Valné zhromaždenie AMAVET

Dňa 27. apríla 2021 sa konalo Valné zhromaždenie AMAVET-u v Partizánskom, v Malých Bieliciach, kde sa zišli zástupcovia klubov AMAVET-u z celého Slovenska.

V programe valného zhromaždenia bolo okrem otvorenia, správ o činnosti a kontrolnej komisie za rok 2020 aj návrh zásad a spôsob financovania v rokoch 2021 až 2022. Bez financií nie je možná činnosť 31 ročného neformálneho občianskeho združenia, preto nechýbalo ani zúčtovanie dotácií za rok 2020, rozpočet na rok 2021, schválenie návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020 a s ním aj plán rozvoja a činnosti na 3-5 rokov.

V poslednom bode programu bola schválená zmena stanov združenia a následne predloženie na Ministerstvo vnútra SR. V bode rôzne bolo predstavené nové logo AMAVET-u. „Požiadali sme o spoluprácu reklamnú agentúru Diorama, pána riaditeľa Ing. Jakuba Otčenáša, ktorý prijal počas prázdnin na stáž účastníka konferencie Junior Internet Radovana Vašáka a pod jeho dohľadom vytvorili nové logo AMAVET-u. Logo je jednoduché, no zároveň zapamätateľné a ľahko odčítateľné bez ohľadu na médium alebo aplikáciu,“ skonštatovala riaditeľka Ing. Gabriela Kukolová. Verejnosti bude logo prezentované a začne sa používať od októbra 2021.

Na tohtoročnom valnom zhromaždení sa uskutočnili aj voľby do predsedníctva, kontrolnej komisie a volil sa riaditeľ AMAVET-u.

Nasledujúce dva roky bude pracovať predsedníctvo v nasledujúcom zložení: Prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., JUDr. Marián Giba, PhD., Mgr. Mária Babinčáková, Ing. Gabriela Kukolová.

Do kontrolnej komisie boli zvolení: Mgr. Pavol Kysela, Ing. Ľudovít Baranček, MUDr. Dávid Kocan.

Do funkcie riaditeľa a štatutára AMAVET-u bola zvolená opäť Ing. Gabriela Kukolová, ktorá vedie občianske združenie nepretržite už 15 rokov. Na záver valného zhromaždenia vyslovila svoju víziu: „Dovoľte mi všetkým srdečne zagratulovať a popriať veľa síl a tvorivých myšlienok pri ďalšom napredovaní AMAVET-u.“

Po valnom zhromaždení prišli pozitívne maily od účastníkov s poďakovaním a možnosťou osobného stretnutia v príjemnom prostredí. Možnosť stretnúť sa, porozprávať sa a večer pozrieť nočnú oblohu pod taktovkou riaditeľa hvezdárne v Partizánskom, Vladka Meštera, ocenila väčšina účastníkov.

Účastníci osobitne veľmi ocenili aj účasť primátora mesta Partizánske doc. PaedDr. Jozefa Božíka, PhD., ktorý už niekoľko rokov veľmi intenzívne podporuje miestny AMAVET klub 808 a efektívne funguje aj Memorandum o spolupráci Mesta a AMAVET-u, vďaka čomu veľa detí z Partizánskeho mohli využiť rôzne formy zážitkového neformálneho vzdelávania, organizované AMAVET-om.

Ján Nemec