Vzdelávacie aktivity

Logo festival VAT stare

FVAT je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju bádateľskú činnosť pomocou panelovej (posterovej) prezentácie. Ich projekty hodnotí odborná komisia zložená z vedcov či vysokoškolských pedagógov.   Víťazi krajských kôl FVAT postupujú do celoštátneho finále, ktoré sa uskutoční v Bratislave. Počas neho súťažia o množstvo vecných cien a postup na svetové a národné vedecko-technické súťaže a festivaly.

juniro internet_AMAVET

Junior Internet je súťažná konferencia pre začínajúcich webových programátorov, grafikov a dizajnérov, programátorov mobilných aplikácií a blogerov, má za sebou už 12-ročnú históriu a je živnou pôdou na objavovanie talentov v oblasti informačných technológií. Celoslovenská súťažná konferencia Junior Internet zvyšuje digitálne zručnosti žiakov základných a stredných škôl. Hlavným cieľom je prispieť k podpore digitálneho vzdelávania a upevnenia kreatívneho myslenia s cieľom prispievať k rozvoju informačných technológií v bežnom živote. Konferencia si tiež kladie za cieľ sekundárne prispieť k zvýšenému záujmu žiakov stredných škôl o štúdium vo vednom odbore informatika a počítačové inžinierstvo. Junior Internet prináša pozitívne dopady v podpore vzdelávania a popularizácii informatiky.

LABAK_AMAVET_labak

LaBák je celoslovenská súťaž pozostávajúca zo 4 súťažných kôl z oblasti biológie, chémie, fyziky a matematiky. LaBáK je multidisciplinárny seminár, ktorý spája rozdielne predmety – matematiku, fyziku, biológiu, chémiu, geovedy – do jedného celku. Súčasne okrem teoretických vedomostí kladie dôraz na praktickú vynaliezavosť v zmysle debrujárskeho hnutia. Online seminár uľahčuje prístup k úlohám pre riešiteľov ako aj hodnotiteľov úloh. Vďaka všetkým týmto prvkom je seminár LaBáK v slovenskom prostredí jedinečný.

festival styroch zivlov_f4z_AMAVET

Festival 4 živlov je prehliadka vedátorských projektov žiakov základných škôl, ktorí prezentujú svoj projekt pomocou panelovej prezentácie. Nosnou témou hravej vedátorskej súťaže sú základné prírodné živly Oheň – Voda – Vzduch – Zem. Organizácia Festivalu 4 živlov, zameraného na špecifické potreby a motiváciu žiakov na základných školách, je predprípravou na vyššiu úroveň súťaže, na Festival vedy a techniky. Najlepšie práce hodnotiaca komisia odporučí postúpiť na Krajský festival vedy a techniky AMAVET. Podujatie bude jedinečné svojím charakterom, nakoľko umožní vyzdvihnúť vedátorskú aktivitu žiakov, ktorá je motivačným nástrojom ich ďalšieho smerovania v procese formálneho vzdelávania i neskoršieho uplatnenia sa na trhu práce. Princípom je prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby otázkou PREČO prebudili v sebe prirodzenú túžbu mladých ľudí po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku AKO. Svoje projekty prezentujú pred hodnotiteľmi na kartónových paneloch/posteroch.

roborave_amavet

RoboRAVE International je najväčšia robotická súťaž organizovaná od roku 2001 v štáte Nové Mexiko, USA pre žiakov vo veku od 9 do 19 rokov a ostatných fanúšikov robotiky. Program “Inquiry Facilitators Inc., RoboRAVE International” prináša súťaž v štýle športov, ktoré zbližujú deti a mladých ľudí s akademickými a praktickými pracovnými schopnosťami 21. storočia, vďaka čomu sa im sprístupňuje svet vysokých technológii.

Letné aktivity

zvedavi vedci

Zvedaví vedci a tábory sú letným hitom. Chorvátsky tábor v kempe Baško Polje v nádhernom prímorskom prostredí a odborným animačným programom pre deti a mládež hravou formou podnecuje tvorivosť účastníkov. Prostredníctvom zaujímavých pokusov pod dohľadom vyškolených animátorov deti pracujú s materiálmi, bežne dostupnými v domácnosti, v laboratóriu pod holým nebom. Školákom animátori ponúknu (ne)obľúbené predmety hrou a stanú sa z nich ZVEDAVÍ VEDCI. Populárne medzi deťmi a ich pracujúcimi rodičmi sú aj denné letné tábory počas letných prázdnin, kde nechýbajú popri Zvedavých vedcoch aj hry s kúzelnými javmi prírody v Centre vedy.

Cesty za vedou

Poznanie a osobná skúsenosť je nepochybne trvalou istotou súkromného i profesionálneho rastu každého človeka. Práve preto organizujeme poznávacie cesty za vedou a technikou do celej Európy. Projekt Cesty za vedou, spojený s turistikou, organizujeme od roku 1990. K tradičným pobytom už roky patrí prekrásny a poučný víkend v Paríži či návšteva CERNu – jedného z najznámejších vedeckých centier na svete. Okrem našej širokej ponuky poznávacích podujatí, ktoré nájdete na našej stránke, pripravíme pre Vás radi podujatie podľa Vašich predstáv v rámci celej Európy.

Štrukturálne projekty

cvv_centrum dalsieho vzdelavania vedatorov

Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov – napĺňa ambíciu 28 ročných skúsenosti Asociácie pre mládež, vedu a techniku v oblasti neformálneho vzdelávania podieľať sa na rozvoji  potenciálu mladých ľudí v oblasti vedy a techniky.

Inovácia poznatkov k prosperite – budovanie a posilňovanie medzisektorovej participácie s dôrazom na rozvoj potenciálu mládeže menej rozvinutých regiónov v oblasti vedy a techniky