Vedecká hračka v edukácii

Odbornú konferenciu „Vedecká hračka v edukácii“ zorganizovalo občianske združenie Vedecká hračka (OZ VH) spolu so Štátnou vedeckou knižnicou (ŠVK) v Banskej Bystrici od 18. do 19. novembra 2019. Konferencia bola pre každého, komu je hranie svojím spôsobom blízke a vie a chce efektívne prispieť svojím vzhľadom a názornými ukážkami do diskusie ku skvalitneniu vzdelávania. Adresátmi konferencie boli súčasní a budúci učitelia, pedagógovia, rodičia a odborníci, ktorí sa venujú hre a hračke. Preto na nej nechýbala ani Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), ktorú reprezentovala Ing. Anna Kravárová, metodik a lektor v projekte „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“ (CVV), ktorý realizuje AMAVET v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Cieľom konferencie bolo priblížiť význam, spôsoby a možnosti uplatňovania hračiek a hrania v rozvoji vedeckého myslenia a vedeckých zručností žiakov, študentov, učiteľov a širokej verejnosti v rámci formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania. Výmena skúseností medzi účastníkmi, ktorí sú na rôznych úrovniach rôznym spôsobom a intenzitou zainteresovaní na vzdelávaní.

Ing. Anna Kravárová priblížila účastníkom takmer 30 ročnú činnosť AMAVET-u v prezentácii „Hravý experiment ako nástroj vzdelávania“.

Hravý experiment ako nástroj vzdelávania

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) takmer 30 rokov vytvára neformálnym vzdelávaním deťom a dospievajúcej mládeži priestor k tomu, aby mali možnosť vo voľnom čase rozvíjať svoj osobnostný aj odborný potenciál.

Hravý experiment je základom neformálneho vzdelávania našej organizácie. Uvedomujeme si, že hra je pre dieťa najprirodzenejšou cestou na získavanie nových poznatkov a zručností už od jeho najútlejšieho veku. V okamihu, keď dieťa začne vidieť, začína neúnavne skúmať svoje okolie. Keď objaví svoje ruky, začína s ešte väčším nasadením experimentovať a vnímať súvislosti. Neformálnym vzdelávaním sa túto základnú potrebu detí snažíme podporovať a ďalej rozvíjať.

Ja na nás dospelých, aby sme do maximálnej možnej miery podporovali v deťoch prirodzenú zvedavosť a zachovali v nich otvorenú myseľ tak, aby bola hnacím motorom túžby po nových poznatkoch a skúsenostiach nielen v detstve, ale aj v dospelosti.

Činnosť AMAVET-u je možné rozdeliť do štyroch základných pilierov, ktoré na seba prirodzene nadväzujú:

1) klubová činnosť

2) popularizačné aktivity

3) súťaže pre deti a mládež

4) dobrovoľnícka práca mládeže.

1. pilier: KLUBOVÁ ČINNOSŤ

AMAVET pracuje na princípe klubov, ktoré sú nosným prvkom činnosti organizácie a tvoria jeho pevnú kostru. V kluboch po celom Slovensku ich vedúci pracujú s deťmi na princípe pravidelných stretnutí. Systematickým a najmä hravým spôsobom odhaľujeme deťom záhady prírodných, technických, ale aj spoločenských vied.

Základom je pozorovanie.

Pozorovaním okolia spoločne s deťmi hľadáme, odvodzujeme a dokazujeme fyzikálne a chemické zákonitosti, o ktorých sa v škole učia najmä vo forme rovníc a čísel. Tie však v pamäti väčšiny detí ostávajú len do najbližšieho skúšania. Následne ich mozog prirodzene vytesní pre dieťa zaujímavejšími a pútavejšími impulzmi.

Našou snahou je ukotvenie teoretických vedomostí formou hravého experimentu. Úlohou detí je vymyslieť a vyrobiť jednoduchý model/hračku, ktorá tieto zákonitosti dokáže jednoduchým spôsobom demonštrovať a ukotviť tak v pamäti natrvalo.

Myšlienku tvorby hravého experimentu samotným dieťaťom vnímame v dvoch rovinách:

a) dieťa samostatne alebo v skupine hľadá vlastné riešenia. Aby uspelo, podvedome spája svoje vedomosti, predstavivosť a kreativitu do jedného celku.

b) realizáciou vlastného nápadu dieťa nadobúda teoretické aj praktické skúsenosti a manuálne zručnosti.

Výstup: Pri realizácii hravého experimentu sa dieťa rozvíja komplexne a jeho túžba spoznávať všetko nové rastie.

2. pilier: POPULARIZAČNÉ AKTIVITY

Uvedomujeme si, že v kluboch pracujeme s deťmi, ktoré k nám prichádzajú dobrovoľne, z vlastného záujmu, pretože majú vnútornú potrebu bádať a spoznávať vedu. Táto dobrovoľnosť je základom ich úspechu.

Bádateľský potenciál však vidíme v každom dieťati. Nie každé ho v sebe objaví doma, či v škole. To je dôvodom, prečo sa snažíme popularizovať vedu spôsobom primeraným ich veku na veľkých verejných podujatiach, v spolupráci so školami, alebo formou denných či pobytových táborov pod názvom Letná univerzitka, alebo Zvedaví vedci. Prezentujeme hravé experimenty, ktoré si deti môžu samé vyskúšať, smelo klásť akékoľvek otázky, či prinášať vlastné nápady.

Experimenty, ktoré s deťmi vymýšľame a realizujeme na klubovej úrovni, sú prínosom pre realizátorov samotných. Ďalšou pridanou hodnotou je bod, kedy dieťa experiment dokáže vysvetliť a zrozumiteľne podať niekomu inému.

V tomto momente sa dejú paralelne dva procesy:

a) Dieťa, autor experimentu, ho v rámci klubovej činnosti zvládlo zrealizovať. V ďalšom kroku ho vedieme k tomu, aby dokázalo jednoducho a zrozumiteľne vysvetliť jeho podstatu a význam. Pre väčšinu to nie je prirodzené, preto ani jednoduché. Túto zručnosť je potrebné získať.

Dieťa sa učí jasne formulovať svoje myšlienky a pohotovo reagovať na otázky k danej problematike zo strany verejnosti. Vnímame to ako dôležitú nadstavbu jeho komplexného rastu.

 b) Dieťa, ktoré je voči prírodným vedám apatické a záujem doposiaľ neprejavilo, prijme nové poznatky podstatne ľahšie pri hre a konzultácii konkrétneho experimentu s rovesníkom, ktorý mu nudnú teóriu dokáže pretaviť do pútavej hry. Dieťa si daný experiment zapamätá, pretože si prirodzeným spôsobom získal jeho pozornosť, čo mu výrazne pomôže pri zvládnutí danej teórie vo forme rovníc, ktorá ho čaká v škole. Ak dieťa vďaka hravému experimentu porozumie podstate problému, je veľký predpoklad, že sa ďalšiemu štúdiu otvorí, že sa v ňom prebudí potreba samostatne bádať a tvoriť.

Výstup:

a) autor experimentu sa pri popularizačných aktivitách učí kriticky myslieť a jasne formulovať svoje myšlienky,

b) návštevníci popularizačných aktivít AMAVETu si odnášajú silnú motiváciu a nový pohľad na prírodné vedy.

3. pilier: SÚŤAŽE PRE DETI A MLÁDEŽ

Dieťa, ktoré vytvorí svoj vlastný hravý experiment, či iný vedátorský projekt a dokáže ho zrozumiteľným spôsobom vysvetliť, je vo fáze, kedy je konfrontácia jeho úsilia s rovesníkmi správnym krokom pre jeho ďalší rast a ukotvenie vnútornej bádateľskej motivácie. 

AMAVET každoročne organizuje pre deti a mládež dve významné podujatia. Festival štyroch živlov AMAVET Festival vedy a techniky AMAVET sú súťaže s posterovou prezentáciou bádateľských aktivít detí a mládeže. Ide o formát medzinárodne uznávanej prezentácie, ktorej zvládnutie otvára deťom cestu do vedeckého sveta na medzinárodnej úrovni.

Súťažná prehliadka prác malých vedátorov pod názvom Festival štyroch živlov AMAVET je určená pre deti základných škôl. Práce malých vedátorov hodnotia odborníci z oblastí vedy, výskumu, popularizácie vedy a z akademickej obce.

Hlavným prínosom tohto podujatia je deti motivovať k ďalšej bádateľskej činnosti. Vytvoriť im podmienky pre získavanie skúseností s realizáciou aj prezentáciou svojho projektu, pre nadviazanie nových vedátorských kamarátskych vzťahov, ale predovšetkým, hľadanie a objavovanie svojho vlastného potenciálu.

Výstup:

Dieťa dostáva príležitosť objavovať rôzne odvetvia vedy, každý rok nazrieť do inej oblasti, a v konečnom dôsledku nájsť tú, ktorá ho zaujíma najviac. Je to základ pre jeho ďalšiu systematickú prácu a sebarozvoj.

Súťažnou prehliadkou s medzinárodnou účasťou, určenou starším žiakom základných a stredných škôl, je Festival vedy a techniky AMAVET. V rámci Týždňa vedy a techniky sa v novembri 2019 uskutočnil už jeho 22. ročník.

Festival vedy a techniky AMAVET už tradične charakterizuje vysoká vedecká úroveň jednotlivých súťažných prác. Práce stredoškolákov hodnotia vysokokvalifikovaní odborníci z oblastí vedy, výskumu, praxe, popularizácie vedy a univerzít.

Zaujímavým fenoménom je skutočnosť, že okrem veľmi hodnotných výskumných prác viaceré zo súťažných projektov práve na Festivale vedy a techniky odštartovali svoju cestu a v nasledujúcich rokoch sa zaradili medzi úspešné slovenské startupy.

Silnou motiváciou pre všetkých a najväčšou odmenou pre tých najlepších stredoškolákov je postup z celoslovenského kola na najprestížnejšie medzinárodné súťažné i nesúťažné prehliadky vedeckých prác stredoškolskej mládeže vo svete. Tieto sa konajú v USA, Číne, Belgicku a ďalších krajinách po celom svete.

Nádejní slovenskí vedci tak majú možnosť konfrontovať svoje dlhodobé bádateľské a výskumné úsilie s prácami svojich rovesníkov na svetovej úrovni a nadväzovať svoje prvé medzinárodné vedecké kontakty. Základným predpokladom postupu projektu do zahraničia je zvládnutie komunikácie a svojho projektu v anglickom jazyku, čo ešte ani dnes nie je medzi bežnou populáciou detí tohto veku celkom bežné.

Dôkazom správnosti nastúpenej cesty sú pravidelné medailové umiestnenia projektov slovenských stredoškolákov na tých najrenomovanejších medzinárodných súťažiach vedeckých prác stredoškolskej mládeže.

Tých najúspešnejších každoročne odmeňuje AMAVET zaradením do Siene vedátorských talentov AMAVETu, ktorá je verejne prístupná na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Výstup:

a) Festival vedy a techniky AMAVET je jedinečnou súťažou výskumných prác mladých vedcov a konštruktérov v rámci Slovenskej republiky. Súťaž sústreďuje budúcu vedeckú komunitu Slovenska.

b) Zmysel zahraničnej konfrontácie vlastného projektu na svetovej úrovni je pre mládež obrovským vnútorným motivátorom pre ďalšiu systematickú a cieľavedomú vedeckú činnosť.

4. pilier: DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ MLÁDEŽE

Dôraz kladieme na vnútornú motiváciu detí, na ich vedomostný rast, ale aj rozvoj ich ľudského potenciálu. S potešením konštatujeme, že prirodzenou potrebou detí, ktoré s AMAVETom takpovediac rastú, je ochota odovzdať svoje skúsenosti ďalej. Zo zvedavých detí, ktoré kladú zvedavé otázky, sa časom stávajú mladí, zdravo sebavedomí a vzdelaní ľudia, ktorí formou dobrovoľníckych aktivít pomáhajú pri všetkých zložkách našej práce a sú ochotní odpovedať na všetky zvedavé otázky novej generácie malých vedátorov.

Naši dobrovoľníci sú neoddeliteľnou súčasťou uzavretého funkčného cyklu, ktorý sa nám za 30 rokov práce podarilo vytvoriť.

Výstup:

Dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí, ktorí boli účastníkmi a vyrástli na podujatiach AMAVETu, sú priamym dôkazom správnosti nášho systému práce s mládežou a dôkazom komplexného rozvoja mladých ľudí nielen ako budúcich vedeckých kapacít, ale aj ako ľudí schopných pracovať v tíme a odovzdávať svoje skúsenosti mladším nasledovníkom.

AMAVET je živý organizmus, ktorého základným kameňom je hravý experiment a radosť z objavovania nepoznaného.

Ing. Anna Kravárová, metodik a lektor Centra ďalšieho vzdelávania vedátorov, operačný program Ľudské zdroje,

Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Bratislava (AMAVET)