Technická súťaž žiakov ZŠ v Banskej Bystrici

AMAVET klub 937 pri SŠ Kremnička v Banskej Bystrici zorganizoval v spolupráci s Územným koordinačným centrom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností  29. marca 2022  X. ročník Technickej súťaže žiakov základných škôl.

Súťaž sme uskutočnili elektronickou formou. Do súťaže sa zapojili 3 základné školy z Banskej Bystrice – ZŠ Pieninská, ZŠ Radvanská, ZŠ Badín, s celkovým počtom 15 súťažiacich, ktorí súťažili v oblastiach matematika, geometria, myslenie, tvorivosť, nápaditosť a vedomostná oblasť. Po spracovaní svojich riešiteľských úloh posielali ich na hodnotenie hodnotiacej komisie, ktorá pracovala v zložení Ing. arch. Jarmila Kubišová, Ing. Róbert Sviatko, Vladimír Kováčik za AMAVET klub 937 a doc. Ing. Kamil Cejpek, Ing. Pavol Kyman za ÚKC ZSVTS.

Celkové vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 5. apríla 2022 v Spojenej škole Kremnička za účasti vedúcich krúžkov AMAVET-u a 6 najlepších súťažiacich. Vyhodnotenie uskutočnil Vladimír Kováčik, ktorý pripomenul aj pripravované podujatia klubu a AMAVET-u, ktoré sa majú uskutočniť v roku 2022. Po celkovom zhodnotení súťažiacim odovzdali vecné ceny.

Na prvom mieste sa umiestnil Martin Kováč zo ZŠ Badín, na druhom mieste sa umiestnila Lenka Syrná zo ZŠ Pieninská a na treťom mieste Dominik Boor zo ZŠ Radvanská.

Pri hodnotení škôl na základe výsledkov ich žiakov sa na prvom mieste umiestnila ZŠ Badín, na druhom mieste ZŠ Radvanská a na treťom mieste ZŠ Pieninská. Školy obdržali poháre, ktoré zakúpil ÚKC ZSVTS.

Súťaž sa nám podarilo zorganizovať po ročnej pauze z dôvodu pandémie a celý jej priebeh a odozva zo strany žiakov nám potvrdila, že splnila svoj cieľ a súťažiaci okrem rozšírenia svojich vedomostných poznatkov získali možnosť zapojiť sa do ďalších aktivít AMAVET-u.

Vladimír Kováčik, vedúci AMAVET klubu 937