Ako vplývajú rodičia na záujem mládeže o vedu a techniku?

Neformálne vzdelávanie mládeže je jednou z tém koncepčných materiálov, ktoré AMAVET priebežne pripravuje v rámci projektu Inovácia poznatkov k prosperite. Materiály boli vypracované na základe teoretických poznatkov z odborných štúdií a výskumov, ale aj prieskumov, zrealizovaných na účastníkoch podujatí AMAVET-u. Získané informácie sú predmetom ďalších diskusií v rámci okrúhlych stolov a úvah o tom, kam by mohla smerovať reformu školstva. Obsahujú však aj veľa zistení,  ktoré môžu byť zaujímavé pre každého, kto sa pohybuje v oblasti neformálneho vzdelávania mládeže. V minulom článku sme hovorili o vplyve neformálneho vzdelávania na záujem mládeže o vedu a techniku. V tomto texte si stručne zhrnieme, čo sme zistili o tom, akú úlohu zohrávajú rodičia.

Majú rodičia skutočne vplyv na záujem detí o vedu a techniku?

Toto tvrdenie sa môže javiť na jednej strane ako samozrejmosť, no na druhej strane sú výskumy, ktoré skôr vyzdvihujú vplyv rovesníkov, alebo dokonca starých rodičov. Odborníci preto skúmali ako funguje takýto vplyv zo strany rodičov. Ukázalo sa, že tí sú schopní skôr podnietiť vonkajšiu motiváciu svojich detí než vnútornú. Inak povedané, ťažšie ich presvedčia, že matematika je zaujímavá, no dokážu im vysvetliť, že bude ďalej potrebná v štúdiu a zamestnaní.

Experimenty s intervenciou

Keď sa zisťovalo, aké faktory majú vplyv na úspech žiakov v matematike, ako najsilnejšie sa ukázalo vzdelanie matky, potom učebné prostredie, kvalita školy a socioekonomický status rodiny. Keďže rodina má zjavne nejaký vplyv na úspech žiakov a ich výber študijných predmetov, vznikol predpoklad, že by mohol zafungovať experiment s intervenciou. Tá spočívala v tom, že rodičia cieľovej skupiny dostávali informačné brožúry zamerané na to, aby dokázali svojim deťom pomôcť nájsť hodnotu v učení a vo výbere štúdia. Kontrolná skupina nebola predmetom takejto intervencie. Neskôr sa skúmalo, aký to malo výsledný efekt. Ten bol výrazný: intervencia mala na výber štúdia rovnaký vplyv ako vzdelanie rodičov.

V niektorých prípadoch je takýto krok dôležitejší než v bežných rodinách. Napríklad rodičia s nižším vzdelaním alebo horšími socioekonomickými podmienkami ťažšie motivujú svoje deti do štúdia vedy a techniky. Nedokážu sa s nimi rozprávať o veciach, s ktorými nemajú skúsenosti. Intervencia im môže pomôcť získať potrebné informácie na to, aby ich deti využili naplno vo vzdelávaní.

Ako pomôcť rodičom?

V niektorých krajinách existujú organizácie a projekty, ktoré si kladú za cieľ zapojenie rodiny do aktivít neformálneho vzdelávania. Rodičia sa môžu informovať aj prostredníctvom webu o tom, ako a prečo by mali svoje deti podnecovať k štúdiu vedy. Špeciálnym prípadom sú podujatia, ktoré získali rodinný charakter. Ide najmä o žiacke vedecko-technické festivaly, ktorých súčasťou je účasť rodičov a program je obohatený o informačné prezentácie. Ďalšími informáciami boli edukačné videá. Často práve také, ktoré boli pôvodne vytvorené pre pedagógov, no neskôr v nich našli úžitok aj rodičia.

Prieskumy zisťujúce od rodičov, ktorý druh podpory detí v záujme o vedu a techniku pokladajú za najlepší ukázali, že najefektívnejšie boli návštevy vedecko-technických centier a sprevádzanie detí na podujatiach ako sú vedecké súťaže a prehliadky. Rozvinutie rodinného aspektu takýchto podujatí na Slovensku by mohlo byť dobrým priestorom na informovanie rodičov o možnostiach vzdelávania ich detí.

Rodičia detí z AMAVET-u

Informácie o rodičoch, účastníkov podujatí AMAVET-u, opäť čerpáme z prieskumu agentúry AKO. Dozvedeli sme sa, že rodičia majú oproti priemeru výrazne vyššie dosiahnuté vzdelanie a o aktivity svojich detí v tejto oblasti sa zaujímajú hlavne matky. Čo sa týka rodičov detí, ktoré sa nezúčastňujú aktivít AMAVET-u, ak by mali takú možnosť, súhlasili by s účasťou detí na mimoškolských klubových aktivitách v oblasti vedy a techniky.

Rodičia účastníkov AMAVET-u vnímajú pozitívne u svojich detí nadobudnutie širšieho rozhľadu, účasť na súťažiach, možnosť cestovania a nadobudnutia nových poznatkov. Zaujímavé je, že vplyv na výber ďalšieho štúdia veľmi nereflektujú, ale pri spomenutí tejto témy už väčšina z nich uvádza pozitívny vplyv na ďalšie štúdium. Zároveň sme zistili, že veľmi nevnímajú, že by existovali nevýhody týchto aktivít. Iba okrajovo uviedli menej voľného času.

Pri porovnaní výsledkov prieskumov slovenských a zahraničných rodičov bolo prekvapivé, že slovenskí rodičia veľmi neuvažujú nad tým, že by veda a technika mohla deti baviť. Na druhej strane u rodičov v zahraničí je celkom bežným zdôvodnením účasti na takýchto aktivitách tvrdenie, že to ich deti baví. Potvrdilo sa nám, že rodičia vo veľkej miere uvažujú nad vedou a technikou ako niečím, čo treba študovať, aby si žiak zabezpečil kariéru. Vnútorná motivácia sa veľmi nevníma.

Z výsledkov vidíme, že je na Slovensku stále veľký deficit v informovanosti rodičov o neformálnom vzdelávaní vedy a techniky. Skúsení rodičia účastníkov podujatí AMAVET-u predstavujú zaujímavú vzorku zväčša vysoko vzdelaných aktívnych ľudí. Existuje však veľa priestoru pre oslovenie rodičov, ktorí s vedou a technikou skúsenosti nemajú a ťažko dokážu motivovať svoje deti k takémuto štúdiu. Nezainteresovaní rodičia by o to záujem aj mali, ale potrebujú viac informácií o tom, prečo je to dobré a ako sa zúčastniť. Akú rolu tu zohrávajú učitelia si prečítate v nasledujúcom článku.

Lukáš Procháska

„Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.“