaže. Celkove môžeme hodnotiť, že súťaž splnila svoje zameranie a prispela k zvýšeniu záujmu detí, mladých ľudí o technické disciplíny. Veľkú zásluhu na dobrom priebehu súťaže má aj plodná spolupráca s ÚKC ZSVTS, ktorá prispela súťažnými pohármi pre ZŠ.

Vladimír Kováčik, vedúci AMAVET klubu 937