Technická súťaž žiakov ZŠ v Banskej Bystrici

AMAVET klub 937  zorganizoval v spolupráci s Územným koordinačným centrom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností   XII. ročník Technickej súťaže žiakov škôl z Banskej Bystrice. Do súťaže sa prihlásilo 5 škôl z Banskej Bystrice a jedna škola zo Zvolena. Súťaže sa zúčastnili z každej školy trojčlenné kolektívy žiakov 8. ročníka. Pozostávala zo 4 súťažných oblastí, zameraných na vedomosti a inštrumentálne zručnosti súťažiacich z prírodných a technických vied.

Okrem teoretických úloh súťažné kolektívy zostrojili pretekárske autíčka na balónový pohon, ktoré si vyskúšali na pretekárskej dráhe. Súťaž hodnotila štvorčlenná komisia v zložení Doc. Ing. Kamil Cejpek, Ing. Petra Kvasnová, PhD., Ing. Róbert Sviatko a Ing. Pavol Kyman. Po náročnej úlohe hodnotiaca komisia určila výsledky umiestnenia jednotlivých súťažiacich a zúčastnených škôl. Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých piatich miestach získali vecnú cenu a diplom. Na prvom mieste sa umiestnil Filip Tichý zo ZŠ Ďumbierska, na druhom mieste Matej Muška a na treťom mieste Andrej Žlnka – obidvaja zo ZŠ Hrnčiarska zo Zvolena. Na štvrtom mieste Marek Helexa zo ZŠ Ďumbierska a na piatom mieste Michal Haviar zo ZŠ Jozefa Gregora Tajovského.

V rámci hodnotenia škôl sa na prvom mieste umiestnila ZŠ Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica, na druhom mieste ZŠ Ďumbierska, Banská Bystrica a na tretom mieste ZŠ Hrnčiarska, Zvolen. Ocenené školy získali poháre a diplomy. Ostatní súťažiaci získali diplom za účasť.

Pri hodnotení boli udelené ešte dve vecné ceny a diplomy pre žiakov, ktorí sa zapojili do súťaže v klubovom časopise „AMAVEŤÁK“. Získali ich Ema Zarembová zo ZŠ SNP 25 a Filip Duda zo ZŠ Radvanská.

Súťaž splnila svoj cieľ zameraný na vyhľadávanie a rozvíjanie technických talentov. Zameranie technickej súťaže chceme ďalej rozvíjať a vylepšovať. K tomu je zameraný aj pripravovaný „Aktív k tvorbe projektov“. Záverom chceme poďakovať všetkým pedagógom zo zúčastnených škôl, ktorí prispievajú svojou prácou k usmerneniu talentovaných žiakov a umožňujú im rozvíjať ich technické vedomosti pre lepšie uplatnenie sa v  príprave na budúce povolanie.

Vladimír Kováčik, vedúci AMAVET klubu 937