Valné zhromaždenie AMAVET 2023

V nedeľu 10. decembra 2023 sa uskutočnilo v Malých Bieliciach Valné zhromaždenie občianskeho združenia AMAVET. Zástupcovia klubov Asociácie pre mládež, vedu a techniku sa zišli už deň predtým a spoločne strávili čas v príjemnom prostredí v liečivej geotermálnej vody, kde sa rozprávali o končiacom sa roku a podujatiach, ktoré sa im podarilo zrealizovať pre deti a mládež. Podelili sa o praktické skúsenosti z rôznych náučných výletov, letných táborov alebo prípravami súťažiacich na Festival 4 živlov a Festival vedy a techniky AMAVET.

Na Valnom zhromaždení sme prebrali správu o činnosti za rok 2022 a správu kontrolnej komisie, návrh zásad a spôsob financovania v rokoch 2023 až 2024, zúčtovanie dotácií za rok 2022, rozpočet na rok 2023, schválenie návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022 a s ním aj plán rozvoja a činnosti na 5 rokov.

Posledným dôležitým bodom Valného zhromaždenia boli voľby do predsedníctva, kontrolnej komisie a voľby riaditeľa. Zúčastnení zvolili na štvorročné obdobie do predsedníctva Ing. Gabrielu Kukolovú, Mgr. Máriu Babinčákovú, Ph.D., prof. JUDr. Mariána Gibu a prof. Ing. Jozefa Ristveja, PhD. Do kontrolnej komisie boli zvolení Ing. Aurélia Barančeková, Bc. Peter Majerčiak, Ing. Ľudovít Baranček a MUDr. Dávid Kocan. Za riaditeľku a štatutárku AMAVET-u bola zvolená Ing. Gabriela Kukolová. Všetkým srdečne gratulujem a teším sa na budúcu spoluprácu.

Tretí deň doobeda bol vyhradený na konzultácie k praktickým veciam riadenia klubov ako je účtovníctvo alebo dokumentácia, ktorú vyžaduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a podobne.

3 výnimočné dni strávené v kruhu priateľov a v príjemnej atmosfére boli odmenou pre zúčastnených. Ďakujem všetkým za účasť a teším sa na stretnutie s Vami na amaveťáckych podujatiach.

Ing. Gabriela Kukolová, riaditeľka AMAVET

Online príhovor čestného predsedu MILSET a AMAVET-u Jean-Claude Guiraudona počas Valného zhromaždenia AMAVET-u 2023: video

O MILSET:

Medzinárodné hnutie na voľnočasové aktivity vo vede a technike (MILSET – Mouvement International pour le Loisir Scientifique Et Technique) je mimovládna, nezisková a politicky nezávislá mládežnícka organizácia, ktorej cieľom je rozvíjať vedeckú kultúru medzi mladými ľuďmi prostredníctvom organizácie vedecko-technických programov, vrátane vedeckých veľtrhov, vedeckých táborov, kongresov a iných aktivít vysokej kvality.

MILSET podporuje svoje členské organizácie (ktorou je aj AMAVET), aby zapájali mládež do vedy, techniky, inžinierstva, umenia a matematiky (STEAM) prostredníctvom motivácie, spolupráce a vytvárania sietí.