VEDA NAŽIVO

Za 30 rokov existencie prešlo cez AMAVET množstvo talentovaných, mladých žiakov základných a stredných škôl, ktorí sa vo voľnom čase hrajú na vedcov.

Pani učiteľka Janka Šošovičková zo Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici, zároveň vedúca klubu AMAVET zobrala to najlepšie z klubovej činnosti a v školskom roku 2016/2017 zaviedla vzdelávanie žiakov v rámci voliteľného predmetu s dotáciou 33 hodín.

Predmet Veda naživo je určený žiakom 5. až 9. ročníka, ktorí majú záujem o prírodovedné vzdelávanie v oblasti fyziky.

Cieľom vzdelávania je pochopenie prírodných dejov. Dôležité je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, porozumenie ich podstate, čo si vyžaduje interdisciplinárny prístup a aj spoluprácu medzi predmetmi fyzika, chémia, biológia, ale aj matematika.

Kniha Veda naživo ponúka čitateľom príklady dobrej praxe. Od programu výučby cez bádateľský alebo vedátorský projekt po súťaž s názvom Festival štyroch živlov AMAVET na konci školského roka alebo Festival vedy a techniky AMAVET v novembri.

Podľa prieskumu Agentúry pre prieskum verejnej mienky a médií AKO sme zistili, čo považujú učitelia za výhodu pri zapájaní sa žiakov do súťaží. Za výhodu považujú jednoznačne svoj dobrý pocit zo zmysluplnosti aktivity, smerujúcej k viditeľnému rozvoju žiakov. Za výhodu pokladajú učitelia výrazný posun žiaka. Uvedomenie si, že učiteľ nie je v tom sám a súťaže sú na viacerých školách – môže konzultovať, porozprávať sa s kolegami.

Pre žiakov základných škôl je náročné definovať pojem veda. Avšak urobiť projekt alebo pokus  podľa knihy Veda naživo s radami učiteľky Janky Šošovičkovej, to je návod ako sa stať malým zvedavým vedcom s úžasnými objavmi.

Sledujte našu webovú stránku amavet.sk, sekcia o nás, kde bude kniha Veda naživo v najbližších dňoch zverejnená.

Gabriela Kukolová