Z kuchyne AMAVET-u

Prelom rokov je v mnohých organizáciách naozaj prelomom najmä v tom, že sa riešia rôzne sumarizácie, evidencie a hodnotenia predchádzajúceho roka. Nie inak je to aj u nás v Asociácii pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) a papierov sa veru hromadí dostatok. Preto som bol zvedavý a oslovil som Lukáša Prochásku, ktorý má v centrále AMAVET-u dôležitú úlohu –  komunikáciu s vedúcimi klubov a následne so zástupcami ministerstva školstva. Čo myslíte, nudí sa v januári?

„No veru, tento mesiac mám naplnený administratívou, ktorá pre nikoho nie je obľúbená, ale pokiaľ chceme existovať aj v ďalšom 34-tom roku bohatej činnosti pre deti so záľubou hrať sa s vedou a technikou, tak musíme na to pripraviť aj dostatok finančných prostriedkov, a tie naozaj podliehajú veľkej byrokracii. Konkrétne do 10. januára mali všetky kluby povinnosť na základe interných zmlúv posielať skompletizované klubové účtovníctvo, prihlášky nových členov, správy z podujatí a prezenčné listiny, sumarizáciu aktivít, popularizáciu vedy a publikácií v médiách. V rámci bodového hodnotenia interného grantového systému následne objektivizujeme rozdeľovanie financií medzi jednotlivé kluby po celom Slovensku, ktorých sme mali v minulom roku 45. Všetko to poslúži na prípravu záverečnej správy k dotácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rok 2023, ktorú musíme so všetkým vyúčtovaním odovzdať do konca januára.“